โรงเรียนวัดโคกโพธิ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
 


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ  (Mission)

               ๑. พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

               ๒. พัฒนานักเรียนให้คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร

               ๓. พัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้

               ๔. ส่งเสริม สนับสนุน ครูให้ใช้การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียน

               ๕ ประสานความร่วมมือกับองค์กรทุกภาคส่วนในการบริหาร และจัดการศึกษา

  เป้าประสงค์ ( Goal)

  ๑. นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้

  ๒. นักเรียนเป็นผู้มีศักยภาพในความเป็นพลเมืองอาเซียนและพลมืองโลก 

  ๓. นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีภาวะผู้นำและมีความภาคภูมิใจวัฒนธรรมท้องถิ่นของ 

     ตนเอง

  ๔. นักเรียนเป็นผู้ดำเนินชีวิตบนพื้นฐานของความพอเพียง และมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย

  ๕. ครูเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนและเป็นครูมืออาชีพ

  ๖. โรงเรียนวัดโคกโพธิ์เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 11:37:11 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายศิริชัย โสภณ
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสุนันทา น้ำใจดี

 • นายทองสุข จันทรังษีสถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,966
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดโคกโพธิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 โทรศัพท์: อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นายศิริชัย โสภณ โทรศัพท์: 035521832 อีเมล์: gstopsp@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]