โรงเรียนวัดลำลูกบัว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
ประวัติโรงเรียนวัดลำลูกบัว

 

ประวัติโรงเรียนวัดลำลูกบัว

 

โรงเรียนวัดลำลูกบัว ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๔๘๑ ทำการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๔ โดยใช้ศาลาการเปรียญเป็นสถานศึกษา มีนายเล็ก ปานมณี เป็นครูใหญ่คนแรก

ปี พ.ศ. ๒๕๐๔ ได้รับงบประมาณจำนวน ๙๐,๐๐๐ บาท สร้างอาคารเรียนเป็นเอกเทศ แบบกรมสามัญศึกษา ๐๐๔ จำนวน ๑ หลัง ๔ ห้องเรียน ตั้งอยู่ทิศเหนือของวัด เป็นที่ธรณีสงฆ์ของวัดลำลูกบัว พื้นที่เป็นที่ราบลุ่มใกล้คลองธรรมชาติ

ปี พ.ศ. ๒๕๑๖ ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน แบบ ๐๑๗ จำนวน ๑ หลัง ๔ ห้องเรียน เป็นเงิน ๓๒๐,๐๐๐ บาท โดยสร้างทางทิศใต้ของวัด ตั้งอยู่ในที่ธรณีสงฆ์ของวัดลำลูกบัว

ปี พ.ศ. ๒๕๑๙ ได้รับงบประมาณต่อเติมอาคารเรียน แบบ ๐๑๗ ชั้นล่าง อึก ๔ ห้อง เป็นเงิน ๑๓๐,๐๐๐ บาท และได้รับงบประมาณ ๕๕,๐๐๐ บาท สร้างบ้านพักครู ๒ ห้องนอน จำนวน ๑ หลัง และสร้างส้วมแบบกรมสามัญ ๔๐๑ จำนวน ๕ ที่นั่ง เป็นเงิน ๑๗,๐๐๐ บาท

ปี พ.ศ. ๒๕๓๐ นายวัฒน์ นิยะมะ  มารับตำแหน่งอาจารย์ใหญ่

ปี พ.ศ. ๒๕๓๐ นายวิเชียร เย็นกาย  มารับตำแหน่งอาจารย์ใหญ่

ปี พ.ศ. ๒๕๓๒ ได้รับงบประมาณจำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท สร้างเรือนเพาะชำ แบบ พ.๑ จำนวน ๑ หลัง และได้รับอนุมัติให้รื้อย้ายอาคารเรียน แบบ ๐๐๔ จากที่เดิม (ซึ่งอยู่ทางเหนือของวัด) นำวัสดุที่พอใช้ได้มาสร้างอาคารเรียนแบบ ป.๑ ก จำนวน ๓ ห้องเรียน

ปี พ.ศ. ๒๕๓๓ ได้รับงบประมาณจำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท สร้างส้วมแบบกรม สปช. ๖๐๑/๒๖ จำนวน ๑ หลัง ๔ ที่นั่ง

ปี พ.ศ. ๒๕๓๐ นายสมหวัง  สามไพบูลย์ ย้ายมารับตำแหน่งอาจารย์ใหญ่

ปี พ.ศ. ๒๕๔๐ สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติได้พิจารณาให้โรงเรียน เป็นโรงเรียนปฏิรูปการศึกษา ได้รับพัสดุ ครุภัณฑ์ จัดทำเป็นห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ และห้องปฏิบัติการทางภาษา ทำให้อาคารเรียนที่มีอยู่ ๒ หลังไม่เพียงพอต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จึงได้ขอบริจาคสร้างอาคารเรียน แบบ สปช. ๑๐๕/๒๙ จำนวน ๑ หลัง ๔ ห้องเรียน จากท่านพระครู           พัฒนาภินันท์ เจ้าอาวาสวัดลำลูกบัว และเจ้าคณะอำเภอดอนตูม สร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๔๐ รวมค่าก่อสร้าง ๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท

เมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๔๒ นายวิรัช ทองดอนลุย (อิสริยอนันต์) มาดำรงตำแหน่ง

อาจารย์ใหญ่

ปี พ.ศ. ๒๕๔๓ ได้รับงบประมาณ เป็นค่าก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์จากสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เป็นเงินจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

ปี พ.ศ. ๒๕๔๔ ได้รับความร่วมมือจากสถานีพัฒนาที่ดินนครปฐม ขุดบ่อน้ำขนาดกว้าง ๑๘ เมตร ยาว ๓๐ เมตร

ปี พ.ศ. ๒๕๔๔ ได้รับบริจาคเงินสร้างถนนลาดยางหน้าอาคารเรียนจากท่านพระครูพัฒนาภินันท์ เจ้าอาวาสวัดลำลูกบัว เป็นเงินจำนวน ๙๕,๐๐๐ บาท

