โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4
ประวัติโรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย

 

ประวัติโรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย

                โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย เปิดทำการสอนเมื่อวันที่  1 พฤษภาคม พ.ศ. 2522  โดยความคิดริเริ่มของประชาชนชาวบ้านหนองสาหร่าย  ชาวบ้านท่าม่วง  ชาวบ้านตะเพิงกลาง  ชาวบ้านหนองจอก  ร่วมกันจัดสร้างขึ้นมาโดยได้รับความสนับสนุนจากทางราชการ  ร่วมกับนายโกเมศ  สงเจริญ  เป็นผู้นำได้ร่วมแรงร่วมใจกันบริจาคทรัพย์และแรงงานรวมทั้งสิ้น  50,000 บาท  ได้สร้างเป็นอาคารชั่วคราวชั้นเดียว  ครึ่งบนไม้จริง  หลังคามุงสังกะสี  กว้าง 7.00 เมตร ยาว 21.00 เมตร  แบ่งเป็น 2 ห้องเรียน  เป็นโรงเรียนที่สร้างยังไม่ถูกแบบของทางราชการ  สำหรับที่ดินของโรงเรียนมีผู้มอบให้ดังนี้

                                1. นายชลอ   สมประสงค์    สมาชิกสภาจังหวัดกาญจนบุรี   จำนวน  10   ไร่

                                2. นายสุวรรณ  ว่องสมทรัพย์                                                          จำนวน   5   ไร่

                                3. นายสว่าง  ขาวหมู่                                                                        จำนวน   2   ไร่

                                4. นายอนุรักษ์  กังวีระนนท์                                                            จำนวน   4   ไร่

                                5. ราษฎรร่วมกันจัดซื้อเพิ่มอีก                                                          จำนวน  39  ไร่

รวมเป็นเนื้อที่ของโรงเรียนทั้งหมด  จำนวน  60   ไร่  โดยมีอาณาเขตดังนี้

                                ทิศเหนือ               จดทางสาธารณะเข้าหมู่บ้านห้วยหวาย

                                ทิศใต้                      จดทางสาธารณะและที่ดินของนายสว่าง  ขาวหมู่

                                ทิศตะวันออก        จดที่ดินของนายสุวรรณ  ว่องสมทรัพย์

                                ทิศตะวันตก         จดทางหลวงแผ่นดินสายกาญจนบุรี – ด่านช้าง

ทางราชการอนุมัติให้เปิดทำการสอนได้โดยใช้ชื่อว่า  โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย  หมายเลขโรงเรียน ปกจ. 404  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี  ครั้งแรกเปิดทำการสอนเพียง 2 ชั้นเท่านั้น  คือ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 2 โดยมีนักเรียนชาย 28 คน  นักเรียนหญิง 26  คน  รวม 54 คน  ส่วนครูนั้นทางราชการได้ส่งนายสุทธิ  อินทรกุล  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่

                โรงเรียนนี้ได้ทำการเปิด  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน  พ.ศ. 2522 โดยมีนายปรีชา  ศิริครินทร์  ตำแหน่งนายอำเภอบ่อพลอย เป็นประธานในพิธีเปิด  ส่วนอุปกรณ์ต่าง ๆ นั้น  ขั้นแรกประธานเป็นผู้จัดหามาให้ก่อน  มีกระดานดำ 2 แผ่น  โต๊ะครู 1 ชุด  ระฆังทองเหลือง 1 ใบ  ตุ่มน้ำ 3 ใบ (ขนาดบรรจุ 2.000  ลิตร)  ตู้เอกสารเหล็ก 1 ใบ  นาฬิกา 1 เรือน  ตู้ยา 1 ใบ

                ต่อมา องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี  ได้มอบอุปกรณ์มาให้อีกดังนี้  โต๊ะครู 1 ชุด

โต๊ะ- เก้าอี้ นักเรียนชนิดนั่งคู่ จำนวน 42 ชุด  และแทงค์น้ำขนาดบรรจุ 2.000 ลิตร จำนวน 1 ใบ

                วันที่ 10 กันยายน  พ.ศ. 2526  ทางโรงเรียนได้งบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติให้ดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนตึกชั้นเดียวติดดิน  ขนาดกว้าง  8.50  เมตร  ยาว 27.00 เมตร  แบบ สปช. 102  สร้างเสร็จเมื่อวันที่  18 ธันวาคม  พ.ศ. 2526  3 ห้องเรียน

                ปีงบประมาณ  2529  โรงเรียนได้รับงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ  ให้ดำเนินการสร้างอาคารเรียนแบบ  สปอ. 102/2526  จำนวน 3 ห้องเรียน  อีกจำนวน 1 หลัง  เป็นอาคารเรียนหลังที่ 2 สร้างเสร็จเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม  2529

                จนกระทั่งวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2538 สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอหนองปรือ  แจ้งว่าสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี  เสนอสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติอนุญาตให้ใช้ที่ดินจำนวน 15 ไร่ ของโรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย  เพื่อตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษากิ่งอำเภอหนองปรือ  ที่ดินของโรงเรียนบ้านหนองสาหร่ายจึงเหลือเพียง 45 ไร่ โดยประมาณ

                โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย  ได้เปิดทำการสอนในระดับชั้นอนุบาลเป็นครั้งแรกในปีการศึกษา  2544  โดยเปิดอนุบาล 1 จำนวน 1 ชั้นเรียน  และในปีการศึกษา  2545  ได้เปิดทำการสอนอนุบาล 2 จำนวน 1 ชั้นเรียน   

     2.3  ข้อมูลผู้บริหารโรงเรียนตั้งแต่อดีต – ปัจจุบัน

  1. นายสุทธิ  อินทรกุล                    20 กันยายน 2522 - 4 พฤศจิกายน 2533 
  2. นายวิชัยสระทองอุ่น                   1 มีนาคม 2535- 9 มกราคม  2544 
  3. นายวิชิต  สมิงไพร                     11 มกราคม  2544  19 กรกฎาคม  2552
  4. นางสาวอัจฉรี  จำนงกูล            21 มิถุนายน 2553- 30  พฤศจิกายน 2554 
  5. นางสาวลาวัลย์  จีนทอง             14  มิถุนายน  พ.ศ. 2555 – ปัจจุบัน

 

 

 

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2015-04-01 13:33:04 น.

นางสาวลาวัลย์ จีนทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองสาหร่าย

นางวนิดา แสงจันทร์
นางสาวกรวิกา สีปิ่นเป้า

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

938
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 โทรศัพท์: 0-3464-5223 อีเมล์: nongsarai69@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: พงษ์ลัดดา แสงจันทร์ โทรศัพท์: 0904374923 อีเมล์: pongladada@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]