โรงเรียนบ้านเกาะนาน้อย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
 


  • ประวัติโรงเรียน
  •                        โรงเรียนบ้านเกาะนาน้อย  ได้เริ่มทำการสร้างขึ้น  เมื่อวันที่ 14  พฤศจิกายน  2523  โดยได้รับความร่วมแรงร่วมใจ  จากคณะกรรมการหมู่บ้านเกาะนาน้อย  เนื่องจากนักเรียนในหมู่บ้านนี้ต้องเดินทางไปเรียนที่โรงเรียนบ้านหนองคาง  ซึ่งมีลำห้วยกั้นระหว่างทาง  ในฤดูฝนการเดินทางไม่สะดวก  เริ่มสร้างอาคารหลังแรกเสร็จเมื่อวันที่  14  พฤษภาคม  2524  และเปิดการเรียนการสอน  เมื่อวันที่  17  พฤษภาคม  2524  โดยเป้นสาขาของโรงเรียนบ้านหนองคาง  ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่บ้านเกาะนาน้อย  หมู่ที่  3  ตำบลศิลาลอย  อำเภอามร้อยยอด  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  มีนักเรียน  130  คน  เปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  6  สิ้นค่าก่อสร้างอาคารหลังแรก  196,000  บาท  โดยไม้ได้ใช้งบประมาณของทางราชการ  ทางราชการได้ส่งนายระยอง  ศิลาทอง  อาจารย์ 1  โรงเรียนบ้านหนองคาง  มาเป็นหัวหน้าสาขา  และให้ครูโรงเรียนบ้านหนองคางมาทำการสอนอีก  4  คน  ต่อมาสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอปราณบุรี  ได้มีคำสั่งให้นายอดิเทพ  แซ่จัน  อาจารย์ 1  โรงเรียนบ้านหนองคาง  เป็นหัวหน้าสาขา  ในปีงบประมาณ  2526      สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ได้จัดสรรงบประมาณที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  อาคารเรียนแบบ  สปช.102  จำนวน  3  ห้องเรียน  งบประมาณค่าก่อสร้าง  450,000  บาท  วันที่  20  มิถุนายน  2527  ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  โดยความเห็นชอบ  ของคณะกรรมการการประถมศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนบ้านเกาะนาน้อย  เป้นโรงเรียนที่  228  โดยแยกจากโรงเรียนบ้านหนองคาง  มีนายอดิเทพ  แซ่จัน  ทำหน้าที่ครูใหญ่  ต่อมาเมื่ิวันที่  12  ธันวาคม  2527  สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ได้มีคำสั่งแต่งตั้ง  นายอดิเทพ  แซ่จัน  เป็นครูใหญ่   ในปีงบประมาณ  2528  สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ได้จัดสรรงบประมาณค่าที่ดิน  สิ่งก่อสร้าง  เป้นค่าก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์  แบบ  สปช.202  งบประมาณ  180,000  บาท   วันที่  12  ธันวาคม  2531  นายอดิเทพ  แซ่จัน  ย้ายไปดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนวัดเกษตรกันทราราม  และนายสุทัศน์  คล้ายแก้ว  ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านเกาะนาน้อย  จนกระทั่งจนถึงวันที่  31  สิงหาคม  2541  ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านเขาโป่ง  วันที่  1  มีนาคม  2544  สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ได้มีคำสั่งแต่งตั้ง  ให้นายนพพร  ใบแย้ม  มารักษาการในตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านเกาะนาน้อย  ต่อมาได้มารับตำแหน่งเป็นครูใหญ่โรงเรียนบ้านเกาะนาน้อย  เมื่อวันที่  7  มิถุนายน  2544  วันที่  7  มีนาคม  2547  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์  เขต  2  ได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้นายนพพร  ใบแย้ม  เลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง  อาจารย์ใหญ่  ตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม  2547  และให้ดำรงตำแหน่งที่มีวิทยฐานะตามพระราชบัญญัติระเบียบข้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.  2547  ในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา  ตั้งแต่วันที่  24  ธันวาคม  2547  จนกระทั่งถึงวันที่  24  พฤศจิกายน  2553  นายนพพร  ใบแย้ม  ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลาดวิถี  วันที่  29  พฤศจิกายน  2553  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์  เขต  2  ได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้  นางอัจฉราวรรณ  เพ็งเกษม  มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะนาน้อย  ตามคำสั่ง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์  เขต  2  ที่  518/2553  ณ  วันที่  29  พฤศจิกายน  2553  และนางอัจฉราวรรณ  เพ็งเกษม  ได้เดินทางมาดำรงตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะนาน้อย  ณ  วันที่  8  ธันวาคม  2553


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 14:54:05 น.
  • ผู้อำนวยการโรงเรียน

  • นายธรรมธร เทพทิตย์
  • แนะนำบุคลากร

  • นางไพริน พรหมม่วง

  • นางสาวกิตติมา กฤตานุสารสถิติการเข้าเยี่ยมชม

8,614
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านเกาะนาน้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 โทรศัพท์: 0969699245 อีเมล์: Bankoananoischool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวเจนนภา ไทยสวี โทรศัพท์: 0835947574 อีเมล์: Bankoananoischool@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]