• กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

         1.  ส่งเสริมการจัดกิจกรรมสร้างเสริมคุณลักษณะนิสัยที่ดีให้กับนักเรียน

         2.  เสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ

         3.  พัฒนากระบวนการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับท้องถิ่น

         4.  พัฒนาบุคลากรให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน

         5.  ส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาและชุมชน 

  เป้าหมาย

             ด้านคุณภาพเด็ก (ปฐมวัย)

                    นักเรียนระดับปฐมวัยทุกคนได้รับการเตรียมความพร้อมทั้งทางร่างกาย  อารมณ์ สังคม  สติปัญญา

             ด้านคุณภาพผู้เรียน (ประถมและมัธยมศึกษา)

                    พัฒนานักเรียนให้เป็นผู้ที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสังคม  มีคุณธรรม และจริยธรรม มีวินัย  รับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม รู้จักกระบวนการทำงานเป็นกลุ่ม คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาได้ มีความรู้พื้นฐาน เพียงพอที่จะศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพตามวุฒิภาวะ และศักยภาพ อยู่ในสังคมไทยด้วยคุณภาพชีวิตที่ดี และเข้าสู่สังคมโลกได้ อย่างมั่นใจ

             ด้านการจัดการเรียนรู้ (ครู)

                    พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้ครูอาจารย์มีวิสัยทัศน์ที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีคุณลักษณะตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู ส่งเสริมการศึกษาวิจัยการทำผลงานทางวิชาการ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน นำเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอนอย่างเหมาะสม

             ด้านการบริหารและการจัดการศึกษา (ผู้บริหารและสถานศึกษา)

                    พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการ และให้ชุมชนท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนอย่างแท้จริง มีการตรวจสอบติดตามประเมินผลภายในโรงเรียนและ จากองค์กรภายนอกเพื่อประกันคุณภาพมาตรฐานจัดการศึกษาของโรงเรียน

              ด้านการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้

                     พัฒนาโรงเรียนให้เป็นอุทยานการศึกษา และโลกแห่งการเรียนรู้ของชุมชน

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-26 11:49:18 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวกาญจนา แก้วอยู่

 • นางสาวนภาพร รุ่งแสงสถิติการเข้าเยี่ยมชม

9,394
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดบางขุนไทร (ผดุงวิทยา) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 032-783025 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: ชไมพร พิบูลย์ศรี โทรศัพท์: 0866268541 อีเมล์: chamatporn@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]