โรงเรียนบ้านไร่ต้นสำโรง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
ประวัติโรงเรียนบ้านไร่ต้นสำโรง

 

  

       

ประวัติโรงเรียนบ้านไร่ต้นสำโรง

          โรงเรียนบ้านไร่ต้นสำโรง  เลขที่  ๙/๑ หมู่ที่ ๔ ตำบลวังเย็น อำเภอเมืองนครปฐม  จังหวัดนครปฐม   บนพื้นที่  ๓  ไร่เศษ   

                      โรงเรียนนี้ตั้งเมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๔๘๘ ประเภทนายอำเภอจัดตั้งดำรงอยู่ด้วยเงินงบประมาณและเงินประชาชน แบบ ป.๑ เดิมเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึง
ชั้นประถมศึกษา ปีที่  ๔  มีการเปลี่ยนแปลงมาเป็นลำดับดังนี้

          พ.ศ. ๒๔๙๔  ปลูกสร้างอาคารเรียน แบบ ป. ๑ ก โดยใช้เงินประเภทสมทบทุนปลูกสร้าง จำนวน ๔,๐๐๐ บาท และเงินประชาชนบริจาค จำนวน  ๖,๙๗๒.๑๕  บาท รวมสิ้นค่าก่อสร้าง             จำนวน   ๑๐,๙๗๒.๑๕  บาท

          พ.ศ. ๒๕๐๓ ประชาชนร่วมกันสละเงินเพื่อตีฝาอาคารเรียน จำนวน ๒,๗๖๙.๗๕ บาท และเงินอุดหนุนจากทางราชการ จำนวน ๑,๗๓๐ บาท เทพื้นคอนกรีตอาคารเรียน

          พ.ศ. ๒๕๐๔ ประชาชนและคณะครูร่วมกันบริจาคเงิน จำนวน ๕,๐๐๐ บาท เพื่อขยายตัวอาคารเรียนออกให้ยาวอีกด้านละ ๓ เมตร

          พ.ศ. ๒๕๐๗ ประชาชนร่วมกันบริจาคเงิน จำนวน ๑,๒๕๕.๐๕ บาท เพื่อก่ออิฐถือปูนรอบๆ อาคารเรียน  สูง  ๕๐  เซนติเมตร

          พ.ศ. ๒๕๑๔ ได้รับเงินงบประมาณจากทางราชการ จำนวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท ก่อสร้างอาคารเรียน แบบ ป.๑ ก. จำนวน ๑ หลัง มี ๔ ห้องเรียน ใช้เป็นอาคารเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๔

          พ.ศ. ๒๕๑๖ ประชาชนร่วมกันบริจาคเงิน จำนวน ๑,๐๐๐ บาท  สร้างส้วมซึม  จำนวน  ๓  ที่นั่ง ห้องน้ำ ๑ ห้อง กว้าง ๒ เมตร ยาว ๖ เมตร และได้รับเงินงบประมาณจากทางราชการ จำนวน  ๒๕,๐๐๐  บาท สร้างบ้านพักครูแบบกรมสามัญศึกษา จำนวน ๑ หลัง พร้อมทั้งคณะครู ประชาชนร่วมกันบริจาคเงิน จำนวน  ๔,๔๕๐  บาท สร้างเสาธงชาติถาวร จนเสร็จเรียบร้อย

          พ.ศ. ๒๕๑๘ ได้ขออนุญาตจากทางราชการรื้ออาคารเรียนหลังเดิมที่สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๘

          พ.ศ. ๒๕๑๙ ได้รับเงินงบประมาณจากทางราชการ จำนวน ๒๓๐,๐๐๐ บาท ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ป.๑ ก. จำนวน ๑ หลัง มี ๔ ห้องเรียน ใช้เป็นอาคารเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ -๗

          พ.ศ. ๒๕๒๐ ได้รับเงินงบประมาณจากทางราชการ จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท และประชาชนร่วมกันบริจาคสมทบอีก จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท สร้างโรงอาหารและต่อเติม แบบกรมสามัญศึกษา จำนวน ๑ หลัง เสร็จเรียบร้อย สิ้นค่าก่อสร้างและต่อเติม จำนวน ๖๐,๐๐๐ บาท และได้รับเงินงบประมาณจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม จำนวน ๑,๐๐๐ บาท  และประชาชนร่วมบริจาคสมทบอีก จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท สร้างหอถังน้ำประปาบาดาลจนเสร็จเรียบร้อย

