โรงเรียนบ้านลานแหลม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • 1. พันธกิจ

                  1. โรงเรียนและชุมชนร่วมกันพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรท้องถิ่น

                  2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นรายวิชา ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ  คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์

  สังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม และคอมพิวเตอร์โดยบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

                  3. จัดกิจกรรมส่งเสริมนักเรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม

                  4. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้สื่อ  เทคโนโลยีและส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ

                  5. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทันต่อการเปลี่ยนแปลง

                  6. จัดสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน มีความปลอดภัยและปลอดสิ่งเสพติด

                  7. โรงเรียนและชุมชนร่วมกันสนับสนุนเด็กในวัยเรียนให้มีสุขภาพและสมรรถภาพทางกาย

                    ตามเกณฑ์มาตรฐาน

                  8. โรงเรียนจัดทำข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบและครบถ้วน

  2. เป้าประสงค์

                  1. จัดทำหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น

                  2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างหลากหลาย โดยเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ

                  3. นักเรียนมีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับระดับชั้นทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

                  4. นักเรียนร้อยละ 80.00 มีคุณธรรม จริยธรรม

                  5. นักเรียนร้อยละ 80.00 มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

                  6. โรงเรียนประสบผลสำเร็จด้านวิชาการในระดับต่าง ๆ

                  7. บุคลากรทุกคนได้เข้าร่วมประชุม สัมมนา และศึกษาดูงานอย่างน้อยปีละ 30  ชั่วโมง

                  8. โรงเรียนสะอาด ร่มรื่น สวยงาม เป็นระเบียบ มีความปลอดภัย และเอื้อต่อการจัดกิจกรรม
                       การเรียนการสอน

                  9. นักเรียนร้อยละ 80.00 มีสุขภาพและสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน

                  10. ระบบข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 14:35:03 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางอัญชลี เมฆะสุวรรณโรจน์
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวสิริพร ศรีจงใจ

 • นางนิชาภา สอนทรัพย์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

14,236
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านลานแหลม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โทรศัพท์: 034-965613 อีเมล์: banlanlaem.2482@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวรติกร พุฒิประภา โทรศัพท์: 0871554965 อีเมล์: a-aomaam@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]