โรงเรียนบ้านยางน้ำกลัดเหนือ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1
 


 • ประวัติโรงเรียน
 •  ประวัติย่อโรงเรียน

              โรงเรียนนี้เปิดการสอนเมื่อ พ.ศ.2477   เป็นอาคารชั่วคราว  นายผล นิลวงศ์ เป็นครูใหญ่  ในปี พ.ศ. 2480 มีคำสั่ง  ยุบเพราะไม่มีผู้สมัครเรียน และกอปรกับมีการอพยพ หนีการเจ็บป่วย

              พ.ศ. 2505  ทำการสอนขึ้นอีก โดยกำนันวัง จัดพล เป็นผู้สร้างอาคารเรียนชั่วคราว มีนายเรียบ คำทิพย์ เป็นครูใหญ่ เปิดการเรียนการสอน วันที่ 23 กรกฎาคม 2502 ตั้งชื่อโรงเรียนบ้านยางน้ำกลัดเหนือ มีนักเรียน รวม 28 คน

              พ.ศ. 2508  สร้างอาคารใหม่ แบบชั่วคราว กำนันวัง จัดพล และชาวบ้านได้ร่วมบริจาคเงิน จำนวน 200 บาท   เพื่อใช้ซื้อสังกะสี  เมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2508

              พ.ศ.2505 ได้งบประมาณ สร้างอาคารเรียน 50,000 บาท สร้างอาคารแบบ ป.1ฉ.ขนาด 3 ห้องเรียน

              พ.ศ.2507 ได้งบประมาณ สร้างบ้านพักครู 1 หลัง เป็นเงิน 13,000 บาท แบบเพิงหมาแหงน 2 ห้องมีระเบียง

              พ.ศ.2510 นายเรียบ คำทิพย์    ไปช่วยราชการนายพันชัย กาฬดิษฐ์   มารับหน้าที่แทน

  พ.ศ.2513 เปิดสาขาที่โรงเรียนบ้านลิ้นช้าง เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2513 นายวิศิษฐ์ ปานทอง   ไปทำการสอน

  พ.ศ.2518 นายหยวน ทัศนา มาเป็นครูใหญ่  เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2520  และได้งบประมาณก่อสร้างอาคารแบบ ป.1ข 3  ห้องเรียน เป็นเงิน 400,000 บาท เปิดทำการสอน เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2520

  พ.ศ.2521 ได้งบประมาณซ่อมอาคาร ป.1ฉ เป็นเงิน 800,000 บาท ได้งบประมาณ 30,000 บาท ตีฝ้าอาคารหลัง ป.1ข ปรับปรุงสนามและบริเวณโรงเรียน  สนามเริ่มใช้ได้ในปีนี้ และเปิดทำการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

  พ.ศ.2522 ขออนุญาตเปิดชั้นเด็กเล็ก เพราะเด็กพูดภาษาไทยไม่ได้เลย และฝึกความพร้อมก่อนเข้าเรียน ป.1

  พ.ศ.2523 ได้งบประมาณสร้างส้วม 5 ที่ เป็นเงิน 49,000 บาท แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2523

  พ.ศ.2528 สร้างที่อ่านหนังสือพิมพ์ ประจำหมู่บ้านและชาวบ้านจัดทำรั้วถาวรด้านหน้า โดยจัดหาทุนพิเศษจากการจัดงานข้าวห่อ ความยาว 36 เมตร เป็นเงิน 5,500 บาท ได้งบประมาณค่าต่อเติมอาคารเรียน ป1.ข อีก 2 ห้องเรียน พร้อมทาสีเป็นเงิน 319,500 บาท แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2525

  พ.ศ.2526 สาธารณสุข ร่วมกับชุด น.พ.ค.11 สร้างถังเก็บน้ำฝน ฝ.30 จำนวน 1 ชุด 6 ลูก

  พ.ศ.2526 ได้งบประมาณ สร้างถังเก็บน้ำฝน แบบ ฝ.30  จำนวน 6 ลูก เป็นเงิน 29,750 บาท

  พ.ศ.2528 ได้งบสร้างอาคารเอนกประสงค์ แบบ สปช.202/2526  มีนายเพื่อม  เกิดแก้ว ตำแหน่งอาจารย์ 1 โรงเรียนบ้านคีรีวงศ์  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่  เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม   2528

  พ.ศ.2528 ได้สร้างศาลาพระพุทธรูป ประจำสถานศึกษา เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2529 และติดตั้งระบบประปา

  พ.ศ.2532 ได้งบต่อเติมฝ้าเพดาน อาคาร ป.1ข เป็นเงิน 42,000 บาท  นายเพื่อม  เกิดแก้ว ย้าย  ทางราชการได้แต่งตั้งนายสุวรรณ  ไตรพฤกษชาติ  มาดำรงตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่แทน เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม  2532

  พ.ศ.2537 ทางโรงเรียนได้รับอนุญาต  ให้เปิดชั้นอนุบาล 1 เนื่องจากทางโรงเรียน มีปัญหาทางด้านภาษา

  พ.ศ.2539 หน่วย น.พ.ค.13 สนภ.1 กรม.กลาง สร้างถังเก็บน้ำฝน คสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 ม. สูง 3 ม.งบประมาณ 10,000 บาท  แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2539

