โรงเรียนบ้านเกาะนาน้อย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
 


 • ประวัติโรงเรียน
 •                                           โรงเรียนบ้านเกาะนาน้อย ได้เริ่มทำการก่อสร้างขึ้นเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2523 โดยได้รับความร่วมแรงร่วมใจจากคณะกรรมการหมู่บ้านเกาะนาน้อย เนื่องจากนักเรียนในหมู่บ้านนี้ ต้องเดินทางไปเรียนที่โรงเรียนบ้านหนองคาง ซึ่งมีลำห้วยกั้นระหว่างทางทาง ในฤดูฝนเดินทางไม่สะดวก เริ่มสร้างอาคารหลังแรกเสร็จเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2524 และเปิดการเรียนการสอนเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2524 โดยเป็นสาขาของโรงเรียนบ้านหนองคาง ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่บ้านเกาะนาน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลศิลาลอย อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีนักเรียน 130 คน เปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สิ้นค่าก่อสร้างอาคารหลังแรก 196,000 บาท โดยไม่ใช้งบประมาณของทางราชการ ทางราชการได้ส่ง นายระยอง ศิลาทอง อาจารย์ 1 โรงเรียนบ้านหนองขาม มาเป็นหัวหน้าสาขาและให้ครูโรงเรียนบ้านหนองคาง มาทำการสอนอีก 4 คน ต่อมาสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอปราณบุรี ได้มีคำสั่งให้นายระยอง ศิลาทอง กลับมาดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนเดิม ทางราชการจึงมีคำสั่งให้นายอดิเทพ แซ่จัน อาจารย์ 1 โรงเรียนบ้านหนองคางมาเป็นหัวหน้าสาขาแทน

            ในปีงบประมาณ 2526 สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้จัดสรรงบประมาณที่ดินและสิ่งก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.102 จำนวน 3 ห้องเรียน งบประมาณค่าก่อสร้าง 450,000 บาท

            วันที่ 20 มิถุนายน 2527 ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนบ้านเกาะนาน้อยเป็นโรงเรียนที่ 228 โดยแยกจากโรงเรียนบ้านเหนองคาง มีนายอดิเทพ แซ่จัน ทำหน้าที่ครูใหญ่ ต่อมาเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2527 สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้นายอดิเทพ  แซ่จัน เป็นครูใหญ่

            ในปีงบประมาณ 2528 สำนักงานการประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ได้จัดสรรงบประมาณค่าที่ดินสิ่งก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์แบบ สปช.102 งบประมาณ 180,000 บาท

            วันที่ 12 ธันวาคม 2531 นายอดิเทพ แซ่จัน ย้ายไปดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนวัดเกษตรกันทราราม และนายสุทัศน์ คล้ายแก้ว ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านเกาะนาน้อย จนกระทั่งถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2541 ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านเขาโป่ง

            วันที่ 1 มีนาคม 2544 สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้มีคำสั่งให้นายนพพร ใบแย้ม มารักษาการในตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านเกาะนาน้อย ต่อมาได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านเกาะนาน้อย เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2544

                 วันที่ 7 มีนาคม 2547 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ได้มีคำสั่งให้นายนพพร ใบแย้ม เลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2547 และให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2547 และให้ดำรงตำแหน่งที่มีวิทยะฐานะตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 ในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2547 จนกระทั่งถึงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2553 นายนพพร ใบแย้ม ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลาดวิถี

            วันที่ 29 พฤศจิกายน 2553 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้นางอัจฉราวรรณ เพ็งเกษม มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะนาน้อย ตามคำสั่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ที่ 518/2553 ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2553 และนางอัจฉราวรรณ เพ็งเกษม ได้เดินทางมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะนาน้อย เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2553

            วันที่ 23 ธันวาคม 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้นางสุภาภรณ์  ปทุมเพชร มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะนาน้อย จนกระทั่งวันที่ 2 เมษายน 2562 นางสุภาภรณ์  ปทุมเพชร ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลปราณบุรี(บ้านปลายน้ำ)

            วันที่ 3 เมษายน 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้นางไพริน  พรหมม่วง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะนาน้อย

            วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีคำสั่งแต่งตั้งให้นายธรรมธร  เทพทิตย์ มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะนาน้อย โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ได้ส่งตัวมาปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2562 จนถึงปัจจุบัน

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-11-11 13:12:08 น.

โรงเรียนบ้านเกาะนาน้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 โทรศัพท์: 0969699245 อีเมล์: Bankoananoischool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวเจนนภา ไทยสวี โทรศัพท์: 0835947574 อีเมล์: Bankoananoischool@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]