โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8
ประวัติโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

 

ประวัติโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า  กาญจนบุรี 

โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี เดิมชื่อโรงเรียนลาดหญ้าพิทยาคม ก่อตั้งขึ้นโดยพระครูกาญจโนปมคุณ  ( หลวงพ่อลำใย ) อดีตเจ้าอาวาสวัดทุ่งลาดหญ้า  และพลเอกอรุณ วาทศิลป์ ในขณะดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 9  เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบลแห่งแรกของประเทศไทย โดยกรมสามัญศึกษา ได้อนุมัติให้เปิดโรงเรียนสอน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  แบบสหศึกษา จำนวน ๒ ห้อง  ให้เป็นสาขาของโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ เปิดสอนครั้งแรกเมื่อ วันที่ ๑๗   พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๖ มีนักเรียน จำนวน  ๙๑  คน  และอาศัยอาคารไม้ชั้นเดียวของโรงเรียนวัดลาดหญ้า “ลาดหญ้าวิทยาคม’’    เป็นห้องเรียน  มี นายมานพ ประเสริฐสิน  รักษาการใน          ตำแหน่งครูใหญ่  มีครูจากโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์มาช่วยสอน ๒ คน คือ นายโสภณ  แสงทอง  และนายพยงค์  วิเศษสิงห์  วันที่ ๒๙ เมษายน  พ.ศ. ๒๕๑๗   กรมสามัญศึกษาได้อนุมัติให้  แยกตัวออกจากสาขา

โรงเรียน  กาญจนานุเคราะห์ เป็นโรงเรียนลาดหญ้าพิทยาคม มี   นายวิเชียร  กระแจะจันทร์    เป็นครูใหญ่  เมื่อวันที่  15 พฤษภาคม  2517   และในปีนี้พระครูกาญจโนปมคุณ ( ยศในขณะนั้น ) เจ้าอาวาส วัดทุ่ง  ลาดหญ้า    

 พลตรีอรุณ ทวาทศิลป์ ( ยศในขณะนั้น ) ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๙  และชุมชนในพื้นที่ พร้อมใจกันสร้างอาคารเรียนชั่วคราวขึ้น  ๑ หลัง  ขนาด ๓ ห้องเรียน บนที่ดินของวัดทุ่งลาดหญ้า  ซึ่งมอบให้กับกรมสามัญศึกษา  จำนวน ๖๘ ไร่  ๑ งาน  ๙๔ ตารางวา ในปีการศึกษา 2541โรงเรียนได้เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 4)  เป็นครั้งแรก  และในปีการศึกษา2543  โรงเรียนเปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายครบทั้ง  3 ระดับ

                   ต่อมา พลเอกสัญชัย รัชตะวรรณ ในขณะดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่9 

พระมงคลสิทธิคุณ( หลวงพ่อลำใย ) พันตำรวจตรีไตรรงค์ สุขเจรียงพร อดีตกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครู    โรงเรียนเทพศิรินทร์ ได้ริเริ่มนำโรงเรียนลาดหญ้าพิทยาคมเข้าเป็นโรงเรียนในเครือข่ายโรงเรียนเทพศิรินทร์ จนกระทั่งในปี 2546 รัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการได้จัดให้มี โครงการหนึ่งอำเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝันขึ้น ซึ่งในแผนหลัก ของโครงการได้กำหนดยุทธศาสตร์การสร้างภาคีเครือข่ายที่เข็มแข็ง คณะผู้บริหารโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 9 และผู้บังคับบัญชาหน่วยในกองพลทหารราบที่ 9 พระครูสิทธิกิจจานุวัตร เจ้าอาวาสวัดทุ่งลาดหญ้าองค์ปัจจุบัน ผู้ปกครองนักเรียน นักเรียน คณะครูตลอดจนศิษย์เก่าได้ดำเนินยุทธศาสตร์สร้างภาคีที่เข็มแข็ง โดยเสนอขอเป็นเครือข่ายเทพศิรินทร์ ซึ่งองค์กรที่เกี่ยวข้องกับ

โรงเรียนเทพศิรินทร์ ได้แก่ สมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ คณะกรรมการสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐานโรงเรียนเทพศิรินทร์ สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ ได้อนุมัติรับ โรงเรียนลาดหญ้าพิทยาคม เป็นโรงเรียนในเครือข่าย เทพศิรินทร์ โดยใช้ชื่อว่า “โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี” และได้นำเสนอผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการไปตามลำดับ จนเมื่อ วันที่ 20 มิถุนายน 2548 กระทรวงศึกษาธิการโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ลงนามประกาศเปลี่ยนชื่อ โรงเรียนลาดหญ้าพิทยาคม เป็น                                     โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี  

          ปัจจุบันโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี  มีบุคลากรครูประจำการชาย 16 คน หญิง 28 คน และครูอัตราจ้าง 9 คน  จัดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลายได้แก่ชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 1  จำนวน 5 ห้อง

มัธยมศึกษาปีที่ 2  จำนวน 5 ห้อง

มัธยมศึกษาปีที่ 3  จำนวน 5 ห้อง

มัธยมศึกษาปีที่ 4 5 6  จำนวนชั้นละ  4 ห้อง รวม 24 ห้อง  มีนักเรียนทั้งหมด 830 คน

 

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2014-06-01 11:36:10 น.

นายคณิต ชูลาภ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
เทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี
นางสาวศิริรัตนา สุภาชัย
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

นางสาวสุภาพร วิโรจน์โภคา
นางจันทร์วดี รักษ์อาจ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,254
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 โทรศัพท์: 034-589242 อีเมล์: DSLO5@HOTMAIL.COM
เว็บมาสเตอร์:: ศิวพร คล้ายเจ๊ก โทรศัพท์: 088-1850408 อีเมล์: siwaporn.klayjek@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]