• กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติโรงเรียนวัดพระมอพิสัย

  โรงเรียนวัดพระมอพิสัย ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 ตำบลนราภิรมย์ อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม  เป็นโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ  ก่อตั้งเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม  พ.ศ. 2477  โดยนายอำเภอบางเลนร่วมกับเจ้าอาวาสวัดพระอมรพิสัยและชาวบ้านที่เป็นความสำคัญของการศึกษา  ได้ใช้ศาลาวัดพระอมรพิสัยเป็นที่เรียน  เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นระถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  มีนายวิจิตร ศุภานุสนธิ์  เป็นครูใหญ่คนแรก

  ต่อมาปี พ.ศ. 2505  พระครูปัญญาประยุต  เจ้าอาวาสวัดสุขวัฒนาราม นายวิจิตร ศุภานุสนธิ์  นายเปี๊ยก  สังภิรมย์  พร้อมประชาชนชาวพระมอพิสัยได้ร่วมกันสร้างอาคารเรียนแบบ ป.1 ข (ดัดแปลง)  เป็นอาคารเรียนหลังแรก  ขนาดกว้าง  8 เมตร ยาว 34 เมตร โดยทางราชการจัดสรรงบประมาณสมทบเป็นค่าฝ้าเพดานในเวลาต่อมา

  พ.ศ. 2512  ทำการต่อเติมอาคารเรียนหลังแรก  โดยได้รับความอนุเคราะห์จากพระอธิการชุ่ม  ญาณพโล เจ้าอาวาสวัดพระอมรพิสัย และงบประมาณราชการสมทบด้วยอีกส่วนหนึ่ง  รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน  120,807.50  บาท

  พ.ศ. 2518  ได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครู แบบกรมสามัญ จำนวน 14 หลัง เป็นเงิน  30,000 บาท

  พ.ศ. 2520  โรงเรียนได้เปิดขยายการศึกษาภาคบังคับถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ทำให้อาคารเรียนที่มีอยู่ไม่เพียงพอ  นายมงคล  ภิรมย์เบี้ยว  และนายประเดี๋ยว  ภิรมย์เบี้ยว  จึงร่วมกันบริจาคที่ดินจำนวน  5 ไร่  22  ตารางวา  ให้เป็นสถานที่เรียนแห่งใหม่  และได้รับงบประมาณเป็นเงิน  340,000  บาท ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ  017  จำนวน  1 หลัง ขนาด 2 ชั้น 4 ห้องเรียน กว้าง  9 เมตร ยาว 33 เมตร

  พ.ศ. 2525  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์แบบ 313  เอ  ขนาดกว้าง 11 เมตร  ยาว 17.50 เมตร  จำนวน 1 หลัง  เป็นเงิน  300,000 บาท

  พ.ศ. 2529 ได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครูแบบ สปช. 301/26  จำนวน  1 หลัง เป็นเงิน  150,000 บาท

                                  พ.ศ.2530  ได้รับงบประมาณก่อสร้างถังเก็บน้ำฝนแบบ ฝ.33 ขนาดความจุ 33

  ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 ชุด  เป็นเงิน  35,000 บาท

  พ.ศ. 2532  ได้รับงบประมาณก่อสร้างถึงเก็บน้ำฝนแบบ ฝ.33 เพิ่มเติมจำนวน 1 ชุด เป็นเงิน  45,000  บาท

  พ.ศ. 2533  ได้รับงบประมาณก่อสร้างเรือนเพาะชำแบบ พ.1  ขนาดกว้าง 4.20 เมตร  ยาว 6 เมตร จำนวน 1 หลัง เป็นเงิน  15,000  บาท และงบประมาณก่อสร้างส้วมแบบ สปช. 601/26  จำนวน 1  หลัง  ขนาด 4 ห้อง  เป็นเงิน  45,000  บาท

