โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 •  

  พันธกิจ

  1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล และเป็นพลโลกที่มีคุณภาพ

  2. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม มีจิตรสำนึกความเป็นไทย และปฏิบัติตามหลักปรัชญา

  เศรษฐกิจพอเพียง

  3. พัฒนาครูและบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ

  4. พัฒนาสถานศึกษา และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาทุกภาคส่วน

  เป้าหมายประสงค์

            นักเรียนของโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย เป็นผู้ที่มีวิชาการยอดเยี่ยมเต็มเปี่ยมคุณธรรม สามารถสื่อสารได้สองภาษา แก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการวิจัย ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย มีความรับผิดชอบต่อสังคมและเป็นพลโลกที่มีคุณภาพ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 22:55:11 น.

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 โทรศัพท์: 034411885 อีเมล์: skwittayalai@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สุทธิพงษ์ ศรีสวัสดิ์ โทรศัพท์: 0875108950 อีเมล์: moonoteti@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]