โรงเรียนวัดบางหลวง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
ประวัติโรงเรียนวัดบางหลวง

 

ประวัติโรงเรียนวัดบางหลวง

โรงเรียนวัดบางหลวง  จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่  19  สิงหาคม  พ.ศ.  2465  โดยมีกรรมการ  3  คน  คือ :

                   1.  ขุนอภิบาลมัจฉเขตร์  ( นายแปลก   สวัสดิ์กิจ )

                   2.  นายถมยา    ศรีประมงค์

                   3.  นายเปี้ยน     ศรีภิญโญ

               โดยอาศัยศาลาการเปรียญวัดบางหลวงเป็นโรงเรียน  ต่อมาในปี  พ.ศ.  2497  ได้รับงบประมาณจากกระทรวงศึกษาธิการ  100,000  บาท  ( หนึ่งแสนบาทถ้วน )  สร้างอาคารเรียนแบบ   ป. 2    ขนาด  10   ห้องเรียน  ยาว  45  เมตร  ในบริเวณเนื้อที่ของวัดบางหลวง  11  ไร่เศษ  เสร็จเรียบร้อยเมื่อวันที่  30  มิถุนายน  2497   และทำพิธีเปิดป้ายเพื่อใช้เป็นสถานที่เรียน  เมื่อวันที่  27  กุมภาพันธ์  2498

การดำรงโรงเรียน

           เดิมนับเป็นการจัดตั้งโรงเรียนแห่งนี้มาจนถึง  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.  2491  โรงเรียนดำรงอยู่ด้วยเงินศึกษาพลี  ต่อมาเมื่อได้รับการยกฐานะครูขึ้นเป็นข้าราชการแล้ว  โรงเรียนจึงดำรงอยู่ด้วยงบประมาณจากกระทรวงศึกษาธิการ

การจัดการสอน

               ทางโรงเรียนได้จัดการสอน  ตามหลักสูตรประถมศึกษาตอนต้น  และ  ประถมศึกษาตอนปลาย  ของกระทรวงศึกษาธิการ  ดังมีรายละเอียดดังนี้

· วันที่  19  สิงหาคม

2465

เปิดเรียนครั้งแรก  มีครู  4  คน  คือ

 

 

1.  นายเลื่อน   อินทร์จันทร์   เป็นครูใหญ่

 

 

2.  นายเล็ก      ยุติศรี

 

 

3.  นายช้วน     วงวิศิษย์

 

 

4.  นายปุ่น        แซ่อึ้ง

·  วันที่  27  เมษายน

2466

นายเลื่อน   อินทร์จันทร์  ครูใหญ่  ลาออก

·  วันที่    7  มิถุนายน

2466

นายสำราญ   สุนทรหิตานนท์  ได้รับการแต่งตั้งเป็นครูใหญ่

·  วันที่    1  พฤษภาคม

2500

กระทรวงศึกษาธิการอนุญาตให้เปิดทำการสอน   ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

 

 

โดยอาศัยอาคารโรงเรียนวัดบางหลวง

·  วันที่  31  ธันวาคม

2500

นายสำราญ   สุนทรหิตานนท์  ปลดเกษียณอายุราชการ

·  วันที่    1  มกราคม

2501

นายประวิทย์   เจริญดี  ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้รักษาการครูใหญ่

·  วันที่  14  พฤษภาคม

2501

นางงี้น    โพธิ์เจริญ    บริจาคที่ดินให้โรงเรียน เพื่อสร้างอาคารเรียนมัธยมศึกษา

 

 

ประมาณ  3  ไร่เศษ

 

 

·  วันที่  29  พฤษภาคม

2501

ทำพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารเรียนมัธยมศึกษา  และทำการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ

 

 

ป. 1 ข.  โดยอาศัยเงินงบประมาณการจร   100,000  บาท  (หนึ่งแสนบาทถ้วน)

 

 

ร่วมสมทบกับเงินเรี่ยไรจากประชาชนอีก   100,000   บาท  (หนึ่งแสนบาทถ้วน)

 

 

ตามแบบอาคารเรียนชั้นเดียว ยาว  54  เมตร  สร้างเสร็จเรียบร้อย เมื่อวันที่  22

 

 

