• กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • ประวัติโรงเรียน
 •               โรงเรียนวัดปากคลอง (ศุทธยาลัยอุทิศ) ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๑ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๖๖ ชื่อ โรงเรียนประชาบาล ตำบล บางครก ๑ (วัดปากคลอง) ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติประถมศึกษา ปี พ.ศ. ๒๔๖๔ เป็นโรงเรียนประเภทนายอำเภอจัดตั้ง สมัยรองอำมาตย์โทหลวงชำนาญ นิกรกิจ ดำรงตำแหน่งเป็นนายอำเภอบ้านแหลม อาศัยศาลาวัดเป็นที่เรียน โดยมีนายผัน มนจัน เป็นครูใหญ่

                พ.ศ. ๒๔๘๒ สมัยนายสันต์ โพธิรังษี เป็นครูใหญ่ได้ติดต่อเจ้าอาวาสและคหบดี ของตำบล

  บางครก ชื่อนายสุด ศุทธยาลัย จัดสร้างอาคารเรียนเป็นเอกเทศถาวรในที่ดินของวัด เป็นอาคารไม้ ๒ ชั้น จำนวน ๖ ห้องเรียน มีมุขด้านหน้า ๒ มุข รูปตัว U โดยท่านอาจารย์สี จารุนิลเจ้าอาวาส เป็นผู้ออกแบบ และคอยควบคุมการก่อสร้างจนแล้วเสร็จเป็นจำนวนเงิน ๓,๗๐๐ บาท (สามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) เปิดทำการสอน เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๔๘๒ จึงเปลี่ยนชื่อใหม่ว่า โรงเรียนวัดปากคลอง (ศุทธยาลัยอุทิศ)

                พ.ศ. ๒๔๘๖ นายเพียร สังขทรัพย์มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ ๆ ได้ทำการปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน สิ้นค่าใช้จ่าย ๘,๐๓๗ บาท (แปดพันสามสิบเจ็ดบาทถ้วน)

                พ.ศ. ๒๕๐๐ จำนวนนักเรียนเพิ่มมากขึ้น จึงได้จัดสร้างอาคารเรียนอีกหลังหนึ่ง ขนาด ๗ × ๒๔ เมตร มุงสังกะสี ยกพื้น สร้างเสร็จเมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๐๐ สิ้นค่าก่อสร้างเป็นเงิน ๑๖,๘๖๕.๙๕ บาท เป็นเงินงบประมาณ ๕,๐๐๐ บาท

                พ.ศ.  ๒๕๐๓ ท่านพระครูวชิรธรรมโศภิต เจ้าคณะอำเภอบ้านแหลมพร้อมด้วยประชาชนเห็นสมควรยกระดับฐานะระดับการศึกษาของตำบลให้สูงขึ้น เปิดเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลายขึ้น (มัธยมศึกษา) และทำการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ๐๑๔ ดัดแปลงให้เป็นใต้ถุนสูง ๑ หลัง ขนาด ๗ ห้องเรียน แล้วเสร็จเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๗ รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง ๓๑๔,๔๘๔.๖๐ บาท

                พ.ศ. ๒๕๐๗ ได้งบประมาณจากการกระทรวงศึกษาธิการ จัดสร้างอาคารเรียนแบบ ๐๐๔ จำนวน ๑ หลัง รวมค่าก่อสร้าง ๒๔๐,๐๐๐ บาท สร้างแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๗

  • ได้รับเงินงบประมาณสร้างส้วมแบบ ๔๐๑ จำนวน ๒ หลัง
  • ต่อเติมอาคารเรียนแบบ๐๑๔ ชั้นล่าง ๕ ห้อง เป็นเงิน ๔๔,๐๐๐ บาท
  • สร้างบ้านพักครู ๒ หลัง เป็นเงิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท
  • สร้างโรงฝึกงาน ๑ หลัง เป็นเงิน ๗๕,๐๐๐ บาท

                พ.ศ. ๒๕๒๒ ได้รับเงินประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ๐๑๗ พิเศษ มีบันได ๒ ข้าง สองชั้น จำนวน ๘ ห้องเรียน สินค้าก่อสร้าง ๘๐๐,๐๐๐ บาท

