• ประวัติโรงเรียน
 • โรงเรียนบ้านสามร้อยยอด (บุณยรักษ์อุทิศ) จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม2479 ใช้ชื่อโรงเรียนว่า โรงเรียนประชาบาลสังกระทาย 2 (บ้านสามร้อยยอด)
  มีเนื้อที่ประมาณ 2 ไร่ 2 งาน 50 ตารางวา อยู่ทางทิศตะวันออกของสถานีรถไฟสามร้อยยอด เปิดสอนนักเรียนระดับประถมศึกษา ป. 1 ถึง ป. 4 พ.ศ. 2485
  นายสงวน บุณยรักษ์ มีจิตศรัทธาสร้างโรงเรียนให้ใหม่ ทางทิศตะวันตกของสถานีรถไฟสามร้อยยอด มีเนื้อที่ 15 ไร่ 3 งาน 44 วา ตัวอาคารเรียนเป็น
  ไม้ชั้นเดียวยกพื้นใต้ถุน เตี้ย ขนาด 27 x 8 เมตร ให้ชื่อโรงเรียนใหม่ว่า โรงเรียนบ้านสามร้อยยอด(บุณยรักษ์อุทิศ) นอกจากนี้ยังสร้างแท่นเสาธงชาติ
  สร้างโต๊ะม้านั่งนักเรียน 60 ชุด สร้างส้วม 1 หลัง 4 ที่ สร้างถังน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ที่ 4 ลูก และสร้างอาคารแบบ 002 ชั้นเดียว ขนาด 27 x 7 เมตร
  ให้อีก 1 หลัง เมื่อ พ.ศ. 2507 โดยมีพระอธิการปรีชา ชนุตฺตโม เจ้าอาวาสวัดตรีสตกูฎ เป็นผู้ควบคุมการก่อสร้าง 
       
   
    พ .ศ. 2512 โรงเรียนเปิดทำการสอนนักเรียนระดับประถมศึกษา ป. 1 ถึง ป. 7 โดยพระครูประดิษฐ์นวกร เจ้าอาวาสวัดตรีสตกูฏ สร้างโต๊ะม้านั่งนักเรียนให้ 35 ชุด 
       พ.ศ. 2514 โรงเรียนได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ 017 จำนวน 1 หลัง บ้านพักครูจำนวน 2 หลัง พระครูประดิษฐ์นวกร สร้างบ้านพักครูให้อีก 1 หลัง 
        พ.ศ. 2517 ได้รับงบประมาณสร้างโรงอาหาร 1 หลัง บ้านพักครู 1 หลัง 
        พ.ศ. 2520 ได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครู 1 หลัง 
        พ.ศ. 2526 โรงเรียนได้รับการปรับขยายอัตราผู้บริหารโรงเรียนจากครูใหญ่ เป็น อาจารย์ใหญ่ และได้รับงบประมาณสร้างส้วม 1 ที่ 4 หลัง
       พ.ศ. 2527 ได้รับอนุมัติรื้อถอนอาคารหลังที่ 2 และได้รับงบประมาณสร้างอาคารแบบ สปช. 105/26 8 ห้องเรียน และได้รับงบประมาณสร้างส้วม 1 หลัง 4 ที่ 
        พ.ศ. 2536 โรงเรียนได้ขอเปิดทำการสอนตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา โดยเปิดสอน พ.ศ. 2536 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 
        พ.ศ. 2538 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ สปช. 105/29 1 หลัง 6 ห้องเรียน 
        พ.ศ. 2540 โรงเรียนได้รับการปรับขยายตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียน จากอาจารย์ใหญ่ เป็น ผู้อำนวยการโรงเรียน
          
   
     - ที่ตั้ง- 
         โรงเรียนตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ตำบลไร่เก่า กิ่งอำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
        โทรศัพท์ (032) 688188
   
   
    - อาณาเขตโรงเรียน - 
        ทิศเหนือ จดถนนสุขาภิบาล 12 
        ทิศใต้ จดที่ดินของ นางอุ่ม คล้ายสังข์ 
        ทิศตะวันออก จดเขตที่รถไฟ 
        ทิศตะวันตก จดเขตที่ นายสวง คล้ายสังข์
   
   
   - สภาพชุมชน - 
     1) สภาพทั่วไป 
  ตำบลไร่เก่า หมู่ที่ 5 อยู่ในเขตกิ่งอำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประกอบด้วย หมู่บ้าน 3 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 8 
     2) สภาพพื้นที่ 
  โรงเรียนตั้งอยู่ระหว่างหมู่ที่ 5 หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 8 ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่มีชุมชนตั้งอยู่หนาแน่นทั้ง 3 หมู่บ้าน ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น ปลูกพืชไร่ 
  พืชสวน เลื้ยงปลา เลี้ยงกุ้ง 
     3) สภาพแวดล้อมทั่วไปภายในโรงเรียน 
  ภายในโรงเรียน ได้จัดสภาพแวดล้อม ให้มีบรรยากาศเอื้ออำนวยต่อการเรียนการสอน ทั้งอาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องเรียน และสถานที่ทั่วไปในโรงเรียน
  เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนรักโรงเรียน และได้เรียนห้องมีความสุข
   
   - การจัดการศึกษา - 
  การจัดการศึกษา โรงเรียนบ้านสามร้อยยอด(บุณยรักษ์อุทิศ) ได้ยึดหลักการดังกล่าวข้างต้น และ ดำเนินการ ดังนี้.- 
  1. การจัดการศึกษา แบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ 
  1.1 ระดับก่อนประถมศึกษา 
  1.2 ระดับประถมศึกษา 
  1.3 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
   
   
  2. การบริหารและการพัฒนาบุคลากร 
  2.1 ข้าราชการครู ปฏิบัติงาน 27 คน 
  2.2 พนักงานธุรการ 1 คน 
  2.3 นักการภารโรง 1 คน 
  2.4 ครูวิทย์-คณิตโครงการ SP2 2 คน
  รวมบุคลากร ของโรงเรียน 31 คน
   
   
  3. การบริหารและพัฒนาองค์กร 
  - การบริหารงาน 4 งาน ได้แก่ 
  3.1 งานวิชาการ 
  3.2 งานบุคลากร 
  3.3 งานงบประมาณและการเงิน 
  3.4 งานบริหารทั่วไป
   
   
  ปรัชญาของโรงเรียน สุขภาพดี มีความรู้ คู่คุณธรรม
  คติธรรมของโรงเรียน การศึกษาพัฒนาคน เพื่อผลพัฒนาคุณภาพชีวิต
  สีประจำโรงเรียน แดง - เหลือง
  อักษรย่อของโรงเรียน ส.ย.
  สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน ตรีศร

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 15:22:32 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางสาวสุนทร แซ่เตียว
 • แนะนำบุคลากร

 • นางจุไรพร เผือกผุด

 • นางอาภาวรรณ กลับประดิษฐ์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

14,195
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านสามร้อยยอด (บุณยรักษ์อุทิศ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 โทรศัพท์: 0-3268-8188 อีเมล์: ban300yod@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ชูทวีป ทองแกมแก้ว โทรศัพท์: 0865001351 อีเมล์: chutaweep@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]