โรงเรียนวัดนาพรม (มนมหาวิริยาคาร)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1
 


 • อำนาจหน้าที่
 • ภาระหน้าที่การบริหารงานในโรงเรียน 4 ฝ่าย 

  ตามกฎกระทรวงซึ่งกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 39 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติการศึกษา แห่งชาติ พ.ศ. 2542 (ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับที่ 2 พ.ศ.2545) 

  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

  “ให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการหรือเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณา ดําเนินการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาในด้านวิชาการด้านงบประมาณ ด้าน การบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารทั่วไปไปยังคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา สํานักงาน เขตพื้นที่การศึกษา หรือสถานศึกษาในอํานาจหน้าที่ของตน แล้วแต่กรณี ในเรื่องดังต่อไปนี้”

   

  1. ด้านการบริหารงานวิชาการ มีภาระหน้าที่ 17 อย่างด้วยกันคือ

  1.1 การพัฒนาหรือการดําเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น 

  1.2 การวางแผนงานด้านวิชาการ 

  1.3 การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 

  1.4 การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 

  1.5 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 

  1.6 การวัดผล ประเมินผล และดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน 1.7 การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 

  1.8 การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ 

  1.9 การนิเทศการศึกษา 

  1.10 การแนะแนว 

  1.11 การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 

  1.12 การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ 

  1.13 การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น

  1.14 การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานสถานประกอบการ และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา

  1.15 การจัดทําระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา 

  1.16 การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา 

  1.17 การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

   

  2. ด้านการบริหารงานงประมาณ มีภาระหน้าที่ 22 อย่างด้วยกันคือ

  2.1 การจัดทําแผนงบประมาณและคําขอตั้งงบประมาณเพื่อเสนอต่อปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หรือ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แล้วแต่กรณี

  2.2 การจัดทําแผนปฏิบัติการใช้จ่ายเงินตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากสํานักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐานโดยตรง

  2.3 การอนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 

  2.4 การขอโอนและการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 

  2.5 การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 

  2.6 การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้งบประมาณ 

  2.7 การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้ผลผลิตจากงบประมาณ 

  2.8 การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 

  2.9 การปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายเกี่ยวกับกองทุนเพื่อการศึกษา 

  2.10 การบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษา 

  2.11 การวางแผนพัสดุ

  2.12 การกําหนดรูปแบบรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้างที่ใช้เงิน งบประมาณเพื่อเสนอต่อปลัดกระทรวงศึกษาธิการหรือเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้วแต่ กรณี

  2.13 การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการจัดทําและจัดหาพัสดุ 2.14 การจัดหาพัสดุ 

  2.15 การควบคุมดูแล บํารุงรักษาและจําหน่ายพัสดุ 

  2.16 การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน 

  2.17 การเบิกเงินจากคลัง

  2.18 การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจ่ายเงิน

  2.19 การนําเงินส่งคลัง 

  2.20 การจัดทําบัญชีการเงิน 

  2.21 การจัดทํารายงานทางการเงินและงบการเงิน 

  2.22 การจัดทําหรือจัดหาแบบพิมพ์บัญชี ทะเบียน และรายงาน

   

  3. ด้านการบริหารงานบุคคล มีภาระหน้าที่ 20 อย่างด้วยกันคือ

  3.1 การวางแผนอัตรากําลัง 

  3.2 การจัดสรรอัตรากําลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

  3.3 การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 

  3.4 การเปลี่ยนตําแหน่งให้สูงขึ้น การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

  3.5 การดําเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน 

  3.6 การลาทุกประเภท 

  3.7 การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

  3.8 การดําเนินการทางวินัยและการลงโทษ 

  3.9 การสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 

  3.10 การรายงานการดําเนินการทางวินัยและการลงโทษ 

  3.11 การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ 

  3.12 การออกจากราชการ 

  3.13 การจัดระบบและการจัดทําทะเบียนประวัติ

  3.14 การจัดทํา บัญชีรายชื่อและให้ความเห็นเกี่ยวกับการเสนอขอพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์

  3.15 การส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

  3.16 การส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ 

  3.17 การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

  3.18 การส่งเสริมวินัย คุณธรรมและจริยธรรมสําหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

  3.19 การริเริ่มส่งเสริมการขอรับใบอนุญาต


  โรงเรียนวัดนาพรม (มนมหาวิริยาคาร) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 032-598179 อีเมล์: watnaprom@gmail.com
  เว็บมาสเตอร์:: ศิริวรรณ มงคลสวัสดิ์ โทรศัพท์: 0823609767 อีเมล์: watnaprom@gmail.com
  Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
  พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]