• ประวัติโรงเรียน
 •                 โรงเรียนบ้านท่าจันทน์เปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๔๘๙ ชื่อว่าโรงเรียนประชาบาลตำบลท้องเนียน ๓ (วัดตอเบา) ต่อมาพระสหัส  ปัญญาวุโธ (สมณศักดิ์ปัจจุบันคือพระครูไพโรจน์คณาภิบาล เจ้าคณะอำเภอขนอม) ได้ย้ายโรงเรียนมาตั้งที่วัดจันทน์ธาตุทาราม เปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๔ มีครู ๒ คน คือนายกลิ่น ศรชัย รักษาการแทนครูใหญ่ มีนักเรียน ๗๙ คน เมื่อนายกลิ่น ศรชัย ถึงแก่กรรม ราชการจึงแต่งตั้ง นายขวน พรหมคีรี ครูใหญ่โรงเรียนวัดคีรีวงมารักษาราชการแทนครูใหญ่เมื่อ .ศ.๒๔๙๕ เป็นเวลา ๑ ปี ต่อมานายจรัส สุวรรณอ่อน ได้รับการแต่งตั้งมาดำรงตำแหน่งแทนนายขวน พรหมคีรี เมื่อ พ.ศ.๒๔๙๖ และอยู่ต่อมาราชการได้บรรจุให้ นายเสริม คนซื่อ มาทำการสอนที่โรงเรียนนี้ 

                    ในปีต่อมาอาคารเรียนประสบวาตภัย ผู้ปกครองนักเรียนช่วยกันซ่อมแซม ใช้การได้อยู่ประมาณ ๓ ปี พระครูไพโรจน์คณาภิบาลเห็นว่า ไม่เหมาะสม จึงริเริ่มสร้างอาคารหลังใหม่โดยขอรับบริจาคเงินได้ ๕๕,๕๗๕.๗๕ บาท สร้างเป็นอาคารเรียนกว้าง ๖ เมตร ยาว ๒๒ เมตร เสร็จเมื่อ พ.ศ.๒๕๐๒ และเปิดใช้เมื่อ วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๐๒

                    ต่อมาจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นนายเสริม คนซื่อครูใหญ่ขณะนั้น พร้อมด้วยพระครูไพโรจน์คณาภิบาลและผู้ปกครองนักเรียนมีความเห็นว่า ควรเปิดถึงชั้นประถมศึกษาตอนปลาย จึงขออนุมัติจากราชการ และได้รับการอนุมัติให้เปิดทำการสอน เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๑๓ มีครู ๕ คน เปิดถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๗ มีนักเรียน ๒๕๓ คน ต่อมานายเสริม คนซื่อ ถึงแก่กรรม พ.ศ.๒๕๒๖ ราชการจึงแต่งตั้งให้นายภิรมย์ จันทร์สน รักษาการแทนครูใหญ่ และต่อมาได้แต่งตั้งนายนุกูล พัดชู ครูใหญ่โรงเรียนบ้านแขวงเภามาเป็นครูใหญ่ เมื่อย้ายไปราชการแต่งตั้งนายอนันต์ เผือกเนียม มาเป็นครูใหญ่ ต่อจากนั้นนายกฤษฎา เพ็งจันทร์ นายสุนันท์ ขุนฤทธิ์ นายอภินันท์ หนูนะ และนางสาวอาภรณ์ เมฆฉาย

                    วันที่ ๒ ธันวาคม  ๒๕๓๗ นายบุญเลิศ วีระพรกานต์ มารับตำแหน่งครูใหญ่ อาจารย์ใหญ่ ผู้อำนวยการ เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ถึง ประถมศึกษาปีที่ ๖

                    วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๔๘    นางสาวชูศรี กาญจนวงศ์ มารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน มีครู ๔ คน ครูช่วยราชการ ๑ คน ครูพี่เลี้ยงสอนชั้นอนุบาล ๑ คน  และลูกจ้างประจำ ๑ คน รวมบุคลากรทั้งหมดในโรงเรียน ๘ คน

                    ในวันที่   ๑๕  พฤษภาคม   ๒๕๔๙   นายเฉลิมพันธ์  จันทรักษ์ ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าจันทน์   มีครู ๓ คน ครูช่วยราชการ ๑ คน ครูพี่เลี้ยงสอนชั้นอนุบาล ๑ คน  และครูอัตราจ้าง ๑ คน   รวมบุคลากรทั้งหมดในโรงเรียน ๗ คน

                     ในวันที่   ๑๕  เมษายน   ๒๕๕๑   นางพรพิมล   สุขสมเสรี ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าจันทน์   มีครู ๓ คน ครูช่วยราชการ ๑ คน ครูพี่เลี้ยงสอนชั้นอนุบาล ๑ คน  และครูอัตราจ้าง ๑ คน   รวมบุคลากรทั้งหมดในโรงเรียน ๗ คน

                     ในวันที่   ๑๘  มีนาคม   ๒๕๕๔   นางประทุมมาส  รู้ยิ่ง ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าจันทน์   มีครู ๓ คน ครูพี่เลี้ยงสอนชั้นอนุบาล ๑ คน  และครูอัตราจ้าง ๒ คน รวมบุคลากรทั้งหมดในโรงเรียน ๗ คน

                     ในวันที่ ๑๕  กันยายน  ๒๕๕๔ นายปิยศักดิ์  สันธานเดชา ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าจันทน์   มีข้าราชครู ๓ คน ครูพี่เลี้ยงสอนชั้นอนุบาล ๑ คน และครูอัตราจ้าง ๑ คน รวมบุคลากรทั้งหมดในโรงเรียน ๖ คน

                    ในเดือนพฤศจิกายน  ๒๕๕๖  นายสุรศักดิ์    นวลจันทร์  ได้รับการแต่งตั้งเป็นรักษาการ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าจันทน์

                    ในวันที่  ๒๒  ธันวาคม  ๒๕๕๙   นางจิราภรณ์   สิทธิมาก  ได้รับการแต่งตั้งมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าจันทน์

                    ในวันที่  ๑๔  กรกฎาคม  ๒๕๖๓   นายศุภชัย   อาญา  ได้รับการแต่งตั้งมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าจันทน์

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-18 13:33:07 น.

โรงเรียนบ้านท่าจันทน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 โทรศัพท์: อีเมล์: bantajunschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: บ้านท่าจันทน์ โรงเรียน โทรศัพท์: อีเมล์: sch754041@pnst4.net
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]