โรงเรียนบ้านบางแก้ว (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 44)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

                      จัดการศึกษาให้แก่ประชากรวัยเรียนทุกคนที่อยู่ในเขตบริการให้ได้รับการพัฒนาให้เป็นบุคคลที่มีคุณธรรมนำความรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการ  โดยมีชุมชนให้ความร่วมมือ สนับสนุน

                       ๑. จัดการศึกษาระดับปฐมวัย  การศึกษาภาคบังคับ  ให้แก่เด็กในวัยเรียนทุกคนให้ได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเสมอภาค

                        ๒. ส่งเสริมให้มีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพื่อมุ่งไปสู่มาตรฐานสถานศึกษา

                        ๓. ส่งเสริมการจัดการศึกษาตามหลักสูตร จัดการเรียนการสอนและการประเมินผล   ให้สอดคล้องต่อความต้องการของท้องถิ่น

                        ๔. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เข้าสู่มาตรฐานระบบปฏิรูปการเรียนรู้และการปฏิรูปราชการ

                        ๕. ส่งเสริมการพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีแหล่งการเรียนรู้ ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน

                        ๖. ส่งเสริม และพัฒนาระบบการบริหารการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นและเกิดประสิทธิผลสูงสุด

  เป้าประสงค์

                     ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ๑๒ ปี ตามสิทธิอย่างเท่าเทียม ทั่วถึงและตรงตามศักยภาพ

  ตัวชี้วัด

                     ๑.  เด็กปฐมวัยไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๘๐  ได้รับการจัดการศึกษา

                     ๒.  เด็กได้เรียนการศึกษาภาคบังคับ  ร้อยละ  ๑๐๐

                     ๓.  เด็กวัยการศึกษาภาคบังคับ  มีโอกาสได้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานครบทุกคน

                     ๔.  ร้อยละ  ๑๐๐  ของนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓  ได้เข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในสายสามัญ หรือสายอาชีพผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

    

  ตัวชี้วัด

                     ๑.  ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานผ่านการประเมินระดับชาติในระดับดีร้อยละ  ๘๐

  ๒.  ผู้ปกครองมีความพึงพอใจในการให้บริการการศึกษา   ร้อยละ  ๘๐

                     ๓.   การจัดการศึกษามีคุณภาพ ได้มาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น และชุมชนมีส่วนร่วม

  ตัวชี้วัด

  ๑.  โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพภายใน และได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา

  ๒.  ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน

  ผลผลิต

                                 ๑.  นักเรียนก่อนประถมศึกษา   ชาย  ๒๓ หญิง ๒๕      จำนวน     ๔๘   คน

                                 ๒.  นักเรียนประถมศึกษา        ชาย  ๖๙  หญิง  ๗๙   จำนวน   ๑๔๘  คน

                                 ๓.  นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ชาย  ๔๙  หญิง    ๓๑     จำนวน     ๘๐   คน

                                 ๔.  นักเรียนพิการ  และมีปัญหาทางการเรียนรู้        จำนวน     ๔     คน   

                                 ๕.  ร้อยละของผู้เรียนที่มีคุณภาพตามหลักสูตรการศึกษา      ๑๐๐%


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-21 14:02:32 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางวรรณา บัวทอง
 • แนะนำบุคลากร

 • นางเกษร ปานมณี

 • นางบรรจง กายนาคาสถิติการเข้าเยี่ยมชม

14,133
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านบางแก้ว (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 44) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 032-405020 อีเมล์: banbangkaew@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวญาณิศา สัมมาขันธ์ โทรศัพท์: 0837596701 อีเมล์: yanisasum.29@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]