โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
ประวัติโรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา

 

           โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยาเป็นโรงเรียนประจำอำเภอตั้งขึ้นตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ  เมื่อวันที่  20  พฤษภาคม  2518  ตามความต้องการของประชาชน ในเขตตำบลหนองหญ้าไซ  อำเภอสามชุก   จังหวัดสุพรรณบุรี  เริ่มเปิดเรียนเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน  2518  โดยอาศัยเรียนที่อาคารชั่วคราวของโรงเรียนวัดหนองหลวง  มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน  35  คน  นักการภารโรง 1 คน มีนายวิเชียร  คุ้มเสถียร เป็นครูใหญ่

           13 พฤษภาคม   2519  คณะกรรมการจัดตั้งโรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยาได้ร่วมกับประชาชนชาวตำบลหนองหญ้าไซ และตำบลใกล้เคียง จัดหาเงินก่อสร้างอาคารชั่วคราว แบบ 006 จำนวน 2  หลัง  หลังละ  3 ห้องเรียน   ในที่ดินสาธารณประโยชน์ ประจำหมู่บ้านบ่อหว้า  หมู่ที่ 9 ตำบลหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี มีเนื้อที่  38 ไร่ 52 ตารางวา โดยมี กำนันพินัย แสงสุวรรณ เป็นหัวหน้าดำเนินการก่อสร้าง สิ้นงบประมาณในการก่อสร้าง 60,000- บาท วันที่ 12 สิงหาคม 2519  จึงได้ย้ายจากโรงเรียนวัดหนองหลวง  มาเรียนในสถานที่แห่งใหม่ โรงเรียนจึงถือเอาวันที่ 12 สิงหาคมของทุกปีเป็นวันก่อตั้งของโรงเรียนตลอดมาจนถึงปัจจุบัน  สภาพของโรงเรียนมีอาคารชั่วคราว 2 หลัง บ้านพักครู จำนวน  2 หลัง ส้วม 1 หลัง ครู 4 คน  นักการภารโรง 1 คน นักเรียน 120  คน

          ปี  2520  ได้งบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนถาวร  แบบ  106  ต.  14 หลัง  และบ้านพักครูจำนวน  1 หลัง  ถังเก็บน้ำฝน  แบบ ฝ. 33จำนวน 3  ถัง  มีนักเรียนชั้น ม.ศ. 1 – 3 จำนวน 145  คน  มีครู  8  คน นักการภารโรง  1  คน

          ปี 2521  ได้รับงบประมาณการก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว 1 หลัง  มีครู 12 คน นักการภารโรง 2 คน นักเรียนชั้น ม. 1  และ  ม.ศ. 1 – 3  จำนวน  189  คน

          ปี 2522   ได้จัดทำพิธีเปิดป้ายอาคารเรียนถาวร ในวันที่ 25  กุมภาพันธ์  2522  โดยมี นายเฉลิมชัย สิทธิชัย ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรีปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด สุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธี มีครู 13 คน นักการภารโรง  2  คน นักเรียนชั้น ม.1 – 2 ม.ศ. 2 – 3  จำนวน  155   คน

          ปี 2523   มีครู  15  คน   นักการภารโรง  2  คน    นักเรียน ม. 1 – 3 จำนวน   363   คน

          ปี 2524 ได้รับงบประมาณก่อสร้างหอถังประปาเจาะน้ำบาดาล    สนามบาสเกตบอลและบ้านพักครู 1 หลัง มีครู  15   คน   นักการภารโรง  3  คน   นักเรียนชั้น ม. 1 – 3  จำนวน  131   คน

          ปี 2525  ได้รับงบประมาณในการปรับพื้นที่และติดตั้งระบบไฟฟ้าสายภายใน   มีครู 15  คน นักการภารโรง  3  คน  นักเรียนชั้น ม. 1 – 3  จำนวน  147 คน

 

          ปี  2526  ได้รับงบประมาณก่อสร้างบ้านพักครู 1 หลัง  มีครู 15 คน   นักการภารโรง 3 คน   นักเรียน  182   คน

