โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่) ในพระราชูปถัมภ์ฯ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม
 
 • กรอกเลข ปชช.13หลัก


 • ประวัติโรงเรียน
 • โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่)ในพระราชูปถัมภ์ฯ  เดิมชื่อโรงเรียนวัดประดู่(ประดู่ดิลกศิลป์)  เปิดทำการสอนเป็นทางการเมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๕  โดยขุนบรภาคคณทีรัตน์  นายอำเภออัมพวา  สมัยนั้นเป็นผู้จัดตั้งโดยใช้ศาลาการเปรียญของวัดประดู่ เป็นสถานที่เล่าเรียน   ทุนการศึกษาที่ใช้เป็นเงินเดือนครูได้มาจากการศึกษาที่เก็บได้จากประชาชนในท้องถิ่น  ส่วนอุปกรณ์การเรียนการสอนต่างๆ  ท่านอาจารย์เอี้ยง สุวรรณปทุมโม  เจ้าอาวาสวัดประดู่  เป็นผู้ให้การช่วยเหลือ

     โรงเรียนวัดประดู่(ประดู่ดิลกศิลป์)  ในสมัยนั้นเปิดทำการสอนชั้นประถมศึกษาตอนต้น  เมื่อปีการศึกษา ๒๔๖๕  ในระยะเริ่มแรกนั้นทางโรงเรียนเปิดทำการสอนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ มีนักเรียนไม่ถึง ๕๐  คน  จำนวน ๓  ห้องเรียน  โดยมีนายสวัสดิ์  วงศาโรจน์  เป็นครูใหญ่  ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๖๕-๒๔๗๒  

  ปี พ.ศ. ๒๔๗๒ – ๒๔๗๓  ทางราชการได้แต่งตั้งให้นายสมาน  โพธิสุวรรณ  เป็นครูใหญ่ 

  ปี พ.ศ. ๒๔๗๓ – ๒๔๗๕  ทางราชการได้แต่งตั้งให้นายเยื้อน   แก้วไทรงาม  เป็นครูใหญ่

  ปี พ.ศ. ๒๔๗๕ – ๒๔๘๑ ทางราชการได้แต่งตั้งให้นายศิริ   วีระไวทยะ  เป็นครูใหญ่ 

       ปี พ.ศ. ๑๔๘๑ – ๒๕๐๕  ทางราชการได้แต่งตั้งให้นายจรูญ   เรืองศิริ  เป็นครูใหญ่ 

       ปี พ.ศ. ๒๕๐๕ – ๒๕๐๗ ทางราชการได้แต่งตั้ง  นายเจือ  จิตอร่าม  ซึ่งเดิมเคยเป็นข้าราชการครู

  โรงเรียนวัดประดู่  ทำหน้าที่รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ 

  ปีพ.ศ. ๒๕๐๗ –  ๒๕๑๐ ทางราชการได้แต่งตั้ง  นางสาวจำปี  สุขสว่าง  ซึ่งเป็นข้าราชการครูโรงเรียนวัดประดู่  ขึ้นดำรงตำแหน่งครูใหญ่ 

  ปีพ.ศ. ๒๕๑๐ – ๒๕๒๐ ทางราชการได้แต่งตั้งนายอนันต์  จาตุรัส  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ 

            ปี พ.ศ ๒๕๒๐ – ๒๕๓๒ ทางราชการได้แต่งตั้งนายไชยยันต์  เกิดประกอบ  ซึ่งเป็นข้าราชการ

  ครูโรงเรียนวัดประดู่เดิมขึ้นเป็นครูใหญ่  และต่อมาได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่

            ปี พ.ศ. ๒๕๓๒  -  ๒๕๓๖  ทางราชการได้แต่งตั้งนายเจริญ   ทิพย์ดำรงพงษ์  มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ 

            ปี พ.ศ .๒๕๓๖ – ๒๕๔๓ ทางราชการได้แต่งตั้งนายอวยชัย  ทองพรายวงศ์ มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ 

            ปี พ.ศ.๒๕๔๓ – ๒๕๔๔   นางชูใจ  สายัณห์ศิริ       รักษาการในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่

            ปี พ.ศ.๒๕๔๔ – ๒๕๔๔  นายสุวิทย์  เอี่ยมละออ     รักษาการในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่

            ปี พ.ศ.๒๕๔๔ – ๒๕๔๗  นายทองพูล  เดชฉกรรจ์    ตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ 

            ปี พ.ศ.๒๕๔๗ – ๒๕๔๘  นายพรชัย  ปานรัตน์       ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

  ปี พ.ศ.๒๕๔๘ – ๒๕๔๙  นายอภิชาติ  เลนะนันท์    ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

  ปี พ.ศ.๒๕๔๙ – ๒๕๕๑  นายอดิพันธ์  อมาตยคง     ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

            ปี พ.ศ.๒๕๕๑ –๒๕๕๖  นายธัญญา  นุชาหาญ    ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา 

            ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐  นาเสวก  สินประเสริฐ   ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

            ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๐ นางอารีย์  คล้ายพรหม   ตำแหน่งครู รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

            ปี พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๑ นายวิรัชพล  สมมาก       ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดเสด็จ จ.สมุทรสงคราม

                                                                                 รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

            ปี พ.ศ.๒๕๖๑ - ปัจจุบัน นางสาวปุณฑริกา  นิลพัฒน์  ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดคลองโคน จ.สมุทรสงคราม

                                                                                         รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

  ปัจจุบันโรงเรียนได้ย้ายมาทำการเรียนการสอนบนอาคารใหม่ ๔ ชั้น  บนที่ดินประมาณ ๑๑ ไร่ของวัดประดู่ พระอารามหลวง  โดยอาคารใหม่ ๔ ชั้นนี้ เจ้าประคุณสมเด็จพระรัชมังคลาจารย์  เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ  ภาษเจริญ  กรุงเทพมหานคร มีพระเมตตานุเคราะห์สร้างให้แก่โรงเรียน ราคา ๑๔ ล้านบาท  โรงเรียนได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร  ทรงโปรดเกล้าพระราชทานชื่อโรงเรียนเป็นโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่)ในพระราชูปถัมภ์ฯ และอักษรพระนามย่อ “ ท.ป.๔ ” เป็นอักษรย่อประจำโรงเรียน ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการเปลี่ยนชื่อโรงเรียนลงนามโดย

  นายชินวรณ์  บุญยเกียรติ   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๓

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-01-08 13:37:43 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • แนะนำบุคลากร

 • นายวิรัช สวัสดิ์รักษา

 • นางสาวนพเกล้า บุญเมฆสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,161
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่) ในพระราชูปถัมภ์ฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม โทรศัพท์: 0 3473 5270 อีเมล์: watpradoo@sskedarea.net
เว็บมาสเตอร์:: คำพร พรมทอง โทรศัพท์: 0878697132 อีเมล์: manthana_236@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]