ปี พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้รับบริจาคถมที่ดินสนามกีฬา จากพระครูพัฒนาภินันท์ เจ้าอาวาสวัดลำลูกบัว เป็นเงินจำนวน ๗๐,๐๐๐ บาท และได้รับเงินบริจาคก่อสร้างต่อเติมชั้นล่างของอาคารพระครูพัฒนาภินันท์ แบบ สปช. ๑๐๕/๒๙ เพื่อใช้เป็นห้องประชุมและห้องสำนักงานครู จากพระครูพัฒนาภินันท์ เจ้าอาวาสวัดลำลูกบัว

ปี พ.ศ. ๒๕๔๔ ได้รับบริจาคเงินสร้างฐานเสาธงจาก นายบุญสม ชมพูพงศ์ เป็นเงิน ๗๐,๐๐๐ บาท และได้ย้ายฐานพระพุทธรูปประจำโรงเรียนจากเดิมที่อยู่กลางถนนไปอยู่ในสวนหย่อมข้างห้องสมุดโดยได้รับบริจาคการสร้างแท่นประดิษฐานพระพุทธรูปจากชมรมตำบลลำลูกบัวพัฒนา เป็นเงิน ๑๒,๕๐๐ บาท

ปี พ.ศ. ๒๕๔๔ ได้รับบริจาคเงินสร้างส้วมแบบ สปช. ๖๐๔/๔๕ จากโรตารี่สาทร เป็นจำนวนเงิน ๑๙๘,๐๐๐ และได้รับบริจาคติดตั้งเครื่องกรองน้ำดื่มและตู้น้ำเย็น เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท

เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๓ นางเดือนเพ็ญ อนันต์พัฒนกุล ย้ายมารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน มีนักเรียนจำนวน 54 คน ครูจำนวน 3 ท่าน คือ นางกาญจนา ศุขคุณ , นางบุษบา สมประชา , นางอิสริยา สามบุญศรี , มีพนักงานบริการจำนวน 1 ท่าน คือ นายสมชาย มั่งชูพันธุ์ และมีแม่ครัว คือ     นางประทุม คล้ายเมือง มีคณะกรรมการสถานศึกษา 9 ท่าน ที่ร่วมเป็นหลักในการพัฒนาโรงเรียน           มีรายนามดังนี้ ๑. นายผลัด สามคุ้มพิมพ์ (ประธานฯ/ผู้ทรงคุณวุฒิ) ๒. นายสุวชัช สามบุญมี (รองประธาน/ผู้ทรงคุณวุฒิ) ๓. พระปลัดสมญญา สนฺตมโน เจ้าอาวาสวัดลำลูกบัว (ตัวแทนผู้นำศาสนา) ๔. นายสุฤทธิ์     ป่าไม้ (ตัวแทนชุมชน) ๕. นายสุทน อินทร์คล้าย (ตัวแทนผู้ปกครองนักเรียน) ๖. นายนพรุจ (ตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ๗. นายสุนทร ศรีสวัสดิ์ (ตัวแทนศิษย์เก่า) ๘. นางอิสริยา สามบุญศรี (ตัวแทนครู) ๙. นางเดือนเพ็ญ อนันต์พัฒนกุล (เลขานุการฯ) โดยมีที่ปรึกษาอวุโสอีกหลายท่านเช่น นายเบี้ยว ตรีมาลา (ไวยาวัจกรณ์วัดลำลูกบัว) , นายประชุม มั่งชูพันธุ์ (กรรมการวัดลำลูกบัว) และนายอิทธิพล สามบุญศรี (กำนัน ตำบลลำลูกบัว) เข้ามาร่วมงานทุกครั้ง

