โรงเรียนบ้านหัวถนน


ประวัติโรงเรียนบ้านหัวถนน

 

    

 ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนบ้านหัวถนน ได้เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2482 โดยอาศัยที่ดินของโรงเจ บ้านหัวถนน หมู่ 1 ต.ดอนพุทรา มีนายเจริญ วัฒนาพันธ์ เป็นครูใหญ่ ในปีเดียวกัน นายปรีชา พันธ์การุ่ง ได้มาเป็นครูใหญ่ ได้ขอบริจาคที่ดินจากนายง้วน นางคำ เฮี้ยนห้วยขวาง เพื่อสร้างอาคารเรียน พ.ศ.2485 ประมาณ 3 ไร่เศษ ในที่ดินเดียวกัน

พ.ศ. 2506 นายรวย รบไหว ได้มาดำรงตำแหน่งเป็นครูใหญ่ ถึง พ.ศ. 2514  ต่อจากนั้น นายอรุณ มีพันธ์ศรี ได้มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ และได้ขยายกาจัดการศึกษาภาคบังคับถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 ทำให้มีจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้น ไม่สามารถขยายพื้นที่หรับสร้างอาคารเรียนได้ จึงได้ย้ายโรงเรียนมาอยู่ที่ปัจจุบัน เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2515 โดยนายเรือง อินทร์เขาย้อย ได้บริจาคที่ดิน 3 ไร่ 1 งาน 62 ตารางวา

พ.ศ. 2518 ได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครูแบบกรมสามัญ ค่าก่อสร้าง 35,000 บาท และอาคารเรียนแบบ 017 กรมสามัญ งบประมาณ 320,000 บาท นอกจานี้ ยังได้รับงบประมาณก่อสร้างส้วมแบบ 401 กรมสามัญ 5 ที่นั่ง งบประมาณ15,000  บาท

พ.ศ. 2519 ได้งบประมาณต่อเติมอาคารเรียนชั้นล่าง ค่าต่อเติม 130,000  บาท และได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครู แบบกรมสามัญ  2 ชั้น ค่าก่อสร้างประมาณ 50,000 บาท และยังได้สร้างหอประชุมขนาดกว้าง 7 เมตร ยาว 20 เมตร โดยใช้ไม้เก่าและเงินจาก ป.ช.ล.ต. (เงินผัน) สมทบในการก่อสร้าง และสร้างศาลาไทยทางประตูเข้าโรงเรียน รวมค่าก่อสร้าง 40,045 บาท ก่อสร้างโดยอาจารย์ และนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิค และในปีเดียวกัน นายรวย รบไหวได้ย้ายกลับมาเป็นครูใหญ่อีกครั้งและได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครูแบบกรมสามัญ ค่าก่อสร้าง 50,000  บาท

พ.ศ.2520 ได้รับงบประมาณสร้างโรงฝึกงานแบบ 312 กรมสามัญ งบประมาณ  60,000  บาทและได้ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 017 แบบกรมสามัญ 4 ห้องเรียน งบประมาณ 460,000 บาท

พ.ศ.2523 นายอรุณ มีพันธ์ศรี ได้มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่

พ.ศ. 2524 คณะครู เจ้าอาวาสวัดหัวถนน ผู้ปกครองนักเรียนได้สร้างสนามวอลเลย์บอล พื้นคอนกรีตเสริเหล็กกว้าง 16 เมตร ยาว 28 เมตร ค่าก่อสร้าง 50,000 บาทและสนามตะกร้อ กว้าง 8 เมตร ยาว 16 เมตร ค่าก่อสร้าง 35,000  บาท

พ.ศ. 2526 ได้มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่

พ.ศ. 2528 ได้รับงบประมาณก่อสร้างถังน้ำฝน แบบ ฝ 33 จำนวน 5 ถัง ขนาดบรรจุ 33 ลูกบาศก์เมตร ค่าก่อสร้าง 35,000  บาท และประชาชนได้สร้างซุ้มฐานพระพุทธรูปประจำโรงเรียน ค่าก่อสร้าง 15,000 บาท และได้รับงบประมาณ สปช. ต่อท่อน้ำรอบอาคารเรียนและบ้านพักครู ใช้ท่อเหล็กขนาด 2 นิ้ว 55 ท่อน พร้อมก๊อกน้ำ

