โรงเรียนบ้านคลองบางกระจัน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

ประวัติโรงเรียนบ้านคลองบางกระจัน

 

ประวัติโรงเรียนบ้านคลองบางกระจัน (ราษฎร์อุทิศ)

               โรงเรียนนี้ตั้งขึ้นตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2477 โดย พ.อ.เทพ เทพสำราญ เป็นหัวหน้า  แล้วมอบให้ทางราชการ มีพื้นที่ 3 ไร่ 2 งาน 20 ตารางวา  ชื่อว่า  โรงเรียนประชาบาลตำบลดอนแฝก  ตอนนั้นจัดปลูกสร้างเป็นอาคารชั่วคราวหลังเล็กๆพื้นไม้ไผ่หลังคามุงจาก ต่อมาได้หาทุนเพิ่มเติมพร้อมทั้งทางราชการให้สมทบอีก 100,000 (หนึ่งแสนบาทถ้วน)   จึงได้ปลูกอาคารถาวรเมื่อปี พ.ศ. 2496  สร้างเป็นอาคารไม้สองชั้นมีมุขข้าง 8 ห้องเรียน  และได้เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนบ้านคลองบางกระจัน (ราษฎร์อุทิศ)”  จัดการสอน    ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

                         พ.ศ.  2515  เปิดสอนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

                         พ.ศ.  2516  เปิดสอนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

                         พ.ศ.  2517  เปิดสอนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 7

                         พ.ศ.  2518  ทางราชการได้ประกาศเป็นกากรศึกษาภาคบังคับตามพระราชบัญญัติประถมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 7

                         พ.ศ.  2520  ทางราชการให้งบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ 017 อีก 1 หลัง 4 ห้องเรียน           เป็นเงิน 410,000 บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)  และงบประมาณซ่อมหลังคาหลังเก่าเป็นเงิน 40,000 บาท (สี่หมื่นบาท)

                         พ.ศ. 2521 ทางราชการได้ประกาศการศึกษาภาคบังคับตามพระราชบัญญัติประถมศึกษา           ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

                         พ.ศ.  2528   ได้ขอเปิดชั้นเด็กเล็ก  และในปีนี้นายมา นางมา อยู่สำราญ ได้บริจาคเงิน 10,500 บาท (หนึ่งหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน)  สร้างเสาธงขึ้นใหม่แทนของเดิมที่ชำรุด

                         พ.ศ.  2530   ได้เงินงบประมาณ 35,000 บาท (สามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  สร้างถังน้ำซีเมนต์แบบ ฝ.33 และในปีนี้ได้จัดสร้างซุ้มพระพุทธรูปประจำโรงเรียนจากผู้บริจาคเป็นเงิน 42,000 บาท  (สี่หมื่นสองพันบาทถ้วน)

                         พ.ศ.  2531   ได้ซ่อมแซมปรับปรุงโรงอาหารใหม่  โดยคณะครูและกรรมการศึกษาเป็นเงิน 121,500 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)  และในปีเดียวกันนี้ครูใหญ่และคณะกรรมการศึกษาได้จัดสร้างถนนเข้าโรงเรียน ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 30 เมตร คิดเป็นเงิน 63,400 บาท  (หกหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

                         พ.ศ.  2532  ได้งบประมาณสร้างเรือนเพาะชำเป็นเงิน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)

                         พ.ศ.  2533  คณะครูและกรรมการศึกษาได้จัดหาดินถมสนามโรงเรียนจำนวน 250 คัน เป็นเงิน 112,500 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)

                         พ.ศ.  2544  คณะครูและกรรมการสถานศึกษาได้ร่วมมือกันจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 เครื่อง  พร้อมทั้งได้ปรับปรุงห้องเพื่อทำห้องคอมพิวเตอร์ด้วย  โดยใช้เงินบริจาคจำนวน 208,746 บาท             (สองแสนแปดพันเจ็ดร้อยสี่สิบหกบาทถ้วน)  และในปีเดียวกันนี้ คุณจุลพงษ์ คุณวรดา สุทธิไตรรงค์ พร้อมด้วยคณะ ได้บริจาคเครื่องดนตรีอังกะลุงให้โรงเรียนอีก 1 ชุด คิดเป็นเงิน 37,740 บาท  (สามหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยสี่สิบบาทถ้วน)

