โรงเรียนวัดสนามแย้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
 


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศน์(Vision)

  นักเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน  มีผลการสอบ o-net  สูงขึ้น  พัฒนาครูสู่มาตรฐานวิชาชีพ  นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรม  รักษาเอกลักษณ์ความเป็นไทย  สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น  น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้  ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

  ปรัชญา

  ปญฺญา  โลกสฺสมิ  ปชฺโชโต  ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-15 12:09:23 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายบุญช่วย เสลาลักษณ์
 • แนะนำบุคลากร

 • ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์ ทับพิจายะ

 • นางกัญญารัตน์ วิเศษสิงห์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

3,700
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดสนามแย้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 โทรศัพท์: 034-691175 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: หนึ่งฤทัย สอนใจ โทรศัพท์: 0854062263 อีเมล์: ืnoung1_noung@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]