ธันวาคม  2501  และทำการเปิดป้ายอาคารเรียน  เมื่อวันที่  2  เมษายน  2502

 

 

โดยนายนาค เทพหัสดิน ณ อยุธยา  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธี

·  วันที่    1  พฤษภาคม

2507

ได้รับอนุญาตให้เปิดสอนประถมปลายภาคบังคับ

·  วันที่    1  ตุลาคม

2507

ได้รับอนุญาตจากกรมสามัญศึกษา  ให้ชื่อโรงเรียนประถมศึกษาตอนปลาย เป็น

 

 

โรงเรียนวัดบางหลวง  ”   ชื่อเดียวกับประถมศึกษาตอนต้น

·  วันที่    8  กันยายน

2509

นายประวิทย์     เจริญดี   โอนไปทำการสอนที่   โรงเรียนวัดห้วยจระเข้

 

 

อำเภอเมือง   จังหวัดนครปฐม

·  วันที่    9  กันยายน

2509

นางสาลี่   จันทร์ละมูล   ได้รับแต่งตั้งให้รักษาการครูใหญ่

·  วันที่    1  ตุลาคม

2509

นางสาลี่   จันทร์ละมูล   ได้รับแต่งตั้งเป็นครูใหญ่

·  วันที่  14  ตุลาคม

2510

ทำพิธีวางศิลาฤกษ์   อาคารประถมศึกษาตอนปลาย  (หลังที่  3)  ซึ่งก่อสร้างโดย

 

 

อาศัยเงินงบประมาณ   155,000   บาท ( หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน ) สมทบกับ

 

 

เงินเรี่ยไรของประชาชนอีก  90,000  บาท  (เก้าหมื่นบาทถ้วน)  ตามแบบอาคาร

 

 

008  ยาว  45  เมตร  เสร็จเรียบร้อย  เมื่อวันที่  1  เดือน มกราคม  พ.ศ. 2511

·  วันที่    2  กันยายน

2512

ได้รับเงินงบประมาณต่อเติม อาคาร 008  อีก  3  ห้องเรียนโดยเว้นมุขไว้เป็นเงิน

 

 

100,000  บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)  เสร็จเรียบร้อย  เมื่อวันที่  22  พฤศจิกายน

 

 

พ.ศ.  2512  และใช้เป็นที่เรียนต่อมา

·  วันที่  15  กันยายน

2512

ได้รับงบประมาณต่อเติมอาคารเรียน  008  อีก  2 ห้องเรียน และมุขริมติดต่อกัน

 

 

อีก 1 หลัง เป็นเงิน 45,000 บาท(สี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) และใช้เป็นที่เรียนต่อมา

·  วันที่  30  กันยายน

2520

ได้รับเงินงบประมาณ  200,000 บาท  ( สองแสนบาทถ้วน ) เพื่อต่อเติมมุขริมให้

 

 

เสร็จเรียบร้อย ตามแบบ  008  ยาว  108  เมตร  และใช้เป็นสถานที่เรียนต่อมา

·  วันที่  28  กันยายน

2525

ได้รับเงินงบประมาณ  จาก   สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ

 

 

เป็นเงิน  3,000,000  บาท (สามล้านบาทถ้วน)  เพื่อสร้างอาคารเรียนแบบ  216

 

 

ของกรมสามัญศึกษา  ขนาด  10  ห้องเรียน  แทนอาคารเรียนแบบ ป. 2 ที่ชำรุด

·  วันที่    1  ธันวาคม

2526

ได้รื้ออาคารเรียนแบบ  ป. 2  หลังเก่า  2 ชั้น   ขนาด  10  ห้องเรียน  ตามคำสั่ง

 

 

ของอำเภอบางเลน

·  วันที่  27  พฤศจิกายน

2530

นางสาลี่   จันทร์ละมูล  ได้รับแต่งตั้งให้เป็น  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนหวาย

 

 

สปอ.สามพราน    สปจ.นครปฐม

·  วันที่    6  มกราคม

2531

นายนิวัฒน์    รัตนภานุศร    ได้รับแต่งตั้งให้เป็นอาจารย์ใหญ่

 

·  วันที่  27  เมษายน

2531

ก.ค.   พิจารณาปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งข้าราชการครู   ตำแหน่งซึ่งมีหน้าที่

