โรงเรียนบ้านวัดใน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
 


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

  ๑.      พัฒนาผู้เรียน ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

  ๒.      ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนได้เข้าเรียนและการศึกษาต่อ

  ๓.      พัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีและสื่อนวัตกรรม

  ๕.  จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ปลูกฝังจิตสำนึกของความเป็นไทย อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

  ๗. ส่งเสริมให้ครู และบุคลกรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาทางวิชาชีพ

  ๘. จัดระบบการบริหาร การจัดการภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

  ๙.จัดกิจกรรมให้ชุมชนเกิดความตระหนัก เห็นความสำคัญของการศึกษาและมีส่วนร่วมใน

  การพัฒนาสถานศึกษา

   

  เป้าประสงค์

  ๑.      ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษา

  ๒.      ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง เสมอภาคและมีคุณภาพ

  ๓.      โรงเรียนมีการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีและสื่อนวัตกรรม

  ๕.  นักเรียนมีคุณธรรม มีจิตสาธารณะ มีค่านิยมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง

  ๗. ครูและบุคลกรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาทางวิชาชีพทุกคน

  ๘. โรงเรียนมีระบบการบริหาร การจัดการภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

  ๙.จัดกิจกรรมให้ชุมชนเกิดความตระหนัก เห็นความสำคัญของการศึกษาและมีส่วนร่วมใน

  การพัฒนาสถานศึกษา


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-24 10:49:10 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายพราสันต์ การดี
 • แนะนำบุคลากร

 • นางปานหทัย ศรีแสง

 • นางอรสา ใจรังษีสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,494
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านวัดใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 โทรศัพท์: 528040 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: sirilak phromkiri โทรศัพท์: 0806966494 อีเมล์: nongying075@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]