โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์(สีมารัตน์วิทยา 2)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • 1.  จัดการศึกษาในเขตบริการของโรงเรียนให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานขั้นพื้นฐานทุกคน

                 2.  พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ

             3.  ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ

             4.  พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรท้องถิ่นให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและชุมชน

             5.  พัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด

             6.  ส่งเสริมให้ผู้เรียน รักชาติศาสน์ กษัตริย์

             7.  พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถด้านดนตรี

             8.  พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถในด้านการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-05-18 15:16:31 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายธีรยุทธ เทียนพิทักษ์
 • แนะนำบุคลากร

 • นางกฤษณา มีบุญญา

 • นางพิศมัย ศรนุวัตรสถิติการเข้าเยี่ยมชม

14,365
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์(สีมารัตน์วิทยา 2) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โทรศัพท์: 034-324543 อีเมล์: swangaromchaisri@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวปัทมา อุบล โทรศัพท์: 0876666939 อีเมล์: artart2526@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]