โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์(สีมารัตน์วิทยา 2)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
 


  • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
  • ภายในปี  พ.ศ. 2556  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์  จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาให้นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ก้าวทันเทคโนโลยี  อนุรักษ์ดนตรีไทย ภายใต้คุณธรรม จริยธรรม มีสุขภาพกาย  สุขภาพจิตที่ดี ใช้ชีวิตพอเพียง  และชุมชนมีส่วนร่วม  มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน  ซึ่งเป็นกำลังของชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลย์ ทั้งด้านร่างกาย ความรู้คุณธรรม มีจิตสำนึกในการเป็นพลเมืองไทย  และเป็นพลโลก  ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  มีความรู้และทักษะพื้นฐาน  รวมทั้งเจตคติที่จำเป็นต่อการศึกษา  ต่อการประกอบอาชีพ และการศึกษาตลอดชีวิต  โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  บนพื้นฐานความเชื่อว่า  ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ 


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-05-18 15:16:31 น.
  • ผู้อำนวยการโรงเรียน

  • นายธีรยุทธ เทียนพิทักษ์
  • แนะนำบุคลากร

  • นางกฤษณา มีบุญญา

  • นางอาภาภรณ์ แสงอุทัยสถิติการเข้าเยี่ยมชม

14,290
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์(สีมารัตน์วิทยา 2) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โทรศัพท์: 034-324543 อีเมล์: swangaromchaisri@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวปัทมา อุบล โทรศัพท์: 0876666939 อีเมล์: artart2526@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]