          ปี  2527  ได้รับงบประมาณก่อสร้างบ้านพักครู 1 หลัง  มีครู 15 คน  นักการภารโรง  3  คน นักเรียน 184 คน ได้รับคัดเลือกให้เข้าโครงการปรับปรุงโรงเรียนมัธยมขนาดเล็กและได้รับอนุญาต     ให้เปลี่ยนชื่อจาก “ โรงเรียนหนองหญ้าไทรวิทยา ”เป็น “ โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา

          ปี  2528  ได้รับงบประมาณสร้างโรงฝึกงาน  แบบ  102/27   จำนวน 1 หลัง  เทพื้นคอนกรีตชั้นล่างกั้นห้อง   7  ห้อง ทาสีอาคารถาวรแบบ  106 ต.  เทพื้นคอนกรีตสนามวอลเลย์บอล 1 สนาม ได้พื้นที่ทางด้านทิศเหนือเพิ่มอีก  2  ไร่  2  งาน   มีครู 16 คน   นักการภารโรง 3 คน  นักเรียน 196 คน

          ปี  2530  ได้รับงบประมาณสร้างที่พักนักเรียนบ้านไกล งบประมาณโต๊ะ เก้าอี้ นักเรียนจำนวน 45 ชุด  มีครู  16  คน    นักการภารโรง  3  คน  นักเรียน 182 คน

          ปี 2531  ได้รับงบประมาณขยายเขตไฟฟ้าจำนวน  115,527 บาท มีครู 16 คน นักการภารโรง 3 คน   นักเรียน  207  คน

          ปี  2532   ได้รับงบประมาณโต๊ะ เก้าอี้ นักเรียนจำนวน 90  ชุด  มีครู  16  คน นักการภารโรง 3  คน    นักเรียน   245   คน

          ปี  2533  ได้รับงบประมาณโต๊ะ เก้าอี้ นักเรียน  จำนวน 45  ชุด  มีครู 18 คน  นักการภารโรง 3  คน   นักเรียน   304   คน

          ปี  2534  ได้รับงบประมาณโต๊ะ เก้าอี้ นักเรียนจำนวน   45 ชุด บ้านพักนักการภารโรง 1 หลัง มีครู  15  คน  นักการภารโรง  3  คน  นักเรียน 326 คน

          ปี  2535  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน แบบ 108 ล.  จำนวน 1  หลัง   อาคารและหอประชุมแบบ  100/27   จำนวน 1 หลัง    แท็งก์น้ำฝนเหล็ก  4  ใบ   ถังเก็บน้ำฝน คสล.ฝ. 33 จำนวน 1  ชุด  3 ใบ   มีครู  19  คน     นักการภารโรง  3  คน   นักเรียน  361  คน

          ปี  2536  ได้รับงบประมาณก่อสร้างถังน้ำฝน คสล.ฝ. 3  จำนวน  1 ชุด   มีครู  24  คน นักการภารโรง  3  คน    นักเรียน   536   คน   เริ่มเปิดเรียนในระดับชั้น  ม. 4

          ปี 2537  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน  แบบ  216  ล  จำนวน 1 หลัง มีครู  28  คน นักการภารโรง 3 คน    นักเรียน  714   คน

          ปี 2538  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน แบบ 316ล/30 จำนวน 1 หลัง บ้านพักครูจำนวน  1  หลัง   มีครู   30  คน    นักการภารโรง  3  คน   นักเรียน  845   คน

          ปี  2539  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารโรงฝึกงาน แบบ 204/34 ( ปป.30 ) จำนวน 1 หลัง มีครู – อาจารย์   31   คน   นักการภารโรง  3   คน   นักเรียน   850   คน

          ปี  2540  มีครู – อาจารย์   32  คน    นักการภารโรง  3  คน นักเรียน   จำนวน  856   คน 

          ปี  2541  มีครู – อาจารย์   33   คน   นักการภารโรง   3  คน  นักเรียน  จำนวน  856   คน

          ปี  2542  มีครู – อาจารย์   29   คน   นักการภารโรง   3  คน  นักเรียน   จำนวน 942  คน  