ในเดือน เมษายน ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้รับงบประมาณจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ (สพป. นฐ. ๑) เป็นเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาและฝ้าเพดานอาคารเรียน ๑ ที่ถล่มลงมาเพราะมีนกพิราบอาศัยและปล่อยร้างมาเป็นเวลานาน แล้วเสร็จเมื่อเดือนมิถุนายน ๒๕๕๔ ใช้งานได้โดยชั้นล่างจัดเป็นห้องพยาบาล-ห้องโสต , ห้องเรียนอนุบาล ๑-๒ , ห้องเรียนสามขวบ , ห้องสมุด ส่วนชั้นบนจัดเป็นห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์-คณิต , ห้องปฏิบัติการทางภาษา (ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ) , ห้องเรียนบูรณาการ (สังคมฯ สุขศึกษาและพลศึกษา , ทัศนศิลป์) และห้องปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์ ส่วนการพัฒนาทาสีโรงเรียน จัดทำป้ายบอร์ด ปูพื้นกระเบื้องเคลือบห้องเรียน ป. ๑-๒ ห้องเรียน ป. ๑-๒ ห้องเรียนอนุบาล ๑-๒ ใช้เงินที่ พระปลัดสมญญา สนฺตมโน เจ้าอาวาสวัดลำลูกบัว ยกให้เนื่องจากมีการโอนเงินของวัดเข้ามายังโรงเรียนสะสมหลายปี เป็นจำนวนเงิน๖๒,๔๑๕ บาท และได้รับเงินนาวาพาโชคที่คระครู กรรมการวัดลำลูกบัวช่วยกันหารายได้สมทบถวายวัดเนื่องในงานสักการะหลวงปู่ขาว (ช่วงสงกรานต์ เดือนเมษายนของทุกปี) และวัดได้มอบเงินคืนมาให้ ๔๐,๐๐๐ บาท สำหรับปรับปรุงที่ล้างมือล้างหน้าแปรงฟัน ที่ล้างจาน ปูพื้นกระเบื้องห้องสหกรณ์ พื้นห้องสมุด และพื้นห้องเรียนนักเรียนสามขวบ

ปีการศึกษา ๒๕๕๕ โรงเรียนมีอาคารเรียนจำนวน ๓ หลัง อาคารเรียน ๑ (แบบ ป. 1 ก) ชั้นบนมี ๔ ห้อง ใช้เป็นห้องวิทย์-คณิต , ห้องทักษะภาษา , ห้องบูรณาการการเรียนรู้ และห้องปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์ ชั้นล่าง ๔ ห้อง ใช้เป็นห้องโสตและห้องพยาบาล , ห้อง ป. ๒ , ห้อง ป. ๑ และห้องสมุดส่งเสริมการอ่านและการค้นคว้า อาคารเรียน 2 (แบบ ป. ๑ ก) มี ๓ ห้อง ใช้เป็น ห้องเรียนสามขวบ ,ห้องเรียนปฐมวัย และห้องเรียน กศน. ตำบลลำลูกบัว โดยโรงเรียนได้มอบหมายให้ กศน. ดอนตูม เข้ามาใช้บริการห้องเรียน และดูแลรับผิดชอบอาคารและบริเวณดังกล่าว ซึ่งรวมถึง เรือนเพาะชำ โรงเห็ด แปลงเกษตร ที่เมื่อพัฒนาแล้ว นักเรียนและชุมชนสามารถเรียนรู้ร่วมกันได้ ส่วนอาคารเรียน ๓ มี ๖ ห้อง ชั้นบนมี ๔ ห้อง ใช้เป็นห้องเรียน ป. ๔ , ห้องเรียน ป. ๓ , ห้องเรียน ป. ๔-๕ และห้องเรียนอัจฉริยะอิเล็คทรอนิสค์ซึ่งได้รับงบจาก อบจ. นครปฐม ให้สื่อกระดานอเล็คทรอนิคส์ มินิบอร์ด และคอมพิวเตอร์ควบคุมระบบ (๑ เครื่อง) จำนวน ๑ ห้องเรียน ในปีนี้ได้มีการทอดผ้าป่าสามัคคี ได้เงินทุนสำหรับพัฒนาอาคารต่าง ๆ และจ้างครูปฐมวัย (นางสาวสาวิตรี กลัดมี และนางสาวกาญจนา แสนกองแก้ว) เป็นจำนวน ๒๔๐,๐๐๐ บาท (ฝากเป็นเงินรายได้สถานศึกษา) ปลายปีมีชมรมเพื่อนช่วยเพื่อนจัดคอนเสริต ได้เงินทุนสำหรับจ้างครู ป. ๕-๖ (นางสาวศิริพร สามบุญศรี) เป็นจำนวน เงิน ๑๕๐,๐๐๐ (ฝากเป็นเงินรายได้สถานศึกษา) ทั้งนี้ได้มีข้าราชการครูปฐมวัย คือ นางจริยา ใจดี ย้ายมาปฏิบัติงานครูปฐมวัย ตั้งแต่วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ นอกจากนี้ยังมีการคัดเลือกและสรรหาคณะกรรมการสถานศึกษาชุดใหม่ ดังมีรายนามดังนี้ ๑. นายสุวชัช สามบุญมี (ประธาน/ผู้ทรงคุณวุฒิ) ๒. นายสุฤทธิ์ ป่าไม้ (รองประธาน/ผู้ทรงคุณวุฒิ) ๓. พระครูสันติธรรมมานันท์ เจ้าอาวาสวัดลำลูกบัว (ตัวแทนผู้นำศาสนา) ๔. นายสุทน อินทร์คล้าย (ตัวแทนผู้ปกครองนักเรียน) ๕. นายอเนชา ภิรมย์พู่ (ตัวแทนผู้ปกครองนักเรียน) ๖. นางศิริพร อินทร์คล้าย (ตัวแทนชุมชน) ๗. นายพิเศษศักดิ์ สามบุญศรี (ตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ๘. นางอิสริยา สามบุญศรี (ตัวแทนครู) ๙. นางเดือนเพ็ญ อนันต์พัฒนกุล (เลขานุการฯ) ทั้งนี้โรงเรียนมีที่ปรึกษาอวุโส ได้แก่ นายผลัด สามคุ้มพิมพ์        (ที่ปรึกษาวัดลำลูกบัว) , นายประชุม มั่งชูพันธุ์ (ไวยาวัจกรณ์วัดลำลูกบัว) , นายนพรุจ เจริญสุข (รองนายกเทศมนตรีตำบลสามง่าม) นายสุนทร ศรีสวัสดิ์ (กรรมการหมู่ 4) นายสมชาย มั่งชูพันธุ์ (พนักงานบริการโรงเรียนวัดลำลูกบัว/กรรมการหมู่ 5) นายอรุณ เอี่ยมจำลอง (ประธานชมรมลำลูกบัว) และนายอิทธิพล สามบุญศรี (กำนัน ตำบลลำลูกบัว) เข้ามาร่วมงานทุกครั้ง

