โรงเรียนบ้านหนองอิงพิง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3
 
 • กรอกเลข ปชช.13หลัก


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

  1 .จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยสอดแทรกคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ

  2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรสถานศึกษา

  3 .ส่งเสริมครูให้มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

  4. สร้างเสริมบรรยากาศภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้

  5. ประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

  6 พัฒนาการจัดองค์กร โครงสร้างการบริหารโรงเรียนครบวงจร

  7. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักปรัชาของเศรษฐกิจพอเพียง

   

  8. ส่งเสริมการดำรงชีวิตและความเป็นอยู่แบบอย่างไทย

   

  เป้าประสงค์

               ประชากรในวัยเรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง เสมอภาค มีคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2018-11-23 15:17:56 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายสุรชาติ หอมละม้าย
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวปัญญภัสส์ เตชะกฤตธีรพงศ์

 • นายวันชัย ปวกหาร

 • Facebook โรงเรียนสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,758
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหนองอิงพิง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 โทรศัพท์: 0 อีเมล์: ingpingschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: วันชัย ปวกหาร โทรศัพท์: 0857401083 อีเมล์: kero.wanchai@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]