พ.ศ. 2530 ได้งบประมาณสร้างเรือนเพาะชำ แบบ พ 1 กว้าง 4 เมตร ยาว 6.15 เมตร  และคณะกรรมการศึกษา ได้บริจาคเงินปรับปรุงสนามฟุตบอล

พ.ศ. 2532 ได้รับงบประมาณ สร้างบ่อเลี้ยงปลา ขนาด 750 ลูกบาศก์เมตร (ลึก 1.50 เมตร กว้าง 35 เมตร ยาว 30 เมตร )

พ.ศ. 2535 นายพยุง นาคธรรมขันธ์ ได้มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ ได้พัฒนาถนนหน้าอาคารเรียน ขอบริจาคหินเกล็ด ทำสวนหย่อมตามจุดต่างๆ

พ.ศ. 2536 นายธเนศ ปานอุทัย ได้มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ ได้พัฒนาสวนหย่อมต่างๆ สร้างหอกระจายข่าว และได้รับงบประมาณสร้างส้วม แบบ สปช.601/26 ขนาด 4 ที่นั่ง ค่าก่อสร้าง 90,000 บาท และสนามเด็กเล่น เป็นเงิน 20,000  บาท

พ.ศ. 2538 สร้างแปลงดอกไม้ ก่อด้วยบล็อกซีเมนต์ฉาบปูนและปลูกสวนมะม่วง

พ.ศ. 2540 โรงเรียนได้รับมอบหมายให้ดูแล ที่สาธารณประโยชน์ประมาณ 4 ไร่เศษ และได้รับงบประมาณจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สร้างถนนคอนกรีตเสริเหล็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 40 เมตร ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอดอนตูม เป็นโรงเรียนปฏิรูปการศึกษา และได้รับงบประมาณปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางภาษา พร้อมวัสดุอุปกรณ์

พ.ศ. 2541 คณะครู และผู้ปกครองนักเรียนได้ร่วมกันสร้างรั้วพร้อมประตู เข้า – ออก 2 ด้าน รวมความยาว 240 เมตร และได้รับงบประมาณติดตั้งไฟฟ้า เป็นเงิน 44,000  บาท ปรับปรุงห้องวิทยาศาสตร์ เป็นเงิน 39,999 บาท และปรับปรุงโรงอาหาร 15,000  บาท

วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2541  นายวิเชียร ป้องกงลาด ได้มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ ได้มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ต่างๆ ได้แก่ สวนหย่อมตามอาคารต่างๆ และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน

พ.ศ. 2545 นายสุชิน ถิ่นโพธิ์วงษ์ ได้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ได้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมไทยทรงดำ  ทอดผ้าป่าการศึกษาเพื่อจัดสร้างห้องคอมพิวเตอร์ สำหรับใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 1 ห้อง และสนับสนุนให้นักเรียนหารายได้ระหว่างเรียนโดยจัดตั้งวงแคนประยุกต์ พร้อมการฟ้อนรำแบบไทยทรงดำ และได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลดอนพุทรา ทำถนนลาดยางในโรงเรียน

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 นายสุภาพ พุทธคุณ ได้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ปรับปรุงห้องเรียน ระดับปฐมวัย 2 ห้องเรียน

วันที่ 10 มิถุนายน 2551 นายสงวน รุ่งเรืองบริบูรณ์ ครูโรงเรียนบ้านหัวถนน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวถนน

วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2552 นางพิชญ์สินี ชื่นชูวงษ์ มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวถนน  จนถึงปัจจุบัน  

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2015-09-29 19:21:32 น.


ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหัวถนน

นางเนาวรัตน์ สุวรรณเกิด
นางสิทธิณี เจาฑานนท์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

10
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหัวถนน โทรศัพท์: 034-296170 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นายสรายุทธ วารินทร์ใหล โทรศัพท์: 034296170 อีเมล์: warinlai.s@gmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