ปีการศึกษา ๒๕๕๖

           

ประวัติโรงเรียนวัดลำลูกบัว

 

โรงเรียนวัดลำลูกบัว ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๔๘๑ ทำการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๔ โดยใช้ศาลาการเปรียญเป็นสถานศึกษา มีนายเล็ก ปานมณี เป็นครูใหญ่คนแรก

ปี พ.ศ. ๒๕๐๔ ได้รับงบประมาณจำนวน ๙๐,๐๐๐ บาท สร้างอาคารเรียนเป็นเอกเทศ แบบกรมสามัญศึกษา ๐๐๔ จำนวน ๑ หลัง ๔ ห้องเรียน ตั้งอยู่ทิศเหนือของวัด เป็นที่ธรณีสงฆ์ของวัดลำลูกบัว พื้นที่เป็นที่ราบลุ่มใกล้คลองธรรมชาติ

ปี พ.ศ. ๒๕๑๖ ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน แบบ ๐๑๗ จำนวน ๑ หลัง ๔ ห้องเรียน เป็นเงิน ๓๒๐,๐๐๐ บาท โดยสร้างทางทิศใต้ของวัด ตั้งอยู่ในที่ธรณีสงฆ์ของวัดลำลูกบัว

ปี พ.ศ. ๒๕๑๙ ได้รับงบประมาณต่อเติมอาคารเรียน แบบ ๐๑๗ ชั้นล่าง อึก ๔ ห้อง เป็นเงิน ๑๓๐,๐๐๐ บาท และได้รับงบประมาณ ๕๕,๐๐๐ บาท สร้างบ้านพักครู ๒ ห้องนอน จำนวน ๑ หลัง และสร้างส้วมแบบกรมสามัญ ๔๐๑ จำนวน ๕ ที่นั่ง เป็นเงิน ๑๗,๐๐๐ บาท

ปี พ.ศ. ๒๕๓๐ นายวัฒน์ นิยะมะ  มารับตำแหน่งอาจารย์ใหญ่

ปี พ.ศ. ๒๕๓๐ นายวิเชียร เย็นกาย  มารับตำแหน่งอาจารย์ใหญ่

ปี พ.ศ. ๒๕๓๒ ได้รับงบประมาณจำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท สร้างเรือนเพาะชำ แบบ พ.๑ จำนวน ๑ หลัง และได้รับอนุมัติให้รื้อย้ายอาคารเรียน แบบ ๐๐๔ จากที่เดิม (ซึ่งอยู่ทางเหนือของวัด) นำวัสดุที่พอใช้ได้มาสร้างอาคารเรียนแบบ ป.๑ ก จำนวน ๓ ห้องเรียน

ปี พ.ศ. ๒๕๓๓ ได้รับงบประมาณจำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท สร้างส้วมแบบกรม สปช. ๖๐๑/๒๖ จำนวน ๑ หลัง ๔ ที่นั่ง

