โรงเรียนวัดกกตาล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

ประวัติโรงเรียนวัดกกตาล

 

ประวัติโดยสังเขปโรงเรียนวัดกกตาล(สีมารัตน์วิทยา)

โรงเรียนวัดกกตาลนี้  จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่  15   มิถุนายน  2472     โดยนายอำเภอเป็นผู้จัดตั้งด้วยเงินงบประมาณประถมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  โดยอาศัยศาลาการเปรียญวัดกกตาลเป็นสถานที่ชั่วคราว  โดยตั้งชื่อว่า”โรงเรียนประชาบาลวัดกกตาล”

                        ต่อมาเจ้าอาวาสวัดกกตาล  เจ้าอธิการทองย้อย  อธิปุญญวัฒน์  และคณะครูได้ชักชวนประชาชนในท้องถิ่นสร้างอาคารเรียนไม้ชั้นเดียวใต้ถุนสูงขนาด  9  Í9 เมตร  เมื่อวันที่  23 พฤษภาคม  2492    แต่เนื่องจากมีเงินจำกัดจึงสร้างได้เฉพาะหลังคาเท่านั้น  ต้องหาเงินมาเพิ่ม  88,216.82  บาท  โดยไม่อาศัยเงินงบประมาณและเพื่อเป็นเกียรติแก่เจ้าอาวาส จึงใช้ชื่อโรงเรียนว่า  โรงเรียนวัดกกตาลปุญญวัฒน์วิทยา      ภายหลังอาคารหลังนี้ทรุดโทรมมาก คณะกรรมการและเจ้าอาวาสวัดกกตาล  พระครูสนิท  นิพพโย และ คณะครูได้ทำเรื่องของบประมาณจากทางราชการ  200,000   บาท สร้างอาคารเรียน 017ของกรมสามัยศึกษาจำนวน 8 ห้องเรียน  เสร็จเมื่อวันที่ 27 เมษายน 25คณะกรรมการและเจ้าอาวาสวัดกกตาล  ได้ประชุมลงความเห็นว่า เพื่อเป็นเกียรติแก่นายสุเทพและนางเปลื้อง    สีมารัตน์ ผู้บริจาคเงินสมทบสร้างอาคารเรียนหลังนี้เห็นสมควรเปลี่ยนชื่อสร้อยของโรงเรียนนี้เป็น “  สีมารัตน์วิทยา”  โรงเรียนนี้จึงได้ชื่อใหม่ว่า โรงเรียนวัดกกตาล(สีมารัตน์วิทยา)มาจนกระทั้งทุกวันนี้โดยได้นิมนต์        สมเด็จพระสังฆราชมาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และนายประพจน์ เรขะรุจิ  มาเป็นประธานฝ่ายฆราวาสในวันทำพิธีเปิดป้ายอาคารเรียน   เมื่อวันที่  9 สิงหาคม  2514 และโอนมาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่1 ตุลาคม 2519 เปิดทำการสอนตั้งแต่  ชั้นอนุบาลชนบท   ถึง  ชั้นประถมศึกษาปีที่   6 โรงเรียนวัดกกตาลได้รับการส่งเสริมและช่วยเหลือจากทางราชการและชุมชนต่างๆดังนี้

 • ได้รับงบประมาณ 30,000  บาท สร้างบ้านพักครูเรือนไม้ขนาด 2 ห้องนอน พร้อมห้องน้ำหลังคามุมด้วยกระเบื้องสร้างเสร็จ  พ.ศ. 2514
 • ต่อเติมอาคารเรียนชั้นล่าง 4 ห้องเรียนด้วยงบประมาณ 100,000 บาท เสร็จเมื่อ 24 พ.ย. 2519
 • สร้างโรงอาหาร 312 แบบกรมสามัญศึกษา งบประมาณ 20,000 บาทเสร็จเมื่อ 16 ธ.ค. 2519
 • สร้างบ้านพักครู 1 หลัง งบประมาณ 50,000 บาท เสร็จเมื่อ 17 ธ.ค. 2519
 • นายสุเทพ  นางเปลื้อง  สีมารัตน์ สร้างส้วมคอนกรีต เสริมเหล็กขนาด 4 ที่นั่งพร้องห้องน้ำเป็น

       เงิน 35,000 บาทเสร็จเมื่อ 1 ม.ค. 2519

 • ต่อเติมชั้นล่างอาคารเรียนอีก 4 ห้อง งบประมาณ 120,000 บาท เสร็จเมื่อ 15 พ.ย. 2520
 • สร้างส้วมขนาด 5 ห้อง งบประมาณ 20,000 บาท เสร็จเมื่อ  15 พ.ย. 2520
 • สร้างส้วมขนาด 5 ห้อง งบประมาณ 35,000 บาท เสร็จเมื่อ  พ.ศ. 2520
 • คณะครูและกรรมการศึกษา  จัดงานโรงเรียนปีการศึกษา  2526  ได้นำเงินมาจัดสร้างสาธารณประโยชน์
 1. ถังเก็บน้ำฝน  โดยใช้รองคอนกรีตใหญ่ตามแบบของอนามัยจังหวัดจำนวน 3 ที่ที่ละ 6 รอง

      เป็นเงิน 20,000 บาท

 1. นำเงินที่เหลือ 200,500  บาท ฝากธนาคารเป็นทุนมูลนิธิเพื่อนำดอกผลมาใช้พัฒนาโรงเรียนและเป็นการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

