โรงเรียนบ้านเกาะนาน้อย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
 


  • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
  • วิสันทัศน์   โรงเรียนบ้านเกาะนาน้อยมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี  มีคุณธรรม  ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ  ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ  พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้  สืบสานวัฒนธรรมไทย  ชุมชนมีส่วนร่วมในการศึกษาและน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาขับเคลื่อนในสถานศึกษา   ปรัชญา   คุณธรรมนำทาง  เสริมสร้างการศึกษา  พัฒนาสุขภาพและสุนทรียภาพ


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-11-11 13:12:08 น.

โรงเรียนบ้านเกาะนาน้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 โทรศัพท์: 0969699245 อีเมล์: Bankoananoischool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวเจนนภา ไทยสวี โทรศัพท์: 0835947574 อีเมล์: Bankoananoischool@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]