โรงเรียนวัดโคกโพธิ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
 
 • กรอกเลข ปชช.13หลัก


 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศน์  (Vision) โรงเรียนวัดโคกโพธิ์

               ภายในปี ๒๕๖๑  โรงเรียนวัดโคกโพธิ์ มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนซึ่งเป็นกำลังของชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ มีทักษะความรู้  กระบวนการคิด คุณธรรม ก้าวทันเทคโนโลยี มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รวมทั้งมีทักษะพื้นฐานเจตคติที่จำเป็นต่อการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ และการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญบนพื้นฐานความเชื่อว่าทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพและดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

  เอกลักษณ์

                                             “เรียนดี  มีวินัย ใฝ่คุณธรรม นำอนามัย”

   

  อัตลักษณ์

               เอกลักษณ์โรงเรียน    ผู้เรียนมีความสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ   ใช้ชีวิตแบบพอเพียง


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2017-01-14 08:57:37 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายศิริชัย โสภณ
 • แนะนำบุคลากร

 • นายปราโมทย์ แก้วหอมคำ

 • นายทองสุข จันทรังษีสถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,750
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดโคกโพธิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 โทรศัพท์: อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นายศิริชัย โสภณ โทรศัพท์: 035521832 อีเมล์: gstopsp@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]