โรงเรียนบ้านหนองเหียง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
 


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ                 1.ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรและนักเรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมนำความรู้สู่การปฏิบัติ

                                  2.สนับสนุนส่งเสริมให้นักเรียนมีโอกาสจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  3..พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับให้ได้มาตรฐาน

  4.สนับสนุนส่งเสริมให้นักเรียนมีการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย

  5..สนับสนุนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน ภาคเอกชน และท้องถิ่นในการจัด

     การศึกษา

  เป้าหมาย    การให้บริการของสถานศึกษา

                  1.  บุคลากรและนักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมนำความรู้สู่การปฏิบัติ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90

                  2.  นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองเหียงได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90

  3.  นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองเหียงได้รับการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับให้ได้

       มาตรฐานไม่ต่ำกว่าร้อยละ 85

   4.นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองเหียงมีการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทยที่เป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียน

     คือ  อังกะลุง กลองยาว ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90

  5..การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน ภาคเอกชน และท้องถิ่นในการจัดการศึกษาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 85


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 14:13:21 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางสาวอารียา ขวกเขียว
 • แนะนำบุคลากร

 • นางบุญเรือน รักขิตเลขา

 • นายวีระศักดิ์ ทองพร้อมสถิติการเข้าเยี่ยมชม

50,464
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหนองเหียง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 โทรศัพท์: 098-2986874 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: สุพรรณี ผ่องรัศมีเพ็ญ โทรศัพท์: 081-1988723 อีเมล์: Supannee_Urummi@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]