  พ.ศ.2539 ชาวบ้าน กรรมการศึกษา และคณะครูได้ร่วมบริจาคเงิน จำนวนประมาณ 30,000 บาท ต่อเติมบ้านพักครูชั้นล่าง เป็นห้องเรียนชั้นอนุบาล 1

  พ.ศ.2539  คณะครูช่วยบริจาคเงินจำนวน 6,000 บาท เพื่อจัดสร้างเรือนเพราะชำ วันที่ 17 มิถุนายน 2539

  พ.ศ.2541 คณะกรรมการโรงเรียนร่วมกับคณะครู บริจาคเงินประมาณ 35,000 บาท จัดทำสนามวอลเล่ย์บอล เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2541

  พ.ศ.2548 โรงเรียนได้รับผลกระทบ จากการสร้างเขื่อนเก็บน้ำห้วยแม่ประจันต์ ได้จัดหาสถานที่ใหม่ในการก่อสร้างห่างจากำที่เดิม ประมาณ 1 กิโลเมตร โรงเรียนได้งบประมาณชดเชยจากกรมชลประทาน ใช้สำหรับก่อสร้างอาคารเรียน อาคารประกอบ ดังนี้

  1. ก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.105/25 จำนวน 1 หลัง 4 ห้องเรียน   งบประมาณ 2,051,000  บาท

  2. ก่อสร้างส้มแบบส้วมแบบ สปช.601/26 จำนวน 1 หลัง 4 ที่ งบประมาณ 119,000  บาท

  3. ถังน้ำซีเมนต์แบบ ฝ.30 จำนวน 1 ชุด 3 ถัง งบประมาณ 64,000 บาท

  4. ค่าปรับพื้นที่ งบประมาณ 6,000 บาท

   

   

  นอกจากนั้น ยังได้รับงบประมาณสนับสนุน จากสำนักงาน กปร.เพื่อการก่อสร้างอาคารเรียน อาคารประกอบดังนี้

         1. อาคารเรียนแบบ สปช.103/26 จำนวน 1 หลัง 3 ห้องเรียน งบประมาณ 970,000 บาท

         2. อาคารเรียนอเนกประสงค์ แบบ สปช.201/26 จำนวน 1 หลัง งบประมาณ 590,000 บาท  ดำเนินการก่อสร้างเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2548 และก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญาคือ ไม่เกินวันที่ 11 มกราคม 2549

  พ.ศ.2549 เปิดทำการสอน ในปีการศึกษา 2549 มีผู้บริหาร คือนายสุวรรณ ไตรพฤกษชาติ และมีข้าราชการครู ดังนี้ นางบุญเรือน เชื้อทอง นางสาวสุกัญญา ภุมรา นางชูชีพ เรืองสุวรรณ นางวันเพ็ญ ถูไกรวงษ์ นางสาวเครือ ลานอิ่น  นางสาวปราณี สุกสว่าง  และมี นายสุจินดา ปานสรวย เป็นครูจ้างสอน นายถนอม จัดพล เป็นนักการภารโรง

  ได้รับงบประมาณ สนับสนุนจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางน้ำกลัดใต้ ประมาณ 35,000 บาท สมทบกับงบทางราชการ จำนวน 76,310 บาท เพื่อปรับปรุงสนามกีฬา และพื้นที่โดยรอบโรงเรียน ซึ่งถ้าคิดเป็นค่าใช้จ่ายรวมประมาณ 200,000 บาท

  สร้างอาคารเรียนดัดแปลงจาก แบบ ป.1ข จำนวน 2 ห้องเรียน ใช้เงินงบประมาณการบริจาค 250,000 บาท ซึ่งเป็นการใช้วัสดุคงเหลือจากการรื้อย้ายโรงเรียนเดิม

            สร้างโรงจอดรถ เรือนเพาะเห็ด เรือนเพาะชำใช้งบประมาณ จากการบริจาค 250,000 บาท และใช้วัสดุคงเหลือจากโรงเรียนเดิม

  พ.ศ.2550 น.พ.ค.13 สนภ.1 นทพ. จัดสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ กว้าง 15 ม. ยาว 28 ม. ให้กับทางโรงเรียน มี นายสมบูรณ์ เอ่ยเสิก  ผู้ประสานการดำเนินการจัดทำ

  พ.ศ.2551 จัดทำห้องน้ำสำหรับครู 1 ห้อง โดยใช้งบประมาณจากการบริจาค 12,000 บาท

  พ.ศ.2552 นายสมกิต บุญยะโพธิ์ ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการและเกษียณอายุราชการเมื่อวันที่ 30 กันยายน  2559

  พ.ศ.2559 นางรัฐรพี  เชื้อทอง  ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ   จนถึงปัจจุบัน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-22 14:09:48 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางรัฐรพี เชื้อทอง
 • แนะนำบุคลากร

 • นางเครือ ลานอิ่น

 • นางปราณี สุกสว่างสถิติการเข้าเยี่ยมชม

13,704
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านยางน้ำกลัดเหนือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 032-460122 อีเมล์: namkladnuea@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ยวนตา ตะโนย โทรศัพท์: 0958860624 อีเมล์: gyttn9634@gmil.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]