                พ.ศ. ๒๕๒๓ นายเรือง พ่วงลาภ ได้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ได้จัดสร้างสะพานเชื่อมระหว่างอาคารเรียน สิ้นค่าวัสดุ ๕,๐๐๐ บาท

                พ.ศ. ๒๕๓๔ ถมถนนหน้าอาคาร ๒ เป็นเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท

  • สร้างส้วม สปช. ๖๐/๒๖ ขนาด ๑๐ ที่ เป็นเงิน ๒๐๘,๐๐๐ บาท

                พ.ศ. ๒๕๓๗ สร้างกำแพงโรงเรียน จากเงินบำรุงการศึกษา เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท

                   -    สร้างสนามเด็กเล่น จากการบริจาคของคุณชัยณรงค์ มาลีสมบัติ เป็นเงิน ๖๘,๓๒๑ บาท

                พ.ศ. ๒๕๓๘ สร้างถนนคอนกรีต หน้าอาคาร ๒-๓

                พ.ศ. ๒๕๔๒ สร้างสนามวอลเล่ย์บอล จากงบประมาณ เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท

  • สร้างสนามตะกร้อ จากการบริจาคของ คุณบุญชู ใจดี เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท

                พ.ศ. ๒๕๔๓ ทำเขื่อนดินกั้นน้ำด้านข้างโรงเรียน จากการบริจาค ของ คุณอลงกรณ์ พลบุตร

  เป็นเงิน ๙,๐๐๐ บาท

  • ทำเขื่อนปูนกั้นน้ำด้านติดแม่น้ำ
  • จัดทำที่จอดรถครู นักเรียน
  • จัดทำถนนเชื่อม อาคาร ๓ กับโรงอาหาร

                พ.ศ. ๒๕๔๔ นายชูรัฐ ระหว่างบ้าน ได้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ได้ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคาร ๑ จากการบริจาค ของผู้ปกครองนักเรียนและผู้มีจิตศรัทธา สิ้นค่าใช้จ่าย ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท

                พ.ศ. ๒๔๖๖ เริ่มต่อตั้งโรงเรียน เปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

  พ.ศ. ๒๕๐๕ ขยายการศึกษาภาคบังคับ ๗ ปีชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ –ชั้นประถมศึกษาปีที่๗          

  พ.ศ. ๒๕๒๑ ลดการศึกษาภาคบังคับ เหลือ ๖ ปี เปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

                พ.ศ. ๒๕๓๐ – ๒๕๓๓ เปิดสอนเพิ่มในชั้นอนุบาล ๑-๒

                พ.ศ. ๒๕๓๔ เปิดสอนชั้นอนุบาล ๑ – อนุบาล ๒

                จนถึงปัจจุบัน เปิดการเรียนการสอน ชั้นอนุบาล ๑ อนุบาล ๒ รวม ๒ ห้อง ชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๑ – ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ รวม ๘ ห้อง

                พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนบิ๊กซี ๒๓ เป็นอาคาร ๑๐๕/๒๙ จำนวน ๑ หลัง พร้อมห้องสุขา ๔ ห้อง จากมูลนิธิบิ๊กซี เป็นจำนวนเงิน ๒,๔๐๐,๐๐๐ บาท

                ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน โรงเรียนวัดปากคลอง(ศุทธยาลัยอุทิศ) มีผู้บริหารโรงเรียน จำนวน ๑๕ ท่าน ปัจจุบันมีนายสุพจน์ หนองมีทรัพย์ ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-28 08:06:25 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายสุพจน์ หนองมีทรัพย์
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวประทิน โพธิประเสริฐ

 • นางสาวโกศล สุขเอี่ยมสถิติการเข้าเยี่ยมชม

3,032
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดปากคลอง (ศุทธยาลัยอุทิศ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 032-409038 อีเมล์: watpakklong1@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สุพจน์ หนองมีทรัพย์ โทรศัพท์: 032-409038 อีเมล์: pakkhong@petburi.go.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]