โรงเรียนวัดงิ้วราย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
 


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ (Misson)

  1.จัดการเรียนรู้โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมและได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามเกณฑ์มาตรฐานอย่างทั่วถึง

  2.ส่งเสริม พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ความมีวินัย การรักการออม และค่านิยมที่พึงประสงค์ให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นและวัฒนธรรมไทย

  3.จัดหาและใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเป็นสื่อในการแสวงหาความรู้ โดยระดมทรัพยากรจากชุมชนและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

  4.พัฒนาแหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน

  5.พัฒนาและส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความเข้าใจต่อการปฏิรูปการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและพัฒนาครูให้มีคุณลักษณะตามมาตรฐานวิชาชีพครู

  6.พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศให้เป็นระบบที่สามารถเชื่อมโยงเครือข่ายในหน่วยงานทุก ระดับ

  7.ประชาสัมพันธ์สร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2018-12-13 09:37:48 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายธนสาร บัลลังก์ปัทมา
 • แนะนำบุคลากร

 • นางนุสรา ขจรบุญ

 • นางสาวสุรีย์ อุ่นศิริสถิติการเข้าเยี่ยมชม

3,154
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดงิ้วราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โทรศัพท์: 0896157206 หมายเลขส่วนตัวใช้ชั่วคราว อีเมล์: ngiurai01@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวประกายดาว คำป้อม โทรศัพท์: 034299563 อีเมล์: ngiurai01@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]