• คู่มือหรือมาตรฐานการบริการ
 • คู่มือหรือมาตรฐานการบริการ
 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ

   

  ๑. นายแมน                มุ้ยมี                         ผู้ทรงคุณวุฒิ                                         ประธานกรรมการ

  ๒. นายกิตจา              ฉิ่งทองคำ                 ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น            กรรมการ

  ๓. พระครูสาราภิวัฒน์                                  ผู้แทนพระสงฆ์(วัดตาก้อง)                      กรรมการ

  ๔. พระครูปลัดอรรถจริยานุกิจ                       ผู้แทนพระสงฆ์(วัดแหล่งทองแดง)           กรรมการ

  ๕. นางประนอม            นิยมแย้ม                  ผู้ทรงคุณวุฒิ                                         กรรมการ

  ๖. นายพรเทพ             ฐิติเบญจพล               ผู้แทนผู้ปกครอง                                   กรรมการ

  ๗. นายพงษ์พันธ์          เทพโพธิ์พันธ์            ผู้แทนศิษย์เก่า                                      กรรมการ

  ๘. นางสำรวย               ปัญญาทรง                ผู้ทรงคุณวุฒิ                                        กรรมการ

  ๙. นางนุจรี                   ศรีคงอยู่                   ผู้ทรงคุณวุฒิ                                         กรรมการ

  ๑๐. นางเรณู                  แจ้งขำ                    ผู้ทรงคุณวุฒิ                                         กรรมการ

  ๑๑. นายสมพงษ์            ลิ้มศิริวัฒน์               ผู้ทรงคุณวุฒิ                                         กรรมการ

  ๑๒. นายกฤษดา            กัลยาพิเชษฐฏ์         ผู้ทรงคุณวุฒิ                                          กรรมการ

  ๑๓. นางลัดดา               แสงทอง                 ผู้แทนองค์กรชุมชน                                 กรรมการ

  ๑๔. นายศรายุทธ           ศรีคงอยู่                  ผู้แทนครู                                                กรรมการ

  ๑๕. นางสาวพิมพาภรณ์  สุขพ่วง                   ผู้อำนวยการโรงเรียน                               กรรมการและเลขานุการ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-08 21:30:51 น.

โรงเรียนวัดตาก้อง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 โทรศัพท์: 034-974131 อีเมล์: sch011@esanpt1.go.th
เว็บมาสเตอร์:: นายวีรพงษ์ ภาษามณตรี โทรศัพท์: 0819916198 อีเมล์: makoto080322@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]