          -  สร้างซุ้มพระพุทธรูปโรงเรียนงบประมาณ 60000 บาทสร้างเมื่อ 30 มิถุนายน พ.ศ.2548

          -  ทำสวนหย่อมหน้าโรงเรียนงบประมาณ 20000 บาท สร้างเมื่อ5 มิถุนายน พ.ศ.2548

          -  คุณละออง สุขาบูรณ์ บริจาคเงินสร้างตู้ห้องสมุดงบประมาณ 32000 บาท สร้างเมื่อ 5 กันยายน พ.ศ.2548

          -  ก่อสร้างบ่อลูกไรงบ CAC งบประมาณ 60,000 บาท

          -  คุณศักดิ์ศรีชาญ สุขาบูรณ์ ถมดินให้โรงเรียนเป็นเงิน 166000 บาทเมื่อ 15 มกราคม 49

          -  สร้างส้วมแบบ สปช.604/45 จำนวน4 ห้องงบประมาณ 214000 บาท สร้างเมื่อ 25 มีนาคม พ.ศ.2549

          -  ปูกระเบื้องพื้น  งบประมาณ  150000 บาท

              -  สร้างรั้วโรงเรียนจากการบริจาคของชุมชน  งบประมาณ 400000 บาท

              -  ทำลานธรรมปัญญา  งบประมาณ  160000 บาท

 

 

ลักษณะพิเศษของโรงเรียน

       เคยเป็นโรงเรียนที่อยู่ในความอุปถัมภ์ทางวิชาการของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและจัดตั้งเป็นโรงเรียนชุมชนเมื่อพ.ศ. 2520 ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนตัวอย่างการสอนวิชาภาษาไทยของจังหวัดนครปฐม เมื่อ  ปีการศึกษา  2521

 เกียรติประวัติ

 • พ.ศ. 2551โรงเรียนวัดกกตาลได้  รับรางวัลชนะเลิศ การประกวด5หูโรงเรียนส่งเสริมทันตสุขภาพ
 • พ.ศ. 2551ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านปฐมวัยและประถมศึกษา
 • พ.ศ. 2551ได้รับรางวัล เป็นโรงเรียนที่ดำเนินการพัฒนาสุขภาวะ สร้างพฤติกรรมสุขภาพเด็กและเยาวชนตามเกณฑ์สุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ
 •  พ.ศ. 2551นายจตุรงค์  เชาว์สกุลได้รับรางวัลเป็นผู้บริหารต้นแบบความดีในโรงเรียนต้นแบบคุณธรรม/วิถีพุทธ
 • พ.ศ. 2552โรงเรียนวัดกกตาลได้รับการรับรองเป็นโรงเรียนต้นแบบคุณธรรม/วิถีพุทธ
 • พ.ศ. 2552  นายคมกฤช  คุ้มตะโกได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติจากชมรมครูลุ่มแม่น้ำท่าจีน(เครือข่ายคุรุสภา )เป็น”ครูประกายเพชร” กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 •  พ.ศ. 2552  นางอัญชลี  รัตนานนท์ได้รับรางวัลเป็นครูต้นแบบความดีในโรงเรียนต้นแบบคุณธรรม/วิถีพุทธ
 • พ.ศ. 2553 โรงเรียนวัดกกตาลได้รับการรับรองมาตรฐานเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง
 • พ.ศ. 2553 นางสาวศุภรา  จักรเพชรได้รับรางวัลผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครปฐมเขต 2                                               

ภารกิจสถานศึกษา (ภารกิจตามกฎหมาย)

 

 1. จัดทำนโยบาย  แผนพัฒนาและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ให้สอดคล้องกับนโยบายมาตรฐานการศึกษา  แผนการศึกษาฯ  แผนพัฒนาการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและความต้องการของท้องถิ่น
 2. วิเคราะห์จัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนที่ได้รับการจัดสรรจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  ตามความจำเป็นของฝ่ายงานและโครงการ  ดำเนินการใช้จ่ายตามระเบียบ  ภายใต้การกำกับ  ตรวจสอบ และติดตามของหน่วยตรวจสอบ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
 3. ประสาน  ส่งเสริม  สนับสนุน  และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับชุมชนในสังกัดสถานศึกษา
 4. กำกับ  ดูแล  ติดตาม  และประเมินผลการดำเนินการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
 5. ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาของสถานศึกษา
 6. ประสานการระดมทรัพยากรต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อส่งเสริม  สนับสนุน  การจัดและการพัฒนาการศึกษา ของสถานศึกษา
 7. จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาและประเมินผลการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
 8. ประสาน ส่งเสริม  สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  รวมทั้งบุคคล  องค์กรชุมชน  องค์กรสายอาชีพ  สถาบันศาสนา  ประกอบการและสถาบันอื่นที่จัดรูปแบบที่หลากหลายในเขตบริการของสถานศึกษา
 9. ดำเนินการประสาน  ส่งเสริม  สนับสนุนการวิจัยและการพัฒนาการศึกษาในสังกัดสถานศึกษา
 10. ปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับกิจการภายในสถานศึกษาที่มิได้ระบุเป็นหน้าที่ของผู้ใด  โดยเฉพาะหรือปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบ

 

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2014-05-04 18:29:29 น.

นายอุบล กิ่งนอก
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดกกตาล

นายถนอม ช่วยคำ
นางศรัญญา สิทธิกูล

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,491
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดกกตาล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โทรศัพท์: 034-338810 อีเมล์: komtawan2499@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายอุบล กิ่งนอก โทรศัพท์: 034338810 อีเมล์: watkoktanschool@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]