          พ.ศ. ๒๕๒๑ ประชาชนร่วมกันบริจาคเงิน จำนวน ๖,๕๐๓ บาท สร้างซุ้มประตูเข้า – ออกโรงเรียนทั้งสองด้านจนเสร็จเรียบร้อย เป็นประตูคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร สูง ๒.๒๐ เมตร

พ.ศ. ๒๕๒๒ ได้รับเงินงบประมาณจากทางราชการ จำนวน ๒๔,๐๐๐ บาท สร้างส้วมซึมพร้อมที่ปัสสาวะชาย ๑ ที่ ส้วมมี ๕ ที่นั่ง จำนวน ๑ หลัง กว้าง ๒.๖๐ เมตร ยาว ๘.๕๐ เมตร

พ.ศ. ๒๕๓๐ ประชาชนและคณะครูร่วมกันบริจาคเงิน จำนวน ๕,๕๐๐ บาท ตัดถนนผ่านหน้าอาคารเรียนทั้งสองหลัง พร้อมก่อแปลงปลูกไม้ดอกไม้ประดับทั้งสองข้างถนน ถนนกว้าง ๓ เมตร ยาว ๘๐ เมตร

          พ.ศ. ๒๕๓๑ ได้รับเงินงบประมาณจากทางราชการ จำนวน ๘๘,๒๐๐ บาท ซ่อมแซมและเปลี่ยนฝ้าเพดานอาคารเรียนหลังที่ ๑ ที่สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๔ และได้รับเงินงบประมาณจากทางราชการ                   จำนวน ๑๕,๐๐๐ บาท สร้างเรือนเพาะชำ แบบ พ.๑  จำนวน  ๑ หลัง

          พ.ศ. ๒๕๓๑ คณะครู ภารโรง ได้ร่วมกันสละแรงงานซ่อมแซมช่องลมอาคารเรียนหลังที่ ๒ โดยเปลี่ยนจากตะแกรงลวดซึ่งผุเป็นไม้ระแนง คิดเป็นมูลค่าประมาณ ๓,๐๐๐ บาท

          พ.ศ. ๒๕๓๒ ประชาชนและคณะครูร่วมกันบริจาคเงินจำนวน ๔,๙๖๑ บาท ซ่อมแซมและทาสีรั้วด้านหน้าโรงเรียนจนเสร็จเรียบร้อย

          พ.ศ. ๒๕๓๔ ได้รับเงินงบประมาณจากทางราชการ จำนวน ๓๖,๓๐๐ บาท ถมดินและปรับปรุงบริเวณสนามหน้าโรงเรียน บ้านพักครูและด้านหลังบริเวณแปลงเกษตรจนเสร็จเรียบร้อย

          พ.ศ. ๒๕๓๔ ได้รับเงินงบประมาณจากทางราชการ จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท สร้างถังกักเก็บน้ำฝน แบบ ฝ.๓๓ จำนวน ๑ ชุด และทางราชการโดยกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้สร้างถังเก็บน้ำฝนเป็นถังซีเมนต์คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕.๑๕ เมตร ยาว ๕.๑๕ เมตร สูง ๒.๖๐ เมตร ให้แก่โรงเรียนตามโครงการช่วยเหลือราษฎรขาดแคลนน้ำดื่มในฤดูแล้ง

          พ.ศ. ๒๕๓๗ ได้ติดต่อขอบริจาคที่ดินจาก นายละออ สนธี  โดยได้มอบกรรมสิทธิ์ให้แก่โรงเรียน เมื่อ  วันที่  ๒๕  มกราคม  ๒๕๓๗  จำนวน ๑ แปลง  โฉนดที่ดินเลขที่ ๓๙๐๐๑  เล่มที่  ๓๙๑ หน้า ๑๑ จำนวนเนื้อที่ประมาณ  ๔๐ เศษ  ๙ ส่วน  ๑๐  ตารางวา   ราคาประมาณ  ๒๐,๐๐๐  บาท  ( สองหมื่นบาทถ้วน) ทำให้โรงเรียนมีเนื้อที่รวม  ๓ ไร่   ๓๖  เศษ   ๙  ส่วน  ๑๐  ตารางวา

