ประวัติโรงเรียนวัดนราภิรมย์

 

   โรงเรียนวัดนราภิรมย์ ตั้งอยู่เลขที่ 173 หมู่ที่ 3 ตำบลนราภิรมย์ อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐมโดยขออนุญาตใช้ที่ธรณีสงฆ์วัดนราภิรมย์ จำนวน 5 ไร่ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2481 โดยการนำของพระอธิการฟัก จันทสาร เจ้าอาวาสวัดนราภิรมย์ และนายฮะ ฉิวภิรมย์ กำนันตำบลนราภิรมย์ โดยมี นายเรืองชัย จารุรักษ์ ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ท่านแรก
               -  พ.ศ.2507พระอธิการห้อย ปริสุทธิ์โธ เจ้าอาวาสวัดนราภิรมย์ พร้อมด้วยประชาชนตำบลนราภิรมย์ ได้ร่วมกันบริจาคเงินสมทบงบประมาณจากทางราชการก่อสร้างอาคารเรียน แบบ 008 เป็นอาคารไม้ชั้นเดียว ขนาด 8 ห้องเรียน จำนวน 1 หลัง
               -   พ.ศ. 2515 ได้ต่อเติมมุขทั้งสองด้านของอาคารทำให้มีห้องเรียนรวม 10 ห้องเรียน
               -   พ.ศ. 2519 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน แบบ 008 ขนาด 5 ห้องเรียน จำนวน     1 หลัง และได้มีการก่อสร้างอาคารประกอบ ได้แก่ อาคารโรงฝึกงาน 1 หลัง บ้านพักครู 5 หลัง ส้วม 2 หลังถังเก็บน้ำ ฝ 33 1 ชุด และแบบ ฝ 30 1 ชุด ตามลำดับ
               -   พ.ศ.2548 (19 กันยายน 2548) จังหวัดนครปฐมประกาศให้โรงเรียนวัดนราภิรมย์เป็น “ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ในอุปถัมภ์ของกรมการศาสนา” เป็นศูนย์ลำดับที่ 10 ของจังหวัด
               -   พ.ศ. 2548 ได้รับงบประมาณก่อสร้างส้วมแบบ สปช.604/45 ขนาด 4 ที่นั่ง จำนวน 2 หลัง    งบประมาณ 401,000 บาท และคณะครู ผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนร่วมกันบริจาคต่อเติมห้องส้วมและห้องอาบน้ำอีก 2 ห้อง เป็นเงิน 70,000 บาท
               -   พ.ศ. 2550 ได้รับคัดเลือกให้เป็น “ศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบเครือข่าย” ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2
               -   พ.ศ. 2551 ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาให้ได้รับรางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2550 โดยเข้าเฝ้ารับพระราชทานรางวัลเกียรติบัตร และเงินรางวัล จำนวน 10,000 บาท จากสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2551 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรดา
               -   พ.ศ.2551 คณะครู ผู้ปกครองและศิษย์เก่าร่วมกันบริจาคสมทบงบประมาณศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบเครือข่าย ก่อสร้างอาคาร “ลานเพลิน” สำหรับเป็นสถานที่ปฏิบัติกิจกรรมเอนกประสงค์ มูลค่า 300,000 บาทเศษ
               -   พ.ศ.2551 บริษัทน้ำประปาไทย จำกัด (มหาชน) บริจาคเงิน 200,000 บาท ทำการก่อสร้างถนนลาดยางภายในบริเวณโรงเรียน ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.89 เมตร ยาว 186 เมตร ผิวแอสฟัลติกหนา 0.05 เมตร ทำพิธีส่งมอบและเปิดใช้อย่างเป็นทางการเมื่อ 16 พฤษภาคม 2551
               -   พ.ศ. 2552 ได้รับอนุญาตให้เปิดขยายชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รุ่นแรกรุ่นประวัติศาสตร์ จำนวน 37 คน
               -   พ.ศ. 2552 ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็นสถานศึกษาพร้อมใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
               -   พ.ศ.2552 ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็น “โรงเรียนในฝัน” รุ่นที่ 3 หรือ โรงเรียนดีประจำอำเภอ
               -   ปีงบประมาณ 2552 ได้รับงบประมาณก่อสร้างส้วมแบบ สปช.604/45 ขนาด 4 ที่นั่ง จำนวน 1 หลัง งบประมาณ 242,000 บาท
               -   พ.ศ.2552 การประปาส่วนภูมิภาค  และ บริษัทน้ำประปาไทย จำกัด (มหาชน)ร่วมจัดโครงการประปารวมใจให้สถานศึกษา สนับสนุนการปรับปรุงระบบน้ำดื่มในโรงเรียนโดยติดตั้งชุดกรองน้ำดื่มสะอาดระบบรีเวอร์ส ออสโมซีส และฆ่าเชื้อโรคด้วยแสงอัลตร้าไวโอเล็ต มูลค่า 250,000 บาท โดยคณะครู ผู้ปกครองนักเรียนและชุมชน ได้ร่วมกันบริจาคก่อสร้างอาคารผลิตน้ำดื่ม จำนวน 1 หลัง เป็นเงิน 300,000 บาทเศษ ทำพิธีส่งมอบเมื่อ 19 มีนาคม 2553
              -   ปีงบประมาณ 2552 ได้รับการสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมสื่อ CAI จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม จำนวน 5 เครื่อง มูลค่า 250,000 บาท
              -   ปีงบประมาณ 2552 ได้รับการสนับสนุนการจัดซื้อครุภัณฑ์ (เครื่องคอมพิวเตอร์ 4 เครื่อง, เครื่องฉายภาพสามมิติ 1 เครื่อง, เครื่องโปรเจคเตอร์ 1 เครื่อง, จอภาพขนาด 120 x 120 นิ้ว 1 ชุด) จากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ตามโครงการจัดตั้งศูนย์สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา จำนวน 150,000 บาท
              -   ปีงบประมาณ 2553 ได้รับงบประมาณปรับปรุงห้องปฏิบัติการโรงเรียนในฝัน จำนวน 4 ห้อง ได้แก่ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 2 ห้อง ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ 1 ห้อง และห้องปฏิบัติการภาษาอังกฤษ 1 ห้อง งบประมาณรวม 382,000 บาท
              -   ปีงบประมาณ 2553 ได้รับงบประมาณตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบเคลื่อนที่ จำนวน 1 ชุด (นักเรียน 20 เครื่อง และครูผู้สอน 1 เครื่อง) งบประมาณ 566,000 บาทและงบประมาณจัดซื้อชุดอุปกรณ์ปฏิบัติการห้องสมุดโรงเรียน 1 ชุด งบประมาณ 56,400 บาท

