โรงเรียนวัดงิ้วราย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
 


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ (Misson)

  1.จัดการเรียนรู้โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมและได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามเกณฑ์มาตรฐานอย่างทั่วถึง

  2.ส่งเสริม พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ความมีวินัย การรักการออม และค่านิยมที่พึงประสงค์ให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นและวัฒนธรรมไทย

  3.จัดหาและใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเป็นสื่อในการแสวงหาความรู้ โดยระดมทรัพยากรจากชุมชนและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

  4.พัฒนาแหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน

  5.พัฒนาและส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความเข้าใจต่อการปฏิรูปการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและพัฒนาครูให้มีคุณลักษณะตามมาตรฐานวิชาชีพครู

  6.พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศให้เป็นระบบที่สามารถเชื่อมโยงเครือข่ายในหน่วยงานทุก ระดับ

  7.ประชาสัมพันธ์สร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-11-21 15:30:14 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • ว่าที่ร้อยตรีธวัฒน์ ประภาวิทย์
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวสุรีย์ อุ่นศิริ

 • นางสาวสิรัชญา ทองมา







สถิติการเข้าเยี่ยมชม

3,883
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557



โรงเรียนวัดงิ้วราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โทรศัพท์: 034299xxx เบอร์ tt&t ยกเลิกแล้ว เนื่องจากเสียแล้วไม่มีผู้มาซ่อม อีเมล์: ngiurai01@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวประกายดาว คำป้อม โทรศัพท์: 034299563 อีเมล์: ngiurai01@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]