          พ.ศ. ๒๕๓๘ได้รับงบประมาณจากทางราชการ (งบพิเศษตามข้อเสนอของ ส.ส.ไชยยศ สะสมทรัพย์) จำนวน ๓๕,๐๐๐ บาท สร้างโรงจอดรถจักรยานนักเรียน ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๙ เมตร สูง ๓ เมตร (แบบเพิงหมาแหงน) จำนวน ๑ หลัง

          พ.ศ. ๒๕๓๘ ได้ขออนุญาตทางราชการรื้อถอนรั้วไม้และซุ้มประตูเข้า - ออกโรงเรียน เนื่องจากทางหลวงขยายถนนด้านหน้าโรงเรียน

          พ.ศ. ๒๕๓๙ ได้รับเงินงบประมาณจากทางราชการ (งบพิเศษตามข้อเสนอของ ส.ส.ไชยยศ สะสมทรัพย์) จำนวน ๖๐,๐๐๐ บาท จัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ๒ รายการ คือ เครื่องถ่ายเอกสาร ๑ เครื่อง              และโทรทัศน์สี  ๒๐  นิ้ว จำนวน  ๑  เครื่อง

          พ.ศ. ๒๕๓๙ ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ให้ติดตั้งโทรศัพท์ในโรงเรียน จำนวน ๑ เลขหมาย โทร.  ๐-๓๔๒๘-๖๓๘๗

พ.ศ. ๒๕๓๙ ได้ขออนุญาตจากทางราชการรื้อถอนส้วมและห้องน้ำหลังที่สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๖

และ ถังน้ำซีเมนต์คอนกรีตเสริมเหล็กของกรมการปกครอง   เนื่องจากชำรุดใช้การไม่ได้และมีความจำเป็นต้องใช้สถานที่สำหรับปลูกสร้างอาคารเรียนหลังใหม่

          พ.ศ. ๒๕๓๙ คณะกรรมการโรงเรียน คณะครู ภารโรง ผู้ปกครอง และประชาชนร่วมกันบริจาคเงินจำนวน  ๑๑๕,๓๐๐ บาทถมดินเพื่อเตรียมการสำหรับปลูกสร้างอาคารเรียน  แบบ สปช.๑๐๕/๒๙
จำนวน ๑ หลัง    มี  ๕  ห้องเรียน

พ.ศ.  ๒๕๔๐  ได้รับเงินงบประมาณจากทางราชการ  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  

จำนวน  ๑,๗๕๓,๒๐๙ บาท ปลูกสร้างอาคารเรียนถาวร แบบ สปช.๑๐๕/๒๙ จำนวน ๑ หลัง มี  ๕ ห้องเรียน

          พ.ศ. ๒๕๔๐ได้รับเงินงบประมาณจากทางราชการ (งบพิเศษตามข้อเสนอของ ส.ส.ไชยยศ,ส.ส.เผดิมชัย และ  ส.ส.ไชยยา  สะสมทรัพย์)  จำนวน ๖๐,๐๐๐ บาท จัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา  ๑ รายการ   คือ เครื่องคอมพิวเตอร์  จำนวน ๑ ชุด

          พ.ศ. ๒๕๔๑ ได้รับบริจาคที่ดินจำนวน ๑ แปลงจากนางชะเอม  วันสาตร์  เมื่อวันที่  ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๑  ตามโฉนดที่ดินเลขที่  ๘๙๐๗๒  เล่มที่  ๘๙๑ หน้า  ๗๒  มีเนื้อที่ประมาณ  ๙๕   เศษ  ๓  ส่วน ๑๐ ตารางวา  ราคา ๗๑,๔๗๕ บาท  (เจ็ดหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยเจ็ดสิบห้าบาท) ทำให้โรงเรียนมีเนื้อที่รวมทั้งสิ้น  ๓ ไร่   เศษ  ๔   ส่วน  ๑๐   ตารางวา

          พ.ศ. ๒๕๔๑ ได้รับเงินงบประมาณจากทางราชการ หมวดรายจ่ายอื่นเบิกจ่ายลักษณะค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ   จำนวน   ๑๕,๐๐๐   บาท   ( หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน )   เทคอนกรีตเสริมเหล็กฟุตบาทด้านทิศตะวันออกและทิศเหนือของอาคารเรียนแบบ  ป ๑ ก หลังที่  ๒ ซึ่งสร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๑๙ และได้รับจัดสรร ครุภัณฑ์โทรทัศน์สี  ๒๐ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง ราคา  ๙,๐๐๐ บาท และวีดีทัศน์  จำนวน ๑ เครื่อง ราคา ๗,๕๐๐ บาท  งบประมาณจากสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครปฐม

