โรงเรียนบ้านเกาะนาน้อย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
 


  • กรอกเลข ปชช.13หลัก

  • พันธกิจ / เป้าประสงค์
  • พันธกิจ   1. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้  มีกระบวนการคิดวิเคราะห์  เป็นคนดี  มีคุณธรรม  2.  พัฒนาครูเพื่อเพิ่มทักษะในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  3.  นำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ICT) มาใช้เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนและการบริหาร  4.  บริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล  และบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนรู้                     เป้าประสงค์  1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่ดี   2.  ครูสามารถจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  3.  มีเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ICT) ที่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนแฃะการบริหารจัดการ  4. มีระบบการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและมีการส่งเสริมการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนรู้


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 14:54:05 น.
  • ผู้อำนวยการโรงเรียน

  • แนะนำบุคลากร

  • นางสาวกิตติมา กฤตานุสาร

  • นางนรพร ถานันสถิติการเข้าเยี่ยมชม

7,468
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านเกาะนาน้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 โทรศัพท์: 0969699245 อีเมล์: Bankoananoischool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวเจนนภา ไทยสวี โทรศัพท์: 0835947574 อีเมล์: Bankoananoischool@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]