 

 

บริหาร  และ ให้การศึกษาในหน่วยงานการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นเป็น ระดับ  7

·  วันที่  17  มีนาคม

2532

ก.ค. พิจารณาปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งข้าราชการครู ตำแหน่งซึ่งมีหน้าที่เป็น

 

 

ผู้บริหารและให้การศึกษาในหน่วยงานการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นเป็นผู้อำนวยการ

·  วันที่  19  กรกฎาคม

2532

ได้รับงบประมาณ 306,800 บาท (สามแสนหกพันแปดร้อยบาทถ้วน) เพื่อทำการ

 

 

ซ่อมแซมอาคารเรียน  แบบ ป.  1  ข. โดยเปลี่ยนเสาตอม้อ  84   ต้น เปลี่ยนฝ้า

 

 

ไม้ยาง  เป็นกระเบื้องแผ่นเรียบ   เปลี่ยนหลังสังกะสีเป็นกระเบื้องลอนคู่ทั้งหลัง

·  วันที่  19  กรกฎาคม

2532

ได้รับงบประมาณ  100,000  บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)  เพื่อทำการก่อสร้างส้วม

 

 

แบบ  สปช.  601/26  ขนาด   4   ที่นั่ง  จำนวน   2   หลัง

·  วันที่  18  เมษายน

2535

ก.ค.  พิจารณาปรับปรุงตำแหน่งข้าราชการครู   ตำแหน่งซึ่งมีหน้าที่เป็นผู้บริหาร

 

 

และให้การศึกษาในหน่วยงานการศึกษา  ให้สูงขึ้น  เป็น   ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

 

ระดับ  8  และ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน  เป็นระดับ  7

·  วันที่  23  มีนาคม

2537

ได้รับงบประมาณค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   เพื่อซ่อมแซมเสาตอม้อ  อาคารเรียน

 

 

แบบ  008  จำนวน  60  ต้น

·  วันที่    3  กันยายน

2539

ได้รับการจัดสรรงบประมาณ    ตามโครงการพัฒนาจังหวัด    ตามข้อเสนอของ

 

 

สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร    ทำการก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อก(ตอกเสาเข็ม)  สูง

 

 

1.80   เมตร   ยาว   150   เมตร   จำนวนเงิน   162,000   บาท

·  วันที่  14  สิงหาคม

2540

ได้รับมอบสนามกีฬาบาสเก็ตบอล  จากมูลนิธิโรงเรียนเจี้ยนหัว ขนาดมาตรฐาน

 

 

คิดเป็นมูลค่าจำนวนทั้งสิ้น  260,000  บาท

·  วันที่  23  มกราคม

2542

ได้รับมอบซุ้มพระพุทธรูป  จากคุณสุวิทย์  เตโชทัย  คิดเป็นเงิน  129,999  บาท

·  วันที่    7  ธันวาคม

2542

ได้รับมอบลานกีฬาอเนกประสงค์  ระดับตำบล  (สนามฟุตบอล 7  คน / ปูหญ้า)

 

 

จากการกีฬาแห่งประเทศไทย  คิดเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น  130,000  บาท

·  วันที่  30  กันยายน

2544

นายนิวัฒน์    รัตนภานุศร   ปลดเกษียณอายุราชการ

·  วันที่  25  ธันวาคม

2544

นายวิทยา   นพรัตน์   ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่  ระดับ  8

·  วันที่  28  มกราคม

2545

ได้รื้อถอนอาคารอเนกประสงค์  แบบ  312  เอ   ตามคำสั่งสำนักงานการประถม

 

 

ศึกษาจังหวัดนครปฐม  ที่  24/2545  ลงวันที่  28  มกราคม  2545

·  วันที่    3  เมษายน

2545

ได้รับมอบลานกีฬาอเนกประสงค์  พร้อมเสาสำเร็จรูปและอุปกรณ์   ขนาดกว้าง

 

 

25.90  เมตร  ยาว  30  เมตร  กรมพลศึกษา  งบประมาณ  100,000  บาท

·  วันที่  11  ธันวาคม

2545

ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา  โดยสำนักงานรับรองมาตรฐาน

 

 

และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)  ( 2 – 4  ธันวาคม  2545 )

