ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

ประวัติโรงเรียนบ้านยางขาว

 

         โรงเรียนบ้านยางขาวตั้งอยู่เลขที่ 333 หมู่ที่ 3 บ้านห้วยต่อ ต. ปรังเผล อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี รหัสไปรษณีย์ 71240 โทรศัพท์ 0-3468-3059 โทรสาร 0-3468-3059 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากายจนบุรี เขต 3เริ่มเปิดทำการสอน เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2527 โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเป็นผู้สร้างชดเชยให้ เนื่องจากโรงเรียนเดิมถูกน้ำท่วม เพราะการสร้างเขื่อนเขาแหลม (เขื่อนวชิราลงกรณในปัจจุบัน) มีที่ดิน 26 ไร่ 3 งาน 16.6 ตารางวา โรงเรียนอยู่ห่างจากอำเภอสังขละบุรีประมาณ 47 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากตังหวัดกาญจนบุรี ประมาณ 187 กิโลเมตร เส้นทางคมนาคมเป็นถนนลาดยางทุกสาย สามารถเดินทางเข้าออกได้ทุกฤดูกาล บริเวณใกล้เคียงโดยรอบเป็นภูเขาและป่าไม้ ซึ่งอุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ โรงเรียนมีไฟฟ้าและน้ำประปาภูเขา ปัจจุบันเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีเขตพื้นที่บริการ 2 หมู่บ้าน คือ บ้านห้วยต่อ หมู่ที่ 3 และบ้านจงอั่ว หมู่ที่ 4 ต.ปรังเผล อ.สังขละบุรี จ. กาญจนบุรี

สภาพชุมชนโดยรวม

        ประชากรในเขตบริการส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขา (กะเหรี่ยง) ประมาณร้อยละ 75 เป็นไทยภาคกลางและอีสาน ประมาณร้อยละ 20 ส่วนที่เหลือประมาณร้อยละ 5 จะเป็นผู้อพยพมาจากประเทศพม่า ซึ่งประกอบไปด้วย ชาวพม่า ชาวมอญ ชาวลาว และชาวกะเหรี่ยง ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประกอบอาชีพทางการเกษตรได้แก่ ทำไร่ ทำนา ทำสวน ปลูกผัก หาปลา เลี้ยงสัตว์ และรับจ้างทั่วไป สภาพเศรษฐกิจค่อนข้างยากจน ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่รู้จักโดยทั่วไปคือ รำตง

การเชื่อมต่อระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตดังนี้

   วงจรที่ 1 แบบ ADSL ความเร็ว 3.0 Mbps
   ชื่อผู้ให้บริการ TOT

   จำนวนอาคารเรียน 3 หลัง ดังนี้
        1. อาคารเรียนแบบ สปช.102/26 อายุการใช้งาน 13 ปี

        2. อาคารเรียนแบบ ป.1 ก หลัง 1 อายุการใช้งาน 25 ปี

        3. อาคารเรียนแบบ ป.1 ก หลัง 2 อายุการใช้งาน 25 ปี

 


 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2017-11-14 11:04:44 น.

นายธานินทร์ อุ่นใจ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านยางขาว

นายชัยวัฒน์ สว่างประเสริฐ
นางสาวอชิยาภรณ์ จิตรเจริญ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,710
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านยางขาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 โทรศัพท์: 034-683059 อีเมล์: banyangkhao@hotmail.co.th
เว็บมาสเตอร์:: อชิยาภรณ์ จิตรเจริญ โทรศัพท์: 0895230146 อีเมล์: deckdue@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]