          พ.ศ.๒๕๔๒ ได้รับเงินงบประมาณจากทางราชการ หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน   ๒๗๒,๒๕๐  บาท ต่อเติมอาคารเรียนชั้นล่าง แบบ สปช. ๑๐๕/๒๙ จำนวน ๓  ห้องเรียน และ ได้รับเครื่องกรองน้ำ  จำนวน  ๑  เครื่อง พร้อมถังน้ำเย็น จำนวน ๑ ถัง จากสโมสรโรตารี่นครปฐม คิดเป็นมูลค่า  ๒๐,๐๐๐  บาท

          พ.ศ. ๒๕๔๓ ได้ขออนุญาตทางราชการขอรื้อถอนสิ่งก่อสร้างจำนวน ๓ รายการคือ หอถังประปาบาดาล เรือนเพาะชำ และบ่อบาดาล เนื่องจากชำรุดผุพังใช้การไม่ได้พร้อมทั้งได้รับอนุญาตให้รื้อถอน

          เมื่อวันที่  ๒๓ กุมภาพันธ์  ๒๕๔๓  และได้รับบริจาคเงินเพื่อก่อสร้างรั้วโรงเรียนด้านหน้าโรงเรียนจากนายเผ่าศักดิ์ เผ่าพงศ์ษา กรรมการผู้จัดการบริษัท พงศ์ทิพย์พัฒนาที่ดินจำกัด เป็นจำนวนเงิน ๑๐๐,๐๐๐  บาท ประชาชนร่วมบริจาค สมทบ สร้างรั้วยาว  ๘๐ เมตร  สูง ๑.๙๐ เมตร  พร้อมประตู เข้า – ออก กว้าง  ๔.๕๐ เมตร

          พ.ศ. ๒๕๔๓ ได้รับเงินงบประมาณจากทางราชการ จำนวน  ๑๐๐,๐๐๐  บาท ก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ กว้าง ๑๔ เมตร ยาว  ๒๔  เมตร และได้รับการสนับสนุนจากสโมสรโรตารีนครปฐมจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องสมุดและห้องเรียนชั้นอนุบาล จำนวน    ๒๙,๗๑๐  บาท

          พ.ศ.  ๒๕๔๕  ได้รับเงินงบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม จำนวน  ๖๐,๐๐๐  บาท จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน  ๒ ชุด  ได้รับเงินบริจาคเงินเพื่อสร้างรั้วโรงเรียนด้านทิศตะวันออกความยาว  ๕๕.๒๐  เมตร เป็นจำนวนเงิน  ๗๐,๐๖๕  บาท คุณครูประชุม - คุณครูมาลัย ปัญจเมธี บริจาคเงินปรับปรุงห้องสมุด และสร้างรั้วเป็นจำนวนเงิน  ๓๐,๐๐๐  บาท และประชาชนร่วมกันบริจาคติดมุ้งลวดห้องอนุบาลปีที่  ๑  เป็นจำนวนเงิน  ๘,๓๐๐  บาท

          พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้รับเงินงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ ชุด จำนวน  ๒๐,๐๐๐ บาท ได้รับเงินบริจาคจัดทำห้องคอมพิวเตอร์ และจัดซื้อคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์  จำนวนเงิน ๒๓๘,๐๓๗ บาท  และประตูรั้วโรงเรียน  ๒๕,๐๐๐  บาท

          พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้รับเงินงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม จัดซื้อเครื่องกรองน้ำ    จำนวน ๑ ชุด  จำนวนเงิน  ๕๐,๐๐๐ บาท

          พ.ศ.  ๒๕๔๘  ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม  จำนวน  ๒  ชุด

          สร้างโรงอาหารด้วยเงินทอดผ้าป่าการศึกษา เป็นจำนวนเงิน  ๔๖๗,๒๓๐  บาท และได้รื้อถอนอาคารเรียน ๑ แบบ ป.๑ ก  และโรงอาหาร นายสุรศักดิ์ และ นางนวลวงษ์  เฮ็งนิรันดร์  บริจาคเงินจัดทำป้ายชื่อโรงเรียน เป็นจำนวนเงิน  ๑๐,๐๐๐ บาท

