โรงเรียนบ้านวังวน(ชูชีพ-สนิทพลอยน้อยอุปถัมภ์)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • นักเรียน     ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์  มีความจงรักภักดีต่อชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ มีความเข้มแข็งทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต  มีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมพื้นฐานความเป็นไทย  อนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม   มีวิสัยทัศน์ทันสมัยก้าวทันโลก และความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี อยู่บนวิถีชีวิตของความเป็นไทยอย่างมีความสุข

  บุคลากร     ส่งเสริมและพัฒนาครู  บุคลากรทุกคนให้มีความมุ่งมั่นในการทำงานและพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพครู  มีคุณธรรม  จริยธรรม  เจตคติ  วิสัยทัศน์   มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี  สามารถปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ  และพัฒนาตนเองสู่ความเป็นครูมืออาชีพ

  ผู้บริหาร      มีภาวะผู้นำมีความสามารถในการบริหารจัดการ  มีมนุษย์สัมพันธ์และวิสัยทัศน์  มีความโปร่งใสและบริหารงานแบบมีส่วนร่วม

  โรงเรียนและชุมชน

  โรงเรียน     ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารโรงเรียนอย่างมีระบบตามมาตรฐานกำหนดภาระหน้าที่ของแต่ละบุคคลตามศักยภาพ  มีการวางแผนดำเนินการ กำกับติดตาม ประเมินผล รายงานให้บุคลากรและชุมชนทราบ  สร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ร่วมงาน รวมทั้งการนำระบบข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารอย่างทันสมัยและมีประสิทธิภาพ

  ชุมชน     ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาในรูปของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ดำเนินการจัดการศึกษาโดยให้มีบทบาทในการร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมตัดสินใจ และกำกับติดตามประเมินคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน          

  1.   ด้านโรงเรียนและสภาพแวดล้อม

  -  จัดห้องเรียนและห้องเสริมประสบการณ์ เพื่อเอื้ออำนวยต่อการเรียนการสอน และเป็น

     ศูนย์กลางของการเรียนรู้ศึกษาค้นคว้า

  -  ปรับปรุงโรงเรียนและรักษาสิ่งแวดล้อม สนาม กีฬา สนามเด็กเล่น ให้มีสภาพร่มรื่นสวยงาม

     เป็นแหล่งเรียนรู้ภายใน

  2.   ด้านทรัพยากร

  -  พัฒนาทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นให้เป็นแหล่งเรียนรู้และสร้างเสริม ภูมิปัญญาท้องถิ่น

  -  ส่งเสริมให้ครูเข้ารับการอบรม สัมมนาทางวิชาการ

  -  ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีและเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ

  -  นักเรียนทุกคนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมให้มีคุณภาพทางด้าน

     คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม  มีความจงรักภักดีต่อชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  มีความ

     เข้มแข็งทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต   

  3.   ด้านหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน

  -  ปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและเน้นการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 

  -  จัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน

  4.  ด้านระบบบริหารและการจัดการ

  ผู้บริหารมีการพัฒนาภาวะผู้นำในการบริหารจัดการ มีมนุษย์สัมพันธ์ และวิสัยทัศน์ที่ดี มี

      ความโปร่งใสและบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  -  บุคลากรและชุมชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วนในการบริหารและการตัดสินใจ

  -  โรงเรียนมีการบริหารงานอย่างมีระบบตามมาตรฐาน  มีการวางแผนการดำเนินการและ

     ทำงานตามภาระหน้าที่ตามศักยภาพ

  5.   ด้านการกำกับ ตรวจสอบและรายงานผล

  -  กำกับติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบ

  -  มีการจัดทำข้อมูลสารสนเทศ โดยใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

  -  รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนและเผยแพร่ต่อสาธารณชน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 14:33:49 น.

โรงเรียนบ้านวังวน(ชูชีพ-สนิทพลอยน้อยอุปถัมภ์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 โทรศัพท์: 085-2957649 อีเมล์: ac06ez@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นันทวดี พรรักษา โทรศัพท์: 0958095453 อีเมล์: p.nuntawadee@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]