โรงเรียนวัดเขาสมอระบัง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1
 


 • โครงสร้างหน่วยงาน
 • โครงสร้างหน่วยงาน
  โรงเรียนวัดเขาสมอระบังแบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น  ๔   ด้าน ได้แก่ 

  1.ด้านกลุ่มงานวิชาการ

  2.ด้านกลุ่มงานงบประมาณด้าน

  3.กลุ่มงานบุคคล 

  4.ด้านกลุ่มงานทั่วไป

   

  ผู้บริหารยึดหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม  การจัดการศึกษาเป็นภารกิจหลักของสถานศึกษา          ที่จะต้องดำเนินการให้ประสบผลสำเร็จ  ดังนั้น ผู้บริหารสถานศึกษาใช้กระบวนการไปพร้อมๆ กัน  คือ  การบริหารการศึกษา  การบริหารการจัดการเรียนรู้  และการบริหารการนิเทศการศึกษา  โดยเฉพาะกระบวนการบริหารสถานศึกษามีการะบวนการบริหารที่มีคุณภาพ  ก็เชื่อได้ว่าการบริหารจัดการศึกษาจะประสบผลสำเร็จได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้  ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นบุคคลที่สำคัญที่จะทำให้กระบวนการบริหารการศึกษามีประสิทธิภาพ  ในที่นี้จะกล่าวถึงกลยุทธ์ ของผู้บริหารสถานศึกษาที่ทำให้ประสบผลสำเร็จคือ

  ___สร้างศรัทธา

  ___พัฒนาทีมงาน

  ___ประสานการใช้ยุทธศาสตร์

  ๑. สร้างศรัทธา เป็นการประพฤติปฏิบัติตนของผู้บริหารสถานศึกษาให้เกิดความน่าเชื่อถือ ไว้วางใจเชื่อได้สนิทใจ  ให้ความเคารพนับถือ ยกย่องชมเชย ให้เกียรติ ความศรัทธาดังกล่าวจะต้องเกิดขึ้นกับครู ผู้ปกครอง   นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้บริหารสถานศึกษาควรแสดงพฤติกรรมที่ทำให้เกิดศรัทธา  เช่น มุ่งมั่น หมั่นทำดี มีวิสัยทัศน์ ซื่อตรงโปร่งใส  ให้ความเป็นธรรม นำพัฒนา (นำคิด นำทำ) วาจาสุภาพ อดทน 

  ๒. พัฒนาทีมงาน เป็นการสร้างทีมงานให้มีการทำงานเป็นกลุ่ม เป็นคณะ มีความเป็นกันเอง ส่งเสริมการมีส่วนร่วม ติดต่อสื่อสารกันอย่างเปิดเผย ทุกคนรู้บทบาทของตนเองอย่างชัดเจน ให้อภัย ประนีประนอม ไม่เอาเปรียบกัน   ทุกคนมีความสำคัญ  เมื่อพัฒนาทีมงานให้มีคุณลักษณะดังกล่าวแล้ว  การพัฒนางานต่าง ๆ ของผู้บริหารสถานศึกษาก็จะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล ดังนั้นควรพัฒนาบุคคลต่อไปนี้คือ  ผู้บริหารสถานศึกษา  ครู  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครอง

  แนวทางการพัฒนาทีมงาน

  ๑.  จัดให้มีการประชุม อบรม สัมมนา

                ๒.  ส่งเสริมให้ครูศึกษาต่อ

  ๓.  ส่งเสริมให้ครูทำผลงานทางวิชาการ

  ๔.  ศึกษาดูงานโรงเรียนที่ประสบผลสำเร็จ

  ๕.  การสร้างประสบการณ์โดยทำงานที่ท้าทาย

               ๓. ประสานการใช้ยุทธศาสตร์ ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องนำยุทธศาสตร์ การทำงานใหม่มาใช้ในการพัฒนาการจัดการศึกษา และส่งเสริมสนับสนุนการนำนวัตกรรมใหม่ ๆ มาใช้  ในการนำนวัตกรรมหรือยุทธศาสตร์มาใช้ ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเป็นอย่างดี  สามารถเป็นที่ปรึกษาของทีมงานได้ ยุทธศาสตร์ที่นำมาใช้และทำให้ประสบผลสำเร็จ   เช่น   การบริหารแบบมีส่วนร่วมการบริหารแบบมีส่วนร่วม   ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องให้ความสำคัญกับทีมงานของตน  ซึ่ง ประกอบด้วยครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง   นักเรียน   และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  มีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนางาน เช่น กระบวนการพัฒนาระบบครบวงจร ของ Deming Cycle  หรือ วงจร   PDCA

                    ๑) Plan        คือการวางแผนในการดำเนินงาน

                    ๒ ) Do         คือการลงมือทำตามแผนที่วางไว้

    ๓) Check    คือการตรวจสอบผลการดำเนินงานกับแผน

                    ๔) Action     คือการยึดถือปฏิบัติหากการดำเนินงานบรรลุตามแผน ถ้าการดำเนินงานยังไม่บรรลุตามแผนให้หาสาเหตุและวางแผนแก้ไขใหม่


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-23 19:52:58 น.

โรงเรียนวัดเขาสมอระบัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 032-403694 อีเมล์: samorabung60@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นิลาวรรณ แย้มเต่า โทรศัพท์: 0894961025 อีเมล์: 425076
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]