          พ.ศ.  ๒๕๔๙  นายสมศักดิ์  เจริญปฐมรัชต์ และนายสุนทร  เวชสุวรรณมณี  บริจาควัสดุสร้างที่สำหรับแปรงฟัน  คิดเป็นจำนวนเงิน  ๒๐,๐๐๐  บาท 

ประชาชนร่วมกันบริจาคเงินจำนวนเงิน  ๒๑,๔๖๖  บาท สำหรับเทคอนกรีตเสริมเหล็กฟุตบาทด้านหน้าอาคารเรียนแบบ สปช. ๑๐๕/๒๙ และสร้างเรือนเพาะชำ (สวนสมุนไพร)

          พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้รับเครื่องกรองน้ำ  จำนวน ๑ ชุด เป็นจำนวนเงิน ๘๗,๘๙๘ บาท  ตาข่ายสำหรับกันนกหลังคาโรงอาหาร เป็นจำนวนเงิน ๔๒,๔๒๙ บาท  และ ถังดับเพลิง จำนวน  ๒  ชุด เป็น จำนวนเงิน  ๓,๐๐๐  บาท  จากองค์การบริหารส่วนตำบลวังเย็น อำเภอเมือนครปฐม  จังหวัดนครปฐม

          พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้รับงบประมาณจาก สพฐ. สำหรับจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน (Computer Lab ขนาด 10 เครื่อง : CL 10)  จำนวน  ๑  ชุด  เป็นจำนวนเงิน  ๒๘๐,๐๐๐ บาท

          พ.ศ. ๒๕๕๒  ได้รับชุดอุปกรณ์การสอนทางไกลผ่านดาวเทียมของโรงเรียนวังไกลกังวล  จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ประกอบด้วยเครื่องรับโทรทัศน์ ๖ เครื่อง  เครื่องแปลงสัญญาณ (IRD) จำนวน ๖ เครื่อง  จานดาวเทียม  ๑  ชุด ปรับปรุงห้องเรียนปูพื้นกระเบื้องห้องอนุบาลปีที่ ๑ และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔  จากงบเงินอุดหนุน รายการเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน(เงินอุดหนุนรายหัว)จำนวนเงิน ๓๒,๕๗๐  บาท ได้รับบริจาคจาก คุณสมชาย คุณอุษณีย์ จงประสิทธิ์  คุณณรงค์ คุณอำไพ กัลยาพิเชฎฐ์       
คุณรัตนา รัตพนมกร  คุณสมชาย  คุณดาริณี  วัฒนะวีระชัย   คุณเสงี่ยม  คุณมณฑา  ผิวงาม  คุณไพโรจน์ คุณปราณี  ผิวงาม  สร้างห้องส้วม จำนวน ๑๒ ห้อง ครูชาย  ๑ ห้อง  ครูหญิง  ๑ ห้อง นักเรียนชาย  ๕ ห้อง  นักเรียนหญิง ๕ ห้อง

         พ.ศ. ๒๕๕๓ คุณไพฑูรย์  ตุงคเศรวงศ์ สร้างเสาธงชาติประจำโรงเรียน คิดเป็นจำนวนเงิน ๖๐,๐๐๐บาท พัฒนาปรับปรุงโรงอาหารโดยคณะนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร นำโดย จ่าสิบเอกสมหวัง มั่นศรีจันทร์ เป็นจำนวนเงิน ๗๔,๑๖๖ บาท

         ผู้ใหญ่กลิ่น  แตงแฟง และคณะ ร่วมกันติดพัดลมเพดานโรงอาหารและห้องเรียน คิดเป็นจำนวนเงิน ๑๒,๐๐๐บาท บ่อดินดี  ตำบลวังเย็น อำเภอเมืองนครปฐม บริจาคดินถมบริเวณโรงเรียน จำนวน ๔๐ คัน คิดเป็น จำนวนเงิน  ๒๐,๐๐๐ บาท

         ปรับปรุงห้องเรียนปูพื้นกระเบื้องห้องชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕,๖ และห้องผู้บริหาร จำนวน ๓ ห้อง จากงบประมาณรายการเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เงินอุดหนุนรายหัว) จำนวนเงิน ๖๔,๘๐๐  บาท

         ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมสื่อ CAI  จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม จำนวน ๕ ชุด คิดเป็นจำนวนเงิน ๑๒๕,๐๐๐ บาท

