• คู่มือหรือมาตรฐานการบริการ
 • คู่มือหรือมาตรฐานการบริการ
 • ประวัติโรงเรียน
 •  

                  โรงเรียนวัดตาก้อง (รัฐราษฎร์บำรุง) ตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ. ๒๔๖๖ โดยมีอดีตเจ้าอาวาสวัดตาก้องร่วมกับคณะกรรมการอำเภอเมืองนครปฐม  เป็นผู้อนุญาตจัดตั้ง  โดยอาศัยศาลาการเปรียญวัดตาก้องเป็นที่เล่าเรียน   มีนายเกลี่ย  รอดหลักดี  เป็นครูใหญ่คนแรก

  พ.ศ. ๒๔๘๐  วัดตาก้องร่วมกับประชาชนในท้องถิ่นทำการสร้างอาคารเรียนชั่วคราว  หลังคามุงจาก  ๑  หลัง  เพื่อใช้เป็นสถานที่เล่าเรียนเพิ่มเติม

  พ.ศ. ๒๕๐๐  นายเสรี  ปริสุทธิกุล  เป็นครูใหญ่  มีผู้บริจาคที่ดินให้ ๓ ไร่  กรมสามัญศึกษาจัดสรรเงินงบประมาณให้ ๑๐๐,๐๐๐ บาทและประชาชนบริจาคสมทบ ๕๐,๐๐๐ บาท  สร้างอาคารเรียนแบบ ป.๐๑ พิเศษ

  พ.ศ. ๒๕๑๔  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมอนุมัติงบประมาณให้ ๑๗๐,๐๐๐ บาท  ประชา

  ชนบริจาคสมทบ ๕๐,๐๐๐ บาท  ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ๐๑๗ ขนาด ๔ ห้องเรียน  พระครูภัทรกิจรังสรรค์ (ร่อน   ฐานิสฺโร)  เห็นว่าไม่พอเพียงสำหรับนักเรียน  จึงเชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคทำการก่อสร้างเพิ่ม

  เติมอีก ๓ ห้องเรียน  เป็นอาคารขนาด ๗ ห้องเรียน

  นายสุธี  บุญยะศรีสวัสดิ์ บริจาคเงินจำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท  ก่อสร้างต่อเติมอาคารเรียนชั้นล่างอีก ๗ ห้องเรียน

  พ.ศ. ๒๕๒๓  จำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้น  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอนุมัติเงินจำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท  สร้างอาคารเรียนแบบ ๐๑๗ ขนาด ๔ ห้องเรียน  เนื่องจากเงินงบประมาณไม่เพียงพอ  พระครูอุดมจารุวัตร เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันร่วมกับประชาชนบริจาคสมทบอีก ๑๐๐,๐๐๐ บาท

  พ.ศ. ๒๕๒๔  นายประภูศักดิ์  ไขว้พันธุ์  เป็นอาจารย์ใหญ่  ได้ขออนุมัติเงินงบประมาณจาก สปช.  ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์แบบ ๒๑๓  เป็นจำนวนเงิน ๔๘๐,๐๐๐ บาท

  ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๙  นายสนิท  ปิ่นปฐม  เป็นอาจารย์ใหญ่  ขออนุมัติเงินซ่อมอาคารเรียนแบบ ๐๑๗  ๑๔  ห้องเรียน  เป็นจำนวนเงิน ๑๔๐,๐๐๐ บาท  ได้ทำการก่อสร้างห้องสมุดอาคารทรงไทย  รื้อส้วมแบบ ๔๐๑  รื้อเรือนเพาะชำชั่วคราว  ก่อสร้างส้วมแบบ สปช. ๖๐๒/๒๖  ก่อสร้างฐานประพุทธรูปประจำโรงเรียน

  ๒๒ ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๓๒  นายสมบูรณ์  ศรีแย้ม  เป็นอาจารย์ใหญ่

  ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๕  นายสุรนันท์  คงจินดา  ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

  ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๓  นายโกวิท  หล้าปาวงศ์  มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน 

   ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑  นายสุชาญ  ติกฤษณเลิศ ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

  ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓ นายโดม  นุชสาย ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนแทนนายสุชาญ  ติกฤษณเลิศ

  ปีการศึกษา ๒๕๕๔ นายโดม  นุชสาย เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน  โรงเรียนวัดตาก้อง (รัฐราษฎร์บำรุง)

  ปีการศึกษา ๒๕๕๗  เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  มีนักเรียนชาย ๒๒๒ คน  นักเรียนหญิง ๒๑๓ คน  รวม  ๔๓๕  คน  มีครู ๒๔  คน พนักงานราชการ   ๑  คน อัตราจ้าง  ๒  คน พนักงานธุรการ  ๑  คน  ภารโรงอัตราจ้างชั่วคราว ๒ คน  อาคารเรียน ๓ หลัง บ้านพักครู ๑ หลัง  ส้วม ๔ หลัง  โรงอาหาร ๑ หลัง  อาคารอเนกประสงค์ ๑ หลัง  อาคารกิจการสหกรณ์ ๑ หลัง  โรงจอดรถจักรยาน ๑ หลัง  โรงจอดรถยนต์ ๒ หลัง  สนามฟุตบอล ๑ สนาม  สนามบาสเกตบอล ๑ สนาม  สนามวอลเลย์บอล ๑ สนาม    สนามเซปักตะกร้อ ๑ สนาม   สนามเด็กเล่น ๑ สนาม  เรือนเพาะชำ  ๑  หลัง   เครื่องกรองน้ำ  ๒ แห่ง


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-08 21:30:51 น.

โรงเรียนวัดตาก้อง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 โทรศัพท์: 034-974131 อีเมล์: sch011@esanpt1.go.th
เว็บมาสเตอร์:: นายวีรพงษ์ ภาษามณตรี โทรศัพท์: 0819916198 อีเมล์: makoto080322@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]