2

                         พ.ศ.2545   ปรับปรุงบริเวณโรงเรียน  โดยการถมดินสนาม จำนวน 250 คัน  เป็นเงิน 250,000 บาท ( สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน )

                                        ปรับปรุงถนนทางเท้าในโรงเรียน  โดยการวางคอนกรีตสำเร็จ  ขนาดกว้าง

4 x 70 เมตร  เป็นเงิน 25,000 บาท ( สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน )

                                        ปรับปรุงสนามฟุตบอล  ด้วยการปูหญ้าและจัดทำตาข่ายกันบอลรอบสนาม  เป็นเงิน48,000 บาท ( สี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน )

                                        ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในบริเวณโรงเรียน  ด้วยการปลูกต้นไม้  ทำสวนหย่อม  เป็นเงิน   40,000 บาท ( สี่หมื่นบาทถ้วน )

                         พ.ศ. 2546  ก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์  เป็นเงิน 130,000  บาท(หนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน)

                                      คุณอมรรัตน์  ประดุจแก้ว ,คุณเพ็ญรัตน์   เมธาพิพัฒน์และคณะบริจาคเครื่องดนตรีไทย(วงพิณพาทย์มอญ)  เป็นเงิน 150,000 บาท

                                      คุณฉิน  ภิรมย์อยู่  บริจาคเงินปรับปรุงห้องสมุดและซื้อหนังสือ เป็นจำนวนเงิน 50,000 บาท

                                      บริษัทน้ำมันพืชไทย จำกัด บริจาคหนังสือเข้าห้องสมุด คิดเป็นเงิน  40,000 บาท  และห้องวิทยาศาสตร์  เป็นจำนวนเงิน 110,000 บาท

                    พ.ศ. 2547  ก่อสร้างห้องส้วม  หนึ่งหลัง  จำนวน 10 ห้อง  งบ อบจ. จำนวน 180,000 บาท และงบบริจาค 150,000 บาท โดย คุณยงยุทธ  โชคนาควะโร คุณน้อย เปี่ยมทองคำ 10,000 บาท   คุณมณี  บัวธารา  10,000 บาท

                                      คุณยงยุทธ  โชคนาควะโร ปรับปรุง ย้ายฐานพระ และเสาธง คิดเป็นจำนวนเงิน  30,000 บาท     ย้ายศาลาพักร้อนไปหน้าโรงเรียน ด้วยเงินบริจาค  6,100  บาท  สร้างเขื่อนบริเวณหน้าโรงเรียนจากงบ อบจ, 840,000 บาท     และบริจาคเพิ่มเติม 240,000 บาท ต่อเติมโรงอาหาร งบ อุดหนุนจาก อบจ.นครปฐม  50,000  บาท

                     พ.ศ. 2548   สร้างห้องปฏิบัติการทางภาษา โดยใช้งบบริจาค 300,000 บาท

                                                ปรับปรุงห้องจริยะ โดยใช้งบประมาณ  20,000 บาท

                     พ.ศ. 2549   ปรับปรุงอาคารอนุบาล ด้วยเงินอุดหนุนจาก อบต.ดอนแฝก 100,000 บาท ต่อเติมอาคาร 017 เพิ่ม 1 ห้องเรียนจัดทำห้องพระพุทธศาสนา ด้วยเงินบริจาค จำนวน 150,000 บาท

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2016-11-17 09:31:27 น.


ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านคลองบางกระจัน

นางจรูญรัตน์ เสนาะคำ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,703
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านคลองบางกระจัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โทรศัพท์: 034-265240 อีเมล์: bankronngd.bk@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ธนภัทร เป้าจัตุรัส โทรศัพท์: 0928461086 อีเมล์: thanaphat.kira07@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]