• E-Service
 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

            1.  ส่งเสริมคุณธรรมนักเรียน

            2.  ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้และทักษะตามหลักสูตรสถานศึกษา

            3.  ส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ และพัฒนาตนเอง

            4.  ส่งเสริมการเรียนรู้ให้นักเรียนภาคภูมิใจในวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น

            5.  ส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักเรียนอย่างหลากหลายและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

            6.  ส่งเสริมการบริหารแบบมีส่วนร่วม


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-10-09 15:27:21 น.

โรงเรียนบ้านยางน้ำกลัดเหนือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 032-460122 อีเมล์: namkladnuea@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ยวนตา ตะโนย โทรศัพท์: 0958860624 อีเมล์: gyttn9634@gmil.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]