• กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ (MISSION)

            ๑) ส่งเสริมนักเรียนให้เป็นผู้มีคุณธรรมนำความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

            ๒) พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา

            ๓) ส่งเสริมและพัฒนาครูสู่ความเป็นครูมืออาชีพ

            ๔) ขยายโอกาสการเข้าถึงการศึกษาด้วยระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย

            ๕) ส่งเสริมพัฒนานักเรียนให้มีความตระหนักและจิตสำนึกที่ดีต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

            ๖) จัดห้องเรียน อาคารสถานที่ และสภาพภูมิทัศน์ให้เป็นระเบียบ สวยงามและเอื้อต่อการเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

            ๗) ประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และสร้างภาคีเครือข่าย เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา

  เป้าประสงค์ (Corporate Objectives)

            ๑) นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตลอดจนตระหนักและเห็นคุณค่าประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมท้องถิ่น

            ๒) นักเรียนมีทักษะความสามารถและผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการศึกษา

            ๓) ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ

            ๔) โรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและสื่อเทคโนโลยีทันสมัย ส่งผลให้นักเรียนสามารถเข้าถึงการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ

            ๕) นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

            ๖) โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

            ๗) โรงเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-09-12 12:17:26 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางสุรางค์ ตระกูลราษฎร์
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวนภสร ยศราวาส

 • นางจีรนันท์ เตียนสำรวยสถิติการเข้าเยี่ยมชม

4,706
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดพระประโทณเจดีย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 โทรศัพท์: 034-306073 อีเมล์: w.ppt.scool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: เอกอมร สกุลวรรณวงศ์ โทรศัพท์: 0840167882 อีเมล์: joi_little2002@yahoo.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]