ปี พ.ศ. ๒๕๓๐ นายสมหวัง  สามไพบูลย์ ย้ายมารับตำแหน่งอาจารย์ใหญ่

ปี พ.ศ. ๒๕๔๐ สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติได้พิจารณาให้โรงเรียน เป็นโรงเรียนปฏิรูปการศึกษา ได้รับพัสดุ ครุภัณฑ์ จัดทำเป็นห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ และห้องปฏิบัติการทางภาษา ทำให้อาคารเรียนที่มีอยู่ ๒ หลังไม่เพียงพอต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จึงได้ขอบริจาคสร้างอาคารเรียน แบบ สปช. ๑๐๕/๒๙ จำนวน ๑ หลัง ๔ ห้องเรียน จากท่านพระครู           พัฒนาภินันท์ เจ้าอาวาสวัดลำลูกบัว และเจ้าคณะอำเภอดอนตูม สร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๔๐ รวมค่าก่อสร้าง ๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท

เมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๔๒ นายวิรัช ทองดอนลุย (อิสริยอนันต์) มาดำรงตำแหน่ง

อาจารย์ใหญ่

ปี พ.ศ. ๒๕๔๓ ได้รับงบประมาณ เป็นค่าก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์จากสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เป็นเงินจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

ปี พ.ศ. ๒๕๔๔ ได้รับความร่วมมือจากสถานีพัฒนาที่ดินนครปฐม ขุดบ่อน้ำขนาดกว้าง ๑๘ เมตร ยาว ๓๐ เมตร

ปี พ.ศ. ๒๕๔๔ ได้รับบริจาคเงินสร้างถนนลาดยางหน้าอาคารเรียนจากท่านพระครูพัฒนาภินันท์ เจ้าอาวาสวัดลำลูกบัว เป็นเงินจำนวน ๙๕,๐๐๐ บาท

ปี พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้รับบริจาคถมที่ดินสนามกีฬา จากพระครูพัฒนาภินันท์ เจ้าอาวาสวัดลำลูกบัว เป็นเงินจำนวน ๗๐,๐๐๐ บาท และได้รับเงินบริจาคก่อสร้างต่อเติมชั้นล่างของอาคารพระครูพัฒนาภินันท์ แบบ สปช. ๑๐๕/๒๙ เพื่อใช้เป็นห้องประชุมและห้องสำนักงานครู จากพระครูพัฒนาภินันท์ เจ้าอาวาสวัดลำลูกบัว

ปี พ.ศ. ๒๕๔๔ ได้รับบริจาคเงินสร้างฐานเสาธงจาก นายบุญสม ชมพูพงศ์ เป็นเงิน ๗๐,๐๐๐ บาท และได้ย้ายฐานพระพุทธรูปประจำโรงเรียนจากเดิมที่อยู่กลางถนนไปอยู่ในสวนหย่อมข้างห้องสมุดโดยได้รับบริจาคการสร้างแท่นประดิษฐานพระพุทธรูปจากชมรมตำบลลำลูกบัวพัฒนา เป็นเงิน ๑๒,๕๐๐ บาท

ปี พ.ศ. ๒๕๔๔ ได้รับบริจาคเงินสร้างส้วมแบบ สปช. ๖๐๔/๔๕ จากโรตารี่สาทร เป็นจำนวนเงิน ๑๙๘,๐๐๐ และได้รับบริจาคติดตั้งเครื่องกรองน้ำดื่มและตู้น้ำเย็น เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท

เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๓ นางเดือนเพ็ญ อนันต์พัฒนกุล ย้ายมารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน มีนักเรียนจำนวน 54 คน ครูจำนวน 3 ท่าน คือ นางกาญจนา ศุขคุณ , นางบุษบา สมประชา , นางอิสริยา สามบุญศรี , มีพนักงานบริการจำนวน 1 ท่าน คือ นายสมชาย มั่งชูพันธุ์ และมีแม่ครัว คือ     นางประทุม คล้ายเมือง มีคณะกรรมการสถานศึกษา 9 ท่าน ที่ร่วมเป็นหลักในการพัฒนาโรงเรียน           มีรายนามดังนี้ ๑. นายผลัด สามคุ้มพิมพ์ (ประธานฯ/ผู้ทรงคุณวุฒิ) ๒. นายสุวชัช สามบุญมี (รองประธาน/ผู้ทรงคุณวุฒิ) ๓. พระปลัดสมญญา สนฺตมโน เจ้าอาวาสวัดลำลูกบัว (ตัวแทนผู้นำศาสนา) ๔. นายสุฤทธิ์     ป่าไม้ (ตัวแทนชุมชน) ๕. นายสุทน อินทร์คล้าย (ตัวแทนผู้ปกครองนักเรียน) ๖. นายนพรุจ (ตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ๗. นายสุนทร ศรีสวัสดิ์ (ตัวแทนศิษย์เก่า) ๘. นางอิสริยา สามบุญศรี (ตัวแทนครู) ๙. นางเดือนเพ็ญ อนันต์พัฒนกุล (เลขานุการฯ) โดยมีที่ปรึกษาอวุโสอีกหลายท่านเช่น นายเบี้ยว ตรีมาลา (ไวยาวัจกรณ์วัดลำลูกบัว) , นายประชุม มั่งชูพันธุ์ (กรรมการวัดลำลูกบัว) และนายอิทธิพล สามบุญศรี (กำนัน ตำบลลำลูกบัว) เข้ามาร่วมงานทุกครั้ง