          พ.ศ.  ๒๕๕๔ ได้รับงบประมาณจาก สพฐ.ปรับปรุงห้องสมุด จำนวนเงิน ๑๐๐,๐๐๐  บาท ปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคารเรียน จำนวนเงิน  ๒๐๐,๐๐๐ บาท ผู้ใหญ่กลิ่น คุณอำไพ แตงแฟง บริจาคสร้างป้ายนิเทศแบบกระจก จำนวน ๑๐ ป้าย เป็นจำนวนเงิน  ๕๕,๐๐๐ บาท

          พ.ศ. ๒๕๕๕ จัดทำสวนหย่อม และสร้างศาลาพักร้อน ด้วยเงินบริจาค เป็นจำนวนเงิน  ๖๕,๔๗๔ บาทได้รับห้องเรียนอัจฉริยภาพ (Activ Classroom) จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม

          พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้รับงบประมาณจาก สพฐ.สร้างอาคารเรียน แบบ สปช. ๑๐๔/๒๖  จำนวน ๓ ห้องเรียน จำนวนเงิน ๑,๗๑๗,๑๐๐ บาท  ได้รับเงินบริจาคจากประชาชนและผู้มีอุปการคุณ เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมโรงเรียน เทพื้นคอลกรีดใต้ถุนอาคารเรียนแบบสปช. ๑๐๔/๒๖ สร้างอาคารเรียนห้องพิเศษจำนวน  ๓  ห้องเรียนจากวัสดุอาคารเรียนหลังเก่า เป็นจำนวนเงิน ๔๖๔,๔๖๖  บาท และสิ่งของเป็นมูลค่า  ๑๒๖,๐๐๐  บาท ได้รับคอมพิวเตอร์พร้อมสื่ออิเล็กทรอนิกส์จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม จำนวน  ๑๐ ชุด

        

พ.ศ. ๒๕๕๗  ได้รับงบประมาณจาก สพฐ. พัฒนาซื้อครุภัณฑ์ห้องสมุด เป็นจำนวนเงิน  ๑๐๐,๐๐๐  บาท และโทรทัศน์โดยใช้สื่อทางไกลผ่านดาวเทียม เป็นจำนวนเงิน  ๗๗,๐๐๐ บาท ได้รับเงินบริจาคจากประชาชนปรับปรุงสภาพแวดล้อม ทาสีอาคารเรียน ปลูกต้นไม้ เป็นจำนวนเงิน  ๑๓๐,๔๓๘  บาท

พ.ศ. ๒๕๕๘   ได้รับเงินบริจาคจากนายสมบัติ  พูนขวัญ เทถนนคอลกรีด เป็นจำนวนเงิน ๑๐๐,๐๐๐  บาท

ปัจจุบันโรงเรียนบ้านไร่ต้นสำโรง เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
ตามหลักสูตรโรงเรียนบ้านไร่ต้นสำโรง พุทธศักราช ๒๕๕๘ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ และหลักสูตรปฐมวัย พุทธศักราช  ๒๕๔๖  มีจำนวน ๑๓ ห้องเรียน แบบ สปช. ๑๐๕/๒๙ จำนวน ๑ หลัง มี ๘ ห้องเรียนแบบ สปช. ๑๐๔/๒๖ จำนวน ๑ หลังมี ๓ ห้องเรียน อาคารเรียนประชาชนรวมใจ จำนวน ๑ หลังมี ๒ ห้องเรียน  โรงอาหาร ๑ หลัง ห้องส้วม ๑ หลัง ที่จอดรถจักรยานนักเรียน ๑ ที่  มีจำนวนบุคลากร ผู้บริหารชาย ๑ คน ครูชาย ๒ คน  ครูหญิง ๒  คนครูจ้างสอน(ชาย) ๑ คน ครูจ้างสอน(หญิง) ๒ คน รวม ๘ คน รวม ๘ คน นักเรียนชาย ๖๗ คนนักเรียนหญิง ๕๖ คน รวมนักเรียนทั้งสิ้น ๑๒๓  คน

  

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2016-06-28 13:21:00 น.

นายสมบัติ บุญมา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านไร่ต้นสำโรง

นางจีระวรรณ สุกก่ำ
นายประภากร ใช้เทียมวงษ์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,014
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านไร่ต้นสำโรง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 โทรศัพท์: 034-286387 อีเมล์: brt2525@yahoo.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวทิภาพร อุดมนาค โทรศัพท์: 0865512120 อีเมล์: kaskas21798@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]