          ปี  2543  มีครู – อาจารย์   38   คน   นักการภารโรง 3  คน  นักเรียน  จำนวน 903 คน

          ปี  2544  มีครู – อาจารย์  27  คน  นักการภารโรง  2  คน นักเรียน   804    คน

          ปี  2545  มีครู – อาจารย์  29  นักการภารโรง  2  คน  นักเรียน   746   คน

          ปี  2546  มีครู – อาจารย์  27 คน  ครูพิเศษ 8 คน  นักการภารโรง 2 คน นักเรียน 775 คน

          ปี  2547  มีครู – อาจารย์ 27 คน ครูพิเศษ 8 คน นักการภารโรง 2 คน ลูกจ้าง 1 คน นักเรียน 855 คน

          ปี  2548  มีผู้บริหาร 3 คน ครูประจำการ  28 คน ครูจ้างสอน 10 คน ครูต่างประเทศ 2 คน ลูกจ้างประจำ 2 คน และลูกจ้างชั่วคราว 1 คน  นักเรียนจำนวน 945 คน

          ปี  2549  มีผู้บริหาร 3 คน ครูประจำการ  32 คน ครูจ้างสอน 10 คน ครูต่างประเทศ 1 คน ลูกจ้างประจำ 2 คน  และลูกจ้างชั่วคราว 1 คน  นักเรียนจำนวน 1,025 คน

          ปี  2550  มีผู้บริหาร 2 คน ครูประจำการ  32 คน พนักงานราชการ 4 คน ครูจ้างสอน  5 คน       ลูกจ้างประจำ  2  คน   และลูกจ้างชั่วคราว 1 คน  นักเรียนจำนวน 1,098 คน

          ปี  2551  มีผู้บริหาร 2 คน ครูประจำการ  38  คน พนักงานราชการ 5 คน ครูจ้างสอน  2 คน        ลูกจ้างประจำ  1  คน    และลูกจ้างชั่วคราว 3 คน  นักเรียนจำนวน 1,270 คน

          ปี  255มีผู้บริหาร 3 คน ครูประจำการ  39  คน พนักงานราชการ 5 คน ครูจ้างสอน  3 คน

          ครูธุรการ  1  คน ครูภาษาจีน  1  คน ลูกจ้างประจำ  1  คน    และลูกจ้างชั่วคราว 3 คน 

นักเรียนจำนวน 1,353 คน

          ปี  255มีผู้บริหาร 3 คน ครูประจำการ  44  คน พนักงานราชการ 5 คน ครูจ้างสอน  7  คน

ครูธุรการ  1  คน ลูกจ้างประจำ  1  คน    และลูกจ้างชั่วคราว 3 คน  นักเรียนจำนวน 1,413 คน

         ปี  2554  มีผู้บริหาร 4 คน ครูประจำการ  45 คน พนักงานราชการ 5 คน ครูจ้างสอน  7  คน

ครูธุรการ  1  คน  ลูกจ้างประจำ  1  คน  และลูกจ้างชั่วคราว 3 คน  นักเรียนจำนวน 1,474 คน

 

         ปี  2555  มีผู้บริหาร 4 คน ครูประจำการ  48 คน พนักงานราชการ 5 คน ครูจ้างสอน  8  คน

เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 คน  ลูกจ้างชั่วคราว 3 คน  นักเรียนจำนวน 1,369 คน

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2014-12-06 10:09:57 น.

นายขจรวุฒิ สว่างศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
หนองหญ้าไซวิทยา
นายกุญช์พิสิฎฐ์ กัลวงษ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
หนองหญ้าไซวิทยา
นายสุรยุทธ อยู่สุข
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
หนองหญ้าไซวิทยา
นายทรงพล แก้วเรือง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
หนองหญ้าไซวิทยา

นางมยุรดา ทองสุข
นางกิตติพร สว่างศรี

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,189
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 โทรศัพท์: 035577337 อีเมล์: nongyasaiwit@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: พัชรา อินทมาศน์ โทรศัพท์: 0915351497 อีเมล์: yewy_only_1@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]