ในเดือน เมษายน ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้รับงบประมาณจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ (สพป. นฐ. ๑) เป็นเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาและฝ้าเพดานอาคารเรียน ๑ ที่ถล่มลงมาเพราะมีนกพิราบอาศัยและปล่อยร้างมาเป็นเวลานาน แล้วเสร็จเมื่อเดือนมิถุนายน ๒๕๕๔ ใช้งานได้โดยชั้นล่างจัดเป็นห้องพยาบาล-ห้องโสต , ห้องเรียนอนุบาล ๑-๒ , ห้องเรียนสามขวบ , ห้องสมุด ส่วนชั้นบนจัดเป็นห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์-คณิต , ห้องปฏิบัติการทางภาษา (ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ) , ห้องเรียนบูรณาการ (สังคมฯ สุขศึกษาและพลศึกษา , ทัศนศิลป์) และห้องปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์ ส่วนการพัฒนาทาสีโรงเรียน จัดทำป้ายบอร์ด ปูพื้นกระเบื้องเคลือบห้องเรียน ป. ๑-๒ ห้องเรียน ป. ๑-๒ ห้องเรียนอนุบาล ๑-๒ ใช้เงินที่ พระปลัดสมญญา สนฺตมโน เจ้าอาวาสวัดลำลูกบัว ยกให้เนื่องจากมีการโอนเงินของวัดเข้ามายังโรงเรียนสะสมหลายปี เป็นจำนวนเงิน๖๒,๔๑๕ บาท และได้รับเงินนาวาพาโชคที่คระครู กรรมการวัดลำลูกบัวช่วยกันหารายได้สมทบถวายวัดเนื่องในงานสักการะหลวงปู่ขาว (ช่วงสงกรานต์ เดือนเมษายนของทุกปี) และวัดได้มอบเงินคืนมาให้ ๔๐,๐๐๐ บาท สำหรับปรับปรุงที่ล้างมือล้างหน้าแปรงฟัน ที่ล้างจาน ปูพื้นกระเบื้องห้องสหกรณ์ พื้นห้องสมุด และพื้นห้องเรียนนักเรียนสามขวบ

