โรงเรียนวัดสระสี่เหลี่ยม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ (MISSION)

            1.บริหารจัดการหลักสูตรและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนรู้

            2.จัดกระบวนการเรียนรู้ ที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ

            3.จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนรักการอ่าน อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็นได้ตามระดับชั้น

            4.จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนมีสมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร

            5.จัดกิจกรรมให้นักเรียนรู้จักการดำรงตนตามวิถีชีวิตพอเพียง

            6.จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์แก่นักเรียน

            7.จัดกิจกรรมส่งเสริมด้านสุขภาพแก่นักเรียน

            8. ร่วมพัฒนาโรงเรียนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

  เป้าประสงค์ (GOAL)

            1. มีหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวัดสระสี่เหลี่ยม พุทธศักราช  2552 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

            2. บุคลากรได้รับการพัฒนาเป็นครูมืออาชีพ 

            3. นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็นได้ตามระดับชั้น

            4. นักเรียนมีสมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร

            5. นักเรียนรู้จักดำรงตนตามวิถีชีวิตพอเพียง

            6. นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมที่พึงประสงค์

            7. นักเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี

            8. โรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างแท้จริง


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 15:50:47 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางสาวปวริศา มีศรี
 • แนะนำบุคลากร

 • นางนฤมล บุญพระ

 • นางสาวธิดารัตน์ เอมอ่อนสถิติการเข้าเยี่ยมชม

13,918
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดสระสี่เหลี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 โทรศัพท์: 034-965942 อีเมล์: saseeliam2477@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สรวงรดา พิมพา โทรศัพท์: 0634041116 อีเมล์: suangrada.55@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]