• กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • ประวัติโรงเรียน
 •          โรงเรียนวัดท่าข้าม  ตั้งอยู่เลขที่ 54  หมู่ 3  ตำบลท่าข้าม อำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม มีพื้นที่โรงเรียนทั้งหมดรวม  1 ไร่  2 งาน 15 ตารางวา   โดยก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่  17  กันยายน  พ.ศ. 2479 โดย ทางราชการเป็นผู้จัดตั้ง    ในสมัย นายหิรัญ สามไชย เป็นศึกษาธิการอำเภอสามพราน โดยได้อาศัยศาลาการเปรียญ ของวัดท่าข้าม เป็นที่เรียนของนักเรียน  เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้น ป.1-ป.6  มี นายเล็ก  เหรียญประยูร   เป็นครูใหญ่ คนแรก  พ.ศ.2480 นายเอื้อน  วาราชนนท์  มาดำรงตำแหน่งแทน  ต่อมา  พ.ศ.  2480-2484  นายชื่น  แย้มไพเราะ  มาดำรงตำแหน่ง ในช่วงนี้มีการปรับปรุงหลักสูตร จึงเปลี่ยนแปลงการสอนจาก  ป.1 - ป.6  เป็น ป.1 - ป.4  ต่อมา  มีนักเรียนเพิ่มขึ้น พระอธิการปุ้ย  จนทโชติ  ร่วมกับ ขุนสุวรรณสวัสดิ์  กำนันตำบลสามพราน  และ นายเล็ก  ไทยสงวน คหบดีได้จัดหาเงินสร้างอาคารเรียนตามแบบ ป.2  ใต้ถุนโล่ง ใช้เป็นสถานที่เรียน เมื่อวันที่  18  พฤษภาคม  พ.ศ. 2485 โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด  ศึกษาธิการจังหวัด  นายอำเภอ  ศึกษาธิการอำเภอ  ผู้บังคับกองสถานีตำรวจ พร้อมด้วยประชาชน มาร่วมเปิดพิธี  ต่อมานายเล็ก  เหรียญประยูรได้ย้ายมาดำรง ตำแหน่งครูใหญ่  ตั้งแต่  พ.ศ. 2485 – 2486  และมีนายชัยยุทธ  เทียนถนอม  ดำรงตำแหน่งครูใหญ่  พ.ศ. 2494 -2499 นายสกล  เย็นสบาย  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ ได้ร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้ปกครอง นักเรียน ได้หาทุนทรัพย์ต่อเติมอาคารเรียนชั้นล่างจนเสร็จเรียบร้อย  ใช้เป็นสถานที่เรียน จนถึง พ.ศ. 2515  นายประจวบ  สุขผลผลา ได้มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ และได้รับงบประมาณ 15,000 บาท ซ่อมแซมอาคารเรียนที่ชำรุด ได้รับงบประมาณ 45,000 บาท สร้างบ้านพักครูแบบกรมสามัญแล้วเสร็จ เมื่อ 14  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2517  ได้รับงบประมาณอีก 65,000 บาท ราษฎรสมทบอีก 3,000 บาท สร้างบ้านพักครู 1 หลัง เมื่อวันที่  30  ตุลาคม พ.ศ. 2521  เสร็จวันที่  14  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2521

