• ประวัติโรงเรียน
 • 1. ประวัติโรงเรียน

   

  โรงเรียนวัดเขาสมอระบัง ที่ตั้ง หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรีรหัสไปรษณีย์ ๗๖๑๔๐ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 โทรศัพท์       081-089786   e-mail : Samorabung.60@gmail.com    website :https://sites.google.com

  ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

                 โรงเรียนวัดเขาสมอระบัง  จัดตั้งเมื่อวันที่ ๕ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๘๒  โดย               นายอุทาน(โต๊ะ)   ศุวรรณรัตน์  ศึกษาธิการอำเภอเขาย้อย  เป็นประธานเปิด ณ โรงเรียนวัดหนองปลาไหล มีชื่อว่า  โรงเรียนประชาบาลตำบลหนองปลาไหล ๒ (บ้านเขาสมอระบัง)  มีนายไกร  วงศ์ชาวนา  รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ 

                      วันที่ ๒๖  สิงหาคม  ๒๔๘๒  ได้ย้ายสถานที่เรียนมาอาศัยศาลาการเปรียญวัดเขาสมอระบัง เป็นสถานที่เรียน มีนายขาว  แย้มประเสริฐ  เป็นครูใหญ่

                     พ.ศ.๒๕๐๗  ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน แบบ ป.๑ ข  จำนวน ๒ ห้องเรียน  งบประมาณ ๔๐,๐๐๐ บาท และเปิดเรียนวันที่ ๑ พฤศจิกายน  ๒๕๐๘ 

                     พ.ศ.๒๕๒๒  ได้รับงบประมาณ  ๘๕,๐๐๐ บาท  สร้างโรงอาหาร แบบ ๓๑๒  จำนวน ๑ หลัง

                     พ.ศ.๒๕๒๖  โรงเรียนวัดเขาสมอระบัง  ได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดโรงเรียนดีเด่นของจังหวัดเพชรบุรี  ประจำปีการศึกษา ๒๕๒๖

                     พ.ศ.๒๕๓๐  โรงเรียนได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ของเขตการศึกษา ๕                 มี นายอนันต์  สังข์สีเงิน  เป็นผู้บริหารโรงเรียน

                     พ.ศ.๒๕๓๑  โรงเรียนเข้าร่วมโครงการ  การศึกษาเพื่อพัฒนาชนบท (กศ.พช.)

                     พ.ศ.๒๕๓๖  เปิดสอนชั้นอนุบาลปีที่  ๑

                     ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับอำเภอ และระดับจังหวัดในการประกวดโรงเรียนส่งเสริมประชาธิปไตยดีเด่น ปีการศึกษา ๒๕๓๕  ได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดทักษะวิทยาศาสตร์  ชั้น ป.๖  ทักษะภาษาไทยชั้น ป.๒ , ป.๔ และ ป.๕

                     พ.ศ.๒๕๓๗  นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขันทักษะความเป็นเลิศทางวิชาการวิชาคณิตศาสตร์ ระดับจังหวัด  ครูผู้สอนกลุ่มทักษะคณิตศาสตร์  และครูผู้สอนกิจกรรมแม่ไม้มวยไทย  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ และกิจกรรมเสริมสร้างวินัยนักเรียน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑

                     พ.ศ.๒๕๓๙  ครูผู้สอนได้รับรางวัล ครูผู้สอนดีเด่นกลุ่มทักษะคณิตศาสตร์ ระดับกลุ่มโรงเรียน  รางวัลชนะเลิศระดับอำเภอ  และครูผู้สอนดีเด่นกลุ่มการงานพื้นฐานอาชีพ  ระดับอำเภอ

                     พ.ศ.๒๕๔๐  โรงเรียนเข้าร่วมโครงการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ         นายจุมพล  สรรพอุดม  ได้รับรางวัลผู้บริหารดีเด่นคุรุสภา  นางสาวรวงทอง   อุ่นเรือน  ได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่นคุรุสภา

                     พ.ศ.๒๕๔๘  โรงเรียนได้รับรางวัลจัดกิจกรรมสหกรณ์ดีเด่นจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี  เป็นเงินสด ๕,๐๐๐ บาท  นำมาปรับปรุงอาคารสหกรณ์โรงเรียน

