โรงเรียนบ้านวังยาง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

  ๑. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  และส่งเสริมความสามารถในการคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาได้

  ๒. ปลูกฝังคุณธรรมขั้นพื้นฐาน  คุณลักษณะอันพึงประสงค์  และดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

  ๓. ส่งเสริมผู้เรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดีตามเกณฑ์มาตรฐานของเด็กไทย

  ๔. พัฒนาครูผู้สอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  และพัฒนาสภาพแวดล้อม และบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนและชุมชน

  ๕. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  และประสานสัมพันธ์กับชุมชน

  เป้าหมาย

  ๑. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐

  ๒. นักเรียนได้รับการพัฒนาให้มีคุณธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐

  ๓. นักเรียนมีสุขภาพด้านร่างกายและจิตใจตามเกณฑ์มาตรฐานของเด็กไทย  ไม่น้อยกว่า

  ร้อยละ ๘๔

  ๔. ครูผู้สอนได้รับการพัฒนาสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ  ไม่น้อยกว่า

  ร้อยละ ๘๕

  ๕. สถานศึกษาผ่านการรับรองมาตรฐาน  และมีความพร้อมและความเข้มแข็งในการบริหารและการจัดการศึกษาสามารถยกระดับคุณภาพมาตรฐานให้เป็นที่ยอมรับของชุมชน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 16:18:38 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายสุรวุฒิ จูสวย
 • แนะนำบุคลากร

 • นางขนิษฐา มีชัย

 • นางสาวพิชญา ดวงมาลาสถิติการเข้าเยี่ยมชม

13,846
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านวังยาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 โทรศัพท์: 032556018 อีเมล์: s.jusuay@hotmail.co.th
เว็บมาสเตอร์:: สุรียา บุญหนัก โทรศัพท์: 0806518754 อีเมล์: sureeyabt8456@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]