โรงเรียนวัดนาพรม (มนมหาวิริยาคาร)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1
 


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

  1. ให้บริการการศึกษาขั้นพื้นฐานแก่ประชากรวัยเรียน อายุ 4-16 ปี

  2. ส่งเสริมทักษะและพัฒนากระบวนการคิดคณิตศาสตร์อย่างต่อเนื่อง

  3. ฝึกฝนสุขภาพจิต สุขภาพกายให้มีพลานามัยที่ดีด้วยพื้นฐานด้านกีฬา

  4. เสริมสร้างการสืบเสาะ ค้นหากระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ เพื่อให้เกิดความรู้และการแก้ปัญหา

  5. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม มีความรู้ ความเข้าใจและมีเจตคติที่ดี สามารถใช้ภาษาในการสื่อสารและเปิดโลกทัศน์ได้เป็นอย่างดี

  6. ให้ตระหนักถึงความเป็นไทย รักและหวงแหนวัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย มีความภาคภูมิใจและธำรงความเป็นไทย

  7. ส่งเสริมให้มีความเข้าใจ มีทักษะมีประสบการณ์ในการประกอบอาชีพที่สุจริต

  8. สนับสนุนและฝึกฝนระบบการเมือง การปกครองในสังคมปัจจุบัน ยึดมั่น ศรัทธา รักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตย

  9. ให้ชุมชนเข้ามามีส่วนสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียน

  10. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ทักษะและการใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล เพื่อการเรียนรู้การแก้ปัญหา

  11. ส่งเสรมิและร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรภายในท้องถิ่น ให้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง มีจิตใจ ร่าเริงแจ่มใส อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

  12. มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ และประกันคุณภาพการศึกษาตามที่รัฐกำหนด

  เป้าประสงค์

  1. เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยในตนเอง ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์

  2. มีความคิดสร้างสรรค์ ใฝ่รู้ใฝ่เรียน รักการอ่าน รักการเขียนและรักการค้นคว้า

  3. มีความรู้อันเป็นสากล รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงและความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการ มีทักษะและศักยภาพในการจัดการ การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี ปรับวิธีการคิด

       วิธีการทำงานได้เหมาะสมกับสถานการณ์

  4. มีทักษะและกระบวนการโดยเฉพาะทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ทักษะการคิด การสร้างปัญญาและทักษะในการดำเนินชีวิต

  5. รักการออกกำลังกาย ดูแลตนเองให้มีสุขภาพและบุคลิกภาพที่ดี

  6. มีประสิทธิภาพในการผลิตและการบริโภค มีค่านิยมเป็นผู้ผลิตมากกว่าเป็นผู้บริโภค


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-31 10:06:23 น. ไม่พบข้อมูล
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายจำลอง นุ่มสวน
 • แนะนำบุคลากร

 • นายอรรถพงค์ รักมิตร

 • นายวีรศักดิ์ บูญนามสถิติการเข้าเยี่ยมชม

3,635
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดนาพรม (มนมหาวิริยาคาร) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 032-598179 อีเมล์: watnaprom@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ศิริวรรณ มงคลสวัสดิ์ โทรศัพท์: 0823609767 อีเมล์: watnaprom@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]