• ประวัติโรงเรียน
 • โรงเรียนบ้านท่าจันทน์เปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ ๑ กรกฏาคม ๒๔๘๙ ชื่อว่าโรงเรียนประชาบาลตำบลท้องเนียน ๓ (วัดตอเบา) ต่อมาพระสหัส  ปัญญาวุโธ (สมณศักดิ์ปัจจุบันคือพระครูไพโรจน์คณาภิบาล เจ้าคณะอำเภอขนอม) ได้ย้ายโรงเรียนมาตั้งที่วัดจันทน์ธาตุทาราม เปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่๑-๔ มีครู ๒ คน คือนายกลิ่น ศรชัย รักษาการแทนครูใหญ่ มีนักเรียน ๗๙ คน เมื่อนายกลิ่น ศรชัย ถึงแก่กรรม ราชการจึงแต่งตั้ง นายขวน พรหมคีรี ครูใหญ่โรงเรียนวัดคีรีวงมารักษาราชการแทนครูใหญ่เมื่อ .ศ.๒๔๙๕ เป็นเวลา ๑ ปี ต่อมานายจรัส สุวรรณอ่อน ได้รับการแต่งตั้งมาดำรงตำแหน่งแทนนายขวน พรหมคีรี เมื่อ พ.ศ.๒๔๙๖ และอยู่ต่อมาราชการได้บรรจุให้ นายเสริม คนซื่อ มาทำการสอนที่โรงเรียนนี้  

  ในปีต่อมาอาคารเรียนประสบวาตภัย ผู้ปกครองนักเรียนช่วยกันซ่อมแซม ใช้การได้อยู่ประมาณ ๓ ปี พระครูไพโรจน์คณาภิบาลเห็นว่า ไม่เหมาะสม จึงริเริ่มสร้างอาคารหลังใหม่โดยขอรับบริจาคเงินได้ ๕๕,๕๗๕.๗๕ บาท สร้างเป็นอาคารเรียนกว้าง ๖ เมตร ยาว ๒๒ เมตร เสร็จเมื่อ พ.ศ.๒๕๐๒ และเปิดใช้เมื่อ วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๐๒

             ต่อมาจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้น นายเสริม คนซื่อครูใหญ่ขณะนั้น พร้อมด้วยพระครูไพโรจน์คณา   ภิบาลและผู้ปกครองนักเรียนมีความเห็นว่า ควรเปิดถึงชั้นประถมศึกษาตอนปลาย จึงขออนุมัติจากราชการ และได้รับการอนุมัติให้เปิดทำการสอน เมื่อวันที่ ๑๕ธันวาคม ๒๕๑๓ มีครู ๕ คน เปิดถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๗ มีนักเรียน ๒๕๓ คน ต่อมานายเสริม คนซื่อ ถึงแก่กรรม พ.ศ.๒๕๒๖ ราชการจึงแต่งตั้งให้นายภิรมย์ จันทร์สน รักษาการแทนครูใหญ่ และต่อมาได้แต่งตั้งนายนุกูล พัดชู ครูใหญ่โรงเรียนบ้านแขวงเภามาเป็นครูใหญ่ เมื่อย้ายไปราชการแต่งตั้งนายอนันต์ เผือกเนียม มาเป็นครูใหญ่ ต่อจากนั้นนายกฤษฎา เพ็งจันทร์ นายสุนันท์ ขุนฤทธิ์ นายอภินันท์ หนูนะ และนางสาวอาภรณ์ เมฆฉาย

             วันที่ ๒ ธันวาคม  ๒๕๓๗ นายบุญเลิศ วีระพรกานต์ มารับตำแหน่งครูใหญ่ อาจารย์ใหญ่ ผู้อำนวยการ เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ถึง ประถมศึกษาปีที่ ๖

             วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๔๘    นางสาวชูศรี กาญจนวงศ์ มารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน มีครู ๔ คน ครูช่วยราชการ ๑ คน    ครูพี่เลี้ยงสอนชั้นอนุบาล ๑ คน      และลูกจ้างประจำ ๑ คน   รวมบุคลากรทั้งหมดในโรงเรียน ๘ คน

             ในวันที่   ๑๕  พฤษภาคม   ๒๕๔๙   นายเฉลิมพันธ์  จันทรักษ์   ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าจันทน์   มีครู ๓ คน ครูช่วยราชการ ๑ คน    ครูพี่เลี้ยงสอนชั้นอนุบาล ๑ คน      และครูอัตราจ้าง ๑ คน   รวมบุคลากรทั้งหมดในโรงเรียน ๗ คน

             ในวันที่   ๑๕  เมษายน   ๒๕๕๑   นางพรพิมล   สุขสมเสรี ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าจันทน์   มีครู ๓ คน ครูช่วยราชการ ๑ คน    ครูพี่เลี้ยงสอนชั้นอนุบาล ๑ คน      และครูอัตราจ้าง ๑ คน   รวมบุคลากรทั้งหมดในโรงเรียน ๗ คน

             ในวันที่   ๑๘  มีนาคม   ๒๕๕๔   นางประทุมมาส  รู้ยิ่ง ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าจันทน์   มีครู ๓ คน ครูพี่เลี้ยงสอนชั้นอนุบาล ๑ คน      และครูอัตราจ้าง ๒ คน   รวมบุคลากรทั้งหมดในโรงเรียน ๗ คน

             ในวันที่ ๑๕  กันยายน  ๒๕๕๔ นายปิยศักดิ์  สันธานเดชา ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าจันทน์   มีข้าราชครู ๓ คน ครูพี่เลี้ยงสอนชั้นอนุบาล ๑ คน      และครูอัตราจ้าง ๑ คน   รวมบุคลากรทั้งหมดในโรงเรียน ๖ คน

                     โรงเรียนบ้านท่าจันทน์  ตั้งอยู่ที่หมู่ที่  ๔   ตำบล  ท้องเนียน อำเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช  รหัสไปรษณีย์ ๘๐๒๑๐ โทรศัพท์ ๐๗๕- ๗๕๔๐๔๑  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช  เขต  ๔


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 15:58:26 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางจิราภรณ์ สิทธิมาก
 • แนะนำบุคลากรสถิติการเข้าเยี่ยมชม

13,815
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านท่าจันทน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 โทรศัพท์: อีเมล์: bantajunschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางจิราภรณ์ สิทธิมาก โทรศัพท์: 087-8834988 อีเมล์: ๋joy_8834988@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]