          ปัจจุบันโรงเรียนวัดนราภิรมย์ จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียนรวมทั้งสิ้น 430 คน จัดชั้นเรียนรวม 14 ห้องเรียน ข้าราชการครู 20 คน ครูสอนคอมพิวเตอร์อัตราจ้างงบประมาณสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1 คน ครูพลศึกษาอัตราจ้างงบประมาณสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1คน  พี่เลี้ยงเด็กปฐมวัยงบประมาณสนับสนุนจากผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 2 คน ครูอาสาสมัครช่วยสอนโดยไม่คิดค่าตอบแทน (ศิษย์เก่า) จำนวน 2 คน ครูอาสาสมัครจากสาธารณรัฐประชาชนจีน 1 คน ครูต่างชาติสอนภาษาอังกฤษ 1 คน นักการภารโรงอัตราจ้างจากงบประมาณสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 1 คน โดยมี นายสนธญา ไทรบุญจันทร์ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

        
 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2017-06-29 13:17:41 น.

นายสนธญา ไทรบุญจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดนราภิรมย์

นางมณีรัตน์ พจนารถ
นางสาวสุภาวดี วงษ์จันทร์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,275
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดนราภิรมย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โทรศัพท์: 034-900039 อีเมล์: narapiromsc@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสุวรรณา จินวงษ์โป๊ โทรศัพท์: 0899156308 อีเมล์: suwannarn.151@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]