           ต่อมา พ.ศ.2523 ได้รับงบประมาณ 500,000 บาท สร้างอาคารเรียนแบบ  017  กรมสามัญ ขนาดกว้าง 10เมตร ยาว 33  เมตร และได้รับบริจาคจากพระครูเกษมธรรมรักษ์  เจ้าอาวาสวัดท่าข้าม อีก 40,000 บาท สมทบ สร้างอาคาร เมื่อเดือนมีนาคม  พ.ศ. 2523  เสร็จเมื่อวันที่  20  พฤษภาคม  พ.ศ. 2523 ต่อมาในปี  พ.ศ.2523 นายวิรัช    เย็นสบาย ได้มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ ได้รับงบประมาณต่อเติมอาคาร 017 จำนวน  270,000 บาท  และ ได้รับงบประมาณ 300,000 บาท สร้างโรงฝึกงาน แบบ 313 เอ  ขนาดกว้าง  11 เมตร ยาว  17.5  เมตร สร้าง  เสร็จเมื่อวันที่  18   มกราคม  พ.ศ. 2525 ในปี พ.ศ. 2530 ได้รับงบประมาณ 40,000 บาท สร้างส้วมแบบ  สปช. 60/26  จำนวน  4 ที่นั่ง เสร็จเมื่อ วันที่  3  มิถุนายน  พ.ศ.  2530  และเมื่อวันที่   9  ธันวาคม  พ.ศ. 2531  นายธีรยุทธ   รักษาสุข   มาดำรงตำแหน่ง ครูใหญ่ จนถึงวันที่  30  กันยายน  พ.ศ. 2531   วันที่ 30  เมษายน  พ.ศ. 2548  นายวิทยา  เพ็ญศิริ  ได้รับคำสั่งจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2 ให้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าข้าม ได้ดำเนินการดังนี้ วันที่  16  พฤษภาคม พ.ศ. 2551  พระมงคลสิทธาจารย์ (หลวงพ่อยะ) เจ้าอาวาส วัดท่าข้ามได้สร้างอาคารเรียนอนุบาลจำนวน 1 หลัง 2 ห้องเรียน  พร้อมห้องสหกรณ์  ปรับปรุงอาคารเรียน อาคารประกอบ งบประมาณ 1,800,000  บาท    วันที่  26  สิงหาคม พ.ศ. 2552  บริษัทเอคเชนเชอร์ โซลูชั่น จำกัด โดยคุณสมพิศ กิจเจริญ ได้บริจาคเงิน เพื่อปรับปรุงอาคารเรียน อาคารประกอบ ไฟฟ้า ปรับภูมิทัศน์  งบประมาณ  455,000  บาท วันที่  8  กันยายน พ.ศ. 2552 บริษัท   ไทเฟิง จำกัด โดยคุณธัญวลัย  เดชเจริญจิรดา ได้สร้างห้องน้ำอนุบาลจำนวน 1 หลัง  4  ที่ งบประมาณ  272,400 บาท วันที่ 10  มกราคม พ.ศ. 2553 คุณสมพิศ  กิจเจริญ ได้สร้างอาคารห้องสมุดนักปราชญ์  งบประมาณ  140,000   บาท วันที่   23  พฤศจิกายน   พ.ศ.  2554   คุณสมชาย   เรืองแก้วมณี ได้บริจาคเงินจัดสร้าง ต่อเติมหลังคาหน้าอาคารเรียนที่ประดิษฐานพระพุทธรูป  และที่แปรงฟันนักเรียนเป็นเงิน  350,000  บาท

              ปัจจุบันโรงเรียนวัดท่าข้ามเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  6 มี  8 ห้องเรียน รวมระยะเวลาเปิดทำการเรียนการสอนจนถึงปัจจุบัน77  ปี มีนางบุหงา   วิริยะ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าข้าม ได้ดำเนินการปรับปรุงโรงเรียน  ได้ดำเนินการปรับปรุงโรงเรียน  ดังนี้

  - จัดสร้างอาคารเรียนอนุบาล เพิ่ม 1 หลัง 1 ห้องเรียน

  - ปรับปรุงห้องเรียนนักเรียนประถม ห้องเรียนอนุบาล ห้องปฏิบัติการ ห้องโสตทัศนศึกษา  ห้องธุรการ

  - ปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และระบบการประชาสัมพันธ์ภายในบริเวณโรงเรียน

  - จัดสร้างลานเอนกประสงค์

  - ปรับปรุงโรงอาหารนักเรียน และห้องรับประทานอาหาร

  - จัดสร้างฟุตบาทหน้าโรงเรียนป้องกันน้ำท่วมหน้าโรงเรียน

  - ทำป้ายชื่อโรงเรียน

  -  ย้ายเสาไฟแรงสูง และปรับปรุงระบบไฟฟ้าในโรงเรียน

  -  ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนอนุบาล ห้องน้ำครู

  -  สร้างหลังคากันแดดลานเอนกประสงค์

  -  ปรับภูมิทัศน์หลังอาคารเรียนโดยรื้อถอนซากเจดีย์หลังอาคารเรียน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 14:35:03 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • แนะนำบุคลากร

 • นายสมชาย จีนเดีย

 • นางสาวอัจฉราภา ชาวปากน้ำสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,265
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดท่าข้าม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โทรศัพท์: 034-292278 อีเมล์: watthakam54m3@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สมชาย จีนเดีย โทรศัพท์: 0822449269 อีเมล์: somchaijindia@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]