ปีการศึกษา ๒๕๕๕ โรงเรียนมีอาคารเรียนจำนวน ๓ หลัง อาคารเรียน ๑ (แบบ ป. 1 ก) ชั้นบนมี ๔ ห้อง ใช้เป็นห้องวิทย์-คณิต , ห้องทักษะภาษา , ห้องบูรณาการการเรียนรู้ และห้องปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์ ชั้นล่าง ๔ ห้อง ใช้เป็นห้องโสตและห้องพยาบาล , ห้อง ป. ๒ , ห้อง ป. ๑ และห้องสมุดส่งเสริมการอ่านและการค้นคว้า อาคารเรียน 2 (แบบ ป. ๑ ก) มี ๓ ห้อง ใช้เป็น ห้องเรียนสามขวบ ,ห้องเรียนปฐมวัย และห้องเรียน กศน. ตำบลลำลูกบัว โดยโรงเรียนได้มอบหมายให้ กศน. ดอนตูม เข้ามาใช้บริการห้องเรียน และดูแลรับผิดชอบอาคารและบริเวณดังกล่าว ซึ่งรวมถึง เรือนเพาะชำ โรงเห็ด แปลงเกษตร ที่เมื่อพัฒนาแล้ว นักเรียนและชุมชนสามารถเรียนรู้ร่วมกันได้ ส่วนอาคารเรียน ๓ มี ๖ ห้อง ชั้นบนมี ๔ ห้อง ใช้เป็นห้องเรียน ป. ๔ , ห้องเรียน ป. ๓ , ห้องเรียน ป. ๔-๕ และห้องเรียนอัจฉริยะอิเล็คทรอนิสค์ซึ่งได้รับงบจาก อบจ. นครปฐม ให้สื่อกระดานอเล็คทรอนิคส์ มินิบอร์ด และคอมพิวเตอร์ควบคุมระบบ (๑ เครื่อง) จำนวน ๑ ห้องเรียน ในปีนี้ได้มีการทอดผ้าป่าสามัคคี ได้เงินทุนสำหรับพัฒนาอาคารต่าง ๆ และจ้างครูปฐมวัย (นางสาวสาวิตรี กลัดมี และนางสาวกาญจนา แสนกองแก้ว) เป็นจำนวน ๒๔๐,๐๐๐ บาท (ฝากเป็นเงินรายได้สถานศึกษา) ปลายปีมีชมรมเพื่อนช่วยเพื่อนจัดคอนเสริต ได้เงินทุนสำหรับจ้างครู ป. ๕-๖ (นางสาวศิริพร สามบุญศรี) เป็นจำนวน เงิน ๑๕๐,๐๐๐ (ฝากเป็นเงินรายได้สถานศึกษา) ทั้งนี้ได้มีข้าราชการครูปฐมวัย คือ นางจริยา ใจดี ย้ายมาปฏิบัติงานครูปฐมวัย ตั้งแต่วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ นอกจากนี้ยังมีการคัดเลือกและสรรหาคณะกรรมการสถานศึกษาชุดใหม่ ดังมีรายนามดังนี้ ๑. นายสุวชัช สามบุญมี (ประธาน/ผู้ทรงคุณวุฒิ) ๒. นายสุฤทธิ์ ป่าไม้ (รองประธาน/ผู้ทรงคุณวุฒิ) ๓. พระครูสันติธรรมมานันท์ เจ้าอาวาสวัดลำลูกบัว (ตัวแทนผู้นำศาสนา) ๔. นายสุทน อินทร์คล้าย (ตัวแทนผู้ปกครองนักเรียน) ๕. นายอเนชา ภิรมย์พู่ (ตัวแทนผู้ปกครองนักเรียน) ๖. นางศิริพร อินทร์คล้าย (ตัวแทนชุมชน) ๗. นายพิเศษศักดิ์ สามบุญศรี (ตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ๘. นางอิสริยา สามบุญศรี (ตัวแทนครู) ๙. นางเดือนเพ็ญ อนันต์พัฒนกุล (เลขานุการฯ) ทั้งนี้โรงเรียนมีที่ปรึกษาอวุโส ได้แก่ นายผลัด สามคุ้มพิมพ์        (ที่ปรึกษาวัดลำลูกบัว) , นายประชุม มั่งชูพันธุ์ (ไวยาวัจกรณ์วัดลำลูกบัว) , นายนพรุจ เจริญสุข (รองนายกเทศมนตรีตำบลสามง่าม) นายสุนทร ศรีสวัสดิ์ (กรรมการหมู่ 4) นายสมชาย มั่งชูพันธุ์ (พนักงานบริการโรงเรียนวัดลำลูกบัว/กรรมการหมู่ 5) นายอรุณ เอี่ยมจำลอง (ประธานชมรมลำลูกบัว) และนายอิทธิพล สามบุญศรี (กำนัน ตำบลลำลูกบัว) เข้ามาร่วมงานทุกครั้ง

ปีการศึกษา ๒๕๕๖

           

ประวัติโรงเรียนวัดลำลูกบัว

 

โรงเรียนวัดลำลูกบัว ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๔๘๑ ทำการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๔ โดยใช้ศาลาการเปรียญเป็นสถานศึกษา มีนายเล็ก ปานมณี เป็นครูใหญ่คนแรก

ปี พ.ศ. ๒๕๐๔ ได้รับงบประมาณจำนวน ๙๐,๐๐๐ บาท สร้างอาคารเรียนเป็นเอกเทศ แบบกรมสามัญศึกษา ๐๐๔ จำนวน ๑ หลัง ๔ ห้องเรียน ตั้งอยู่ทิศเหนือของวัด เป็นที่ธรณีสงฆ์ของวัดลำลูกบัว พื้นที่เป็นที่ราบลุ่มใกล้คลองธรรมชาติ

ปี พ.ศ. ๒๕๑๖ ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน แบบ ๐๑๗ จำนวน ๑ หลัง ๔ ห้องเรียน เป็นเงิน ๓๒๐,๐๐๐ บาท โดยสร้างทางทิศใต้ของวัด ตั้งอยู่ในที่ธรณีสงฆ์ของวัดลำลูกบัว

ปี พ.ศ. ๒๕๑๙ ได้รับงบประมาณต่อเติมอาคารเรียน แบบ ๐๑๗ ชั้นล่าง อึก ๔ ห้อง เป็นเงิน ๑๓๐,๐๐๐ บาท และได้รับงบประมาณ ๕๕,๐๐๐ บาท สร้างบ้านพักครู ๒ ห้องนอน จำนวน ๑ หลัง และสร้างส้วมแบบกรมสามัญ ๔๐๑ จำนวน ๕ ที่นั่ง เป็นเงิน ๑๗,๐๐๐ บาท

