โรงเรียนวัดใหม่หนองพะอง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
ประวัติโรงเรียนวัดใหม่หนองพะอง

 

ข้อมูลทั่วไป

          ชื่อโรงเรียนวัดใหม่หนองพะอง (ทับทองวิทยาธาร ) ที่ตั้ง   ๖๔/๔  หมู่  ๗  ตำบล  สวนหลวง   อำเภอ  กระทุ่มแบน  จังหวัด  สมุทรสาคร  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร    โทรศัพท์ ๐-๒๘๒๐-๖๘๖๐ โทรสาร ๐- ๒๘๑๑-๑๐๓๖  e- mail watmainongpaong@gmail.com    เปิดสอนระดับชั้นปฐมวัย  ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖  จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษา         ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช   ๒๕๕๑  โรงเรียนมีพื้นที่   ๓  ไร่   ๒  งาน  ๕๐   ตารางวา  เขตพื้นที่บริการ หมู่ที่ ๖  หมู่บ้านหนองพะอง หมู่ที่ ๗ หมู่บ้านหลักสี่ หมู่ที่ ๘ หมู่บ้านตลาดท้ายอิฐ หมู่ที่ ๑๐ หมู่บ้าน   คลองราษฎร์นิยม  หมู่ที่  ๑๑  หมู่บ้านหนองทองหลาง หมู่ที่  ๑๒  หมู่บ้านรางปลาซิว หมู่ที่ ๑๓ หมู่บ้านตลาดเตาอิฐ

 

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

          จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติประถมศึกษา พ.ศ. ๒๔๖๔ เปิดทำการสอนเมื่อ ๒๘ มิถุนายน ๒๔๖๖ จัดการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ โดยอาศัยศาลาการเปรียญของวัดหนองพะองเป็นสถานที่เรียน

          ต่อมา พ.ศ.   ๒๔๗๘   กระทรวงศึกษาธิการได้รับความร่วมมือจาก “ นางสาวปลีก ทับทอง ” และประชาชนร่วมกันบริจาคเงินสร้างอาคารเป็นเอกเทศ ในที่ดินของวัดหนองพะอง รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น ๓,๘๙๗,๘๐   บาท ได้ทำพิธีฉลองและเปิดป้ายชื่อโรงเรียน “ โรงเรียนประชาบาล ตำบลหนองแขม ”  (ทับทองวิทยาธาร) ต่อมาวันที่   ๑   ตุลาคม  ๒๕๒๓ ได้มีกฎหมายโอนโรงเรียนประชาบาลสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดไปสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ      

                โรงเรียนจึงได้ริเริ่มจัดตั้งกองทุนสำหรับนักเรียนโดยได้รับความร่วมมือจาก ดร.สำรอง  เพ็งหนู   

ได้ชักชวนแม่ลำไย เพ็งหนู และญาติบริจาคเงินจำนวน ๑๐๐,,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) เป็นทุนแรกเริ่มตั้งเป็นกองทุนชื่อ “ กองทุนสงเคราะห์เพื่อการศึกษา ” (คุณแม่ลำไย เพ็งหนู) เมื่อวันที่  ๓๐ สิงหาคม ๒๕๒๗ และมีผู้บริจาคสมทบรายย่อยแล้วขณะนี้มีเงินกองทุนประมาณ  ๒  ล้านบาทเศษ โรงเรียนได้นำ ดอกผลมาใช้เป็นทุนการศึกษาสำหรับนักเรียน จัดซื้อสื่อ อุปกรณ์การศึกษา ตลอดจนการจัดกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน

                 ผู้บริหารโรงเรียนตั้งแต่เริ่มจัดตั้งโรงเรียนจนถึงปัจจุบันมีจำนวนทั้งสิ้น  ๑๖  คน  สำหรับผู้บริหารคนปัจจุบันคือ  นางรัชนีพร   บุญศักดิ์    ย้ายมาดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่  ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๘

                  ปัจจุบันโรงเรียนวัดใหม่หนองพะอง มีอาคารเรียน ๔ หลัง โรงอาหาร ๑ หลัง  ส้วม ๒หลัง  ๑๔ ที่  มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น ๔๑๗  คน  จำนวนห้องเรียน  ๑๕  ห้องเรียน จำนวนครู  ๒๓   คน  พนักงานราชการ ๑  คน  พนักงานธุรการ  ๑  คน  ครูอัตราจ้าง   ๓  คน  ครูจ้างสอน  ๑   คน

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2016-06-08 16:00:45 น.

นางรัชนีพร บุญศักดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดใหม่หนองพะอง

นายศักดา อมรเดชาพล
นางณฐมน วงศ์ทาทอง

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,005
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดใหม่หนองพะอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร โทรศัพท์: 024206860 อีเมล์: watmainongpaong@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวอภิวดี ผิวขำ โทรศัพท์: 0929759312 อีเมล์: zhanginjj@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]