  พ.ศ.๒๕๔๙  โรงเรียนได้รับรางวัลจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต ๑  เป็นรางวัลยอดเยี่ยมของผู้บริหารโรงเรียน  ครูผู้สอนและนักเรียน            นางสาวรวงทอง  อุ่นเรือน  ได้รับรางวัล  “Best  Practice” ภาษาอังกฤษ  จากสำนักงานเขตตรวจราชการที่ ๖

                     พ.ศ.๒๕๕๐  ผู้บริหารโรงเรียน  ได้รับรางวัลผู้บริหารดีเด่น วันครูปี ๒๕๕๐  ครูผู้สอนได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น  ในปีนี้ ชุมชนบ้านเขาสมอระบัง ได้ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างกำแพงรั้วโรงเรียนด้านทิศใต้ จำนวน  ๓๒ ช่อง

                     พ.ศ.๒๕๕๑  ผู้บริหารโรงเรียน  ได้รับรางวัลดีเด่นโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  ส่วนโรงเรียนได้รับรางวัลยอดเยี่ยม

                     วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๓  ได้รับงบประมาณจากโครงการ SP๒ (ไทยเข้มแข็ง)  เป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท  เป็นรถกระบะ ๑ คัน  สำหรับรับ – ส่งนักเรียน

                     วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๓  จัดโครงการผ้าป่าการศึกษา  เพื่อหารายได้ปรับปรุงโรงเรียน  ได้รับเงินบริจาคทั้งสิ้น  ๔๗๘,๐๐๐ บาท

                     วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๓  คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ได้ประกาศยุบเลิกสถานศึกษาโรงเรียนวัดหนองปลาไหล และให้อยู่ในความปกครองดูแลของผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาสมอระบัง  ได้ดำเนินการตรวจสอบสิ่งปลูกสร้างบนที่ราชพัสดุของโรงเรียนวัดหนองปลาไหล  และดำเนินการขึ้นทะเบียนและจำหน่ายสิ่งปลูกสร้างให้เป็นปัจจุบัน

                     วันที่  ๒๒ – ๒๔  สิงหาคม  ๒๕๕๔  โรงเรียนรับการประเมินคุณภาพการศึกษาจาก      สมศ. รอบสาม โดย บ.สหสิกขมาตร จำกัด  วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๔  ได้รับผลการประเมินดังนี้

                     ระดับปฐมวัย  ได้รับการรับรองมาตรฐาน  ระดับ ดีมาก

                     ระดับประถมศึกษา  ได้รับการรับรองมาตรฐาน  ระดับ ดี

  วันที่ 23 ธันวาคม  2559  นายชวภณ  แหลมสุข ได้มาปฏิบัติหน้าที่ ในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน จนถึง ปัจจุบัน

  ปีการศึกษา 2560  โรงเรียนได้รับรางวัลตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

  ปีการศึกษา 2560  โรงเรียนได้รับรางวัลจัดกิจกรรมสหกรณ์รองชนะเลิศอันดับ 1 ดีเด่นจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี  เป็นเงินสด 8,๐๐๐ บาท  นำมาปรับปรุงอาคารสหกรณ์โรงเรียน

  ปีการศึกษา 2560  โรงเรียนได้รับรางวัลโรงเรียนปลอดบุหรี่ดีเด่น อันดับ 3

            ปัจจุบันโรงเรียนวัดเขาสมอระบัง  เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล  ๑  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มีเขตบริการ ๕ หมู่บ้านของตำบลหนองปลาไหล  ได้แก่  หมู่ที่ ๑  (บ้านสมอระบัง), หมู่ที่  ๒ (บ้านหนองปลาไหล),  หมู่ที่ ๓ (บ้านไผ่), หมู่ที่ ๔ (บ้านคลองน้ำเชี่ยว)  และ หมู่ที่ ๕ (บ้านท่าเรือ) มีนักเรียน จำนวน ๑๐8  คน  ข้าราชการครู จำนวน  ๖  คน  ครูอัตราจ้าง จำนวน  3 คน  ครูพี่เลี้ยงเด็กพิเศษ จำนวน ๑ คน  และลูกจ้างประจำตำแหน่งช่างไม้ 4 จำนวน  ๑ คน

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-28 08:35:41 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายชวภณ แหลมสุข
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวรวงทอง อุ่นเรือน

 • นางสายสุณีย์ สว่างชาติสถิติการเข้าเยี่ยมชม

13,885
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดเขาสมอระบัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 032-403694 อีเมล์: samorabung60@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นิลาวรรณ แย้มเต่า โทรศัพท์: 0894961025 อีเมล์: nilawan.sp@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]