  พ.ศ.  2534  ได้รับงบประมาณสร้างก่อสร้างส้วมแบบ  สปช.601/26  เพิ่มเติมอีกจำนวน 1 หลัง ขนาด 4 ห้อง เป็นเงิน  60,000 บาท

  พ.ศ.  2538  ได้รับงบประมาณพัฒนาจังหวัดตามข้อเสนอของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(ส.ส.ชาญชัย  ปทุมารักษ์)  ก่อสร้างสนามวอลเลย์บอล จำนวน 1 สนาม

  พ.ศ. 2540  ประชาชนชาวพระมอพิสัย  โดยการนำของคณะกรรมการโรงเรียนวัดพระมอ-พิสัยได้ร่วมกันบริจาคสมทบทุนก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช. 105/29 (ดัดแปลง) ขนาด 2 ชั้น 4 ห้องเรียน จำนวน 1 หลัง  โดยใช้วัสดุที่เหลือจากอาคารเรียนที่ขออนุญาตรื้อถอน (แบบ ป.1 ข ดัดแปลง)  สมทบในการก่อสร้าง รวมเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น  1,016902  บาท  โดยไม่ใช้งบประมาณราชการ  ได้ทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่  28 กุมภาพันธ์  2541

                                  พ.ศ. 2542  ได้รับงบประมาณก่อสร้างถังเก็บน้ำซีเมนต์แบบ ฝ.30 ขนาดความจุ 30

  ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 ชุด  เป็นเงิน  85,000 บาท

  พ.ศ. 2543  ได้รับงบประมาณก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์แบบกรมพลศึกษา  จำนวน 1 สนาม เป็นเงิน  100,000 บาท  และได้รับงบประมาณปรับปรุงห้องวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 ห้อง   เป็นเงิน  224,840

                                  พ.ศ. 2544  ได้รับงบประมาณปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางภาษา จำนวน 20 ที่นั่ง

                                  พ.ศ. 2545  ผู้ปกครองและประชาชนชาวพระมอพิสัยร่วมกันปรับปรุงห้อง

  ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และบริจาคเงินเพื่อจัดซื้อคอมพิวเตอร์จำนวน  10  เครื่อง เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับนักเรียน

  พ.ศ.  2548  คณะกรรมการสถานศึกษา  ผู้ปกครอง  องค์การบริหารส่วนตำบลนราภิรมย์ประชาชน  ผู้บริหาร และคณะครูทุกคนร่วมกันบริจาคเงินสร้างรั้วโรงเรียน และประตูทางเข้า - ออกด้านหน้า เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น  200,000  บาท

  ปัจจุบันโรงเรียนวัดพระมอพิสัยเปิดทำการสอนใน 2 ระดับ  คือ ก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษา  ตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 – ป.6  โดยใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551      มีนักเรียนในความดูแลรับผิดชอบจำนวน  101 คน มีข้าราชการครูสายผู้สอน 5 คน 

  มีนายปรณต  คหะวงษ์  เป็นผู้บริหารสถานศึกษา  และมีนายอุดม  รัตนภิรมย์  เป็นประธานคณะกรรมการสถานศึกษา  มีพระครูสถิตอมรพิสัยเจ้าอาวาสวัดพระอมรพิสัยเป็นองค์อุปถัมภ์โรงเรียนฝ่ายสงฆ์   และนายมงคล ภิรมย์เบี้ยว เป็นองค์อุปถัมภ์โรงเรียนฝ่ายฆราวาส


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 14:35:03 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายวิริยะ โภคาพันธ์
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวเพชรนารินทร์ ศรีโพธิ์อ่อน

 • นายเสน่ห์ ศรีสุนทรสถิติการเข้าเยี่ยมชม

3,033
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดพระมอพิสัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โทรศัพท์: 034-900014 อีเมล์: watpramorpisaischool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายปรณต คหะวงษ์ โทรศัพท์: 0910411379 อีเมล์: watpramorpisais_chool@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]