ปี พ.ศ. ๒๕๓๐ นายวัฒน์ นิยะมะ  มารับตำแหน่งอาจารย์ใหญ่

ปี พ.ศ. ๒๕๓๐ นายวิเชียร เย็นกาย  มารับตำแหน่งอาจารย์ใหญ่

ปี พ.ศ. ๒๕๓๒ ได้รับงบประมาณจำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท สร้างเรือนเพาะชำ แบบ พ.๑ จำนวน ๑ หลัง และได้รับอนุมัติให้รื้อย้ายอาคารเรียน แบบ ๐๐๔ จากที่เดิม (ซึ่งอยู่ทางเหนือของวัด) นำวัสดุที่พอใช้ได้มาสร้างอาคารเรียนแบบ ป.๑ ก จำนวน ๓ ห้องเรียน

ปี พ.ศ. ๒๕๓๓ ได้รับงบประมาณจำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท สร้างส้วมแบบกรม สปช. ๖๐๑/๒๖ จำนวน ๑ หลัง ๔ ที่นั่ง

ปี พ.ศ. ๒๕๓๐ นายสมหวัง  สามไพบูลย์ ย้ายมารับตำแหน่งอาจารย์ใหญ่

ปี พ.ศ. ๒๕๔๐ สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติได้พิจารณาให้โรงเรียน เป็นโรงเรียนปฏิรูปการศึกษา ได้รับพัสดุ ครุภัณฑ์ จัดทำเป็นห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ และห้องปฏิบัติการทางภาษา ทำให้อาคารเรียนที่มีอยู่ ๒ หลังไม่เพียงพอต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จึงได้ขอบริจาคสร้างอาคารเรียน แบบ สปช. ๑๐๕/๒๙ จำนวน ๑ หลัง ๔ ห้องเรียน จากท่านพระครู           พัฒนาภินันท์ เจ้าอาวาสวัดลำลูกบัว และเจ้าคณะอำเภอดอนตูม สร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๔๐ รวมค่าก่อสร้าง ๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท

เมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๔๒ นายวิรัช ทองดอนลุย (อิสริยอนันต์) มาดำรงตำแหน่ง

อาจารย์ใหญ่

ปี พ.ศ. ๒๕๔๓ ได้รับงบประมาณ เป็นค่าก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์จากสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เป็นเงินจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

ปี พ.ศ. ๒๕๔๔ ได้รับความร่วมมือจากสถานีพัฒนาที่ดินนครปฐม ขุดบ่อน้ำขนาดกว้าง ๑๘ เมตร ยาว ๓๐ เมตร

ปี พ.ศ. ๒๕๔๔ ได้รับบริจาคเงินสร้างถนนลาดยางหน้าอาคารเรียนจากท่านพระครูพัฒนาภินันท์ เจ้าอาวาสวัดลำลูกบัว เป็นเงินจำนวน ๙๕,๐๐๐ บาท

ปี พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้รับบริจาคถมที่ดินสนามกีฬา จากพระครูพัฒนาภินันท์ เจ้าอาวาสวัดลำลูกบัว เป็นเงินจำนวน ๗๐,๐๐๐ บาท และได้รับเงินบริจาคก่อสร้างต่อเติมชั้นล่างของอาคารพระครูพัฒนาภินันท์ แบบ สปช. ๑๐๕/๒๙ เพื่อใช้เป็นห้องประชุมและห้องสำนักงานครู จากพระครูพัฒนาภินันท์ เจ้าอาวาสวัดลำลูกบัว

ปี พ.ศ. ๒๕๔๔ ได้รับบริจาคเงินสร้างฐานเสาธงจาก นายบุญสม ชมพูพงศ์ เป็นเงิน ๗๐,๐๐๐ บาท และได้ย้ายฐานพระพุทธรูปประจำโรงเรียนจากเดิมที่อยู่กลางถนนไปอยู่ในสวนหย่อมข้างห้องสมุดโดยได้รับบริจาคการสร้างแท่นประดิษฐานพระพุทธรูปจากชมรมตำบลลำลูกบัวพัฒนา เป็นเ

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2014-05-04 18:29:29 น.

นางสาวปิยะภรณ์ สุขะปุณพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดลำลูกบัว

นางบุษบา สมประชา
นางกาญจนา ศุขคุณ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

960
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดลำลูกบัว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 โทรศัพท์: 034-371504 อีเมล์: esanpt0135@yahoo.com
เว็บมาสเตอร์:: เสาวนีย์ ชาญช่าง โทรศัพท์: 0957533901 อีเมล์: ying5739@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]