·  วันที่  23  ธันวาคม

2547

นายวิทยา  นพรัตน์  ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสถานศึกษา

·  วันที่  26  มีนาคม

2548

ได้รับมอบอาคารอเนกประสงค์  ขนาดกว้าง 24  เมตร ยาว  28 เมตร

·  วันที่  20  สิงหาคม

2549

ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบ 2

 

 

โดยสำนักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)

 

 

( 7 – 9  สิงหาคม  2549 )

·  วันที่  30  กันยายน

2552

นายวิทยา   นพรัตน์   เข้าร่วมมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ

 

 

(โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด)  ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2553

·  วันที่  24 พฤศจิกายน

2552

นายธเนศ   ปานอุทัย  ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

 

 

วัดบางหลวง  วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

·  วันที่    7  เมษายน

2553

ได้รับการคัดเลือกจาก สพฐ. ให้เป็น  โรงเรียนดีประจำตำบล  รุ่นที่ 1

·  ปีงบประมาณ  2553

 

ได้รับการจัดสรรงบประมาณ  ตามโครงการโรงเรียนดีประจำตำบล  จำนวนเงิน

 

 

10,906,915  บาท (สิบล้านเก้าหมื่นหกพันเก้าร้อยสิบห้าบาทถ้วน)  เพื่อทำการ

 

 

1)  ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ 

 

 

 

เป็นจำนวนเงิน      

8,397,100

บาท

 

 

2)  จัดซื้อวัสดุการศึกษา

เป็นจำนวนเงิน

283,400

บาท

 

 

3)  จัดซื้อครุภัณฑ์

เป็นจำนวนเงิน

2,219,170

บาท

·  วันที่  29  กรกฎาคม

2554

ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบ 3

 

 

โดยสำนักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)

 

 

( 20 – 22  กรกฎาคม  2554 )

·  วันที่  13  กันยายน

2555

ได้รับการพิจารณาคัดเลือก  สพฐ.  เข้าโครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนสู่

 

 

มาตรฐานสากล  รุ่นที่  2 

·  วันที่  18  กุมภาพันธ์

2556

"ผ่าน" การประเมินและรับรองเป็นต้นแบบโรงเรียนดี ศรีตำบล  โรงเรียนแรกใน

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม  เขต  2

·  วันที่  1  ตุลาคม

2557

ได้รับการจัดสรรงบประมาณ  3,743,100  บาท (สามล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นสามพัน

 

 

หนึ่งร้อยบาทถ้วน) เป็นค่าก่อสร้างอาคารเรียนแบบสปช.105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น

 

 

(ชั้นล่าง 2 ห้องเรียน ชั้นบน 4 ห้องเรียน) ตามหนังสือ สพป.นฐ.2 ที่ ศธ  04059

 

 

/ว3656 โดยทำสัญญาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

·  วันที่  28  ตุลาคม

2558

ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 20,759,000 บาท เป็นค่าก่อสร้างอาคารเรียนแบบ  

 

 

216 ล./57-ก (รายการผูกพันปี พ.ศ. 2559 – 2560) ตามหนังสือ สพป.นฐ.2 ที่

 

 

ศธ 04059/5080 โดยทำสัญญาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

 

 

เป็นเงิน 19,900,000 บาท (สิบเก้าล้านเก้าแสนบาทถ้วน)

·  วันที่  4  พฤศจิกายน

2558

ได้รื้อถอนอาคารเรียน แบบ 008 จำนวน 1 หลัง และบ้านพักครู จำนวน 1 หลัง

 

 

ตามหนังสือ สพป.นฐ.2 ที่ ศธ 04059/5205 โดยทำสัญญาซื้อขาย เป็นเงินทั้งสิ้น

 

 

620,000 บาท (หกแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2016-06-29 08:50:23 น.

นายธเนศ ปานอุทัย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดบางหลวง
นางสิริภา เกิดลาภ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดบางหลวง

นางผาสุก ปานอุทัย
นางสาวอุษา มะหะหมัด

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,164
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดบางหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โทรศัพท์: 034-399071 อีเมล์: watbangluangschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวสุนิสา จึงมีผลบุญ โทรศัพท์: 034399071 อีเมล์: watbangluangschool@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]