• พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ  (MISSION)

  ๑. จัดกระบวนการเรียนรู้พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้

  ๒.  จัดกิจกรรมส่งเสริม  สนับสนุน  ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณธรรมความสำนึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

  ๓.  ส่งเสริม  สนับสนุนกิจกรรมดนตรีไทย  การไหว้  เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์วัฒนธรรมไทย

  ๔.  ขยายโอกาสทางการศึกษาระดับปฐมวัยและประถมศึกษาให้ทั่วถึง ครอบคลุมเขตบริการ

  ๕.  พัฒนาครูใช้สื่อเทคโนโลยีและการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้

  ๖.  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา  ตามแนวทางการกระจายอำนาจทางการศึกษา  หลักธรรมาภิบาล  เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา 

  ๗.  ระดมทรัพยากรเพื่อการพัฒนาการศึกษา

  ๘.  พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งแลกเปลี่ยนรู้ของชุมชน

   

  เป้าประสงค์ (GOAL)

  ๑.  ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

  ๒.  ผู้เรียนทุกคนมีคุณธรรมพื้นฐาน ๘ ประการ  จิตสำนึกในความเป็นไทย  มีอุปนิสัยพอเพียง

  ๓.  ผู้เรียนทุกคนมีความรู้และทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้

  ๔.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ๕ กลุ่มสาระหลักจากการประเมินระดับชาติเพิ่มขึ้น

       ร้อยละ ๔

  ๕.  ผู้เรียนทุกคนได้รับการส่งเสริมให้พัฒนาเต็มตามศักยภาพแต่ละบุคคล

  ๖.  ประชากรวัยเรียนทุกคน  ทั้งเด็กปกติ  เด็กพิการ  เด็กด้อยโอกาสได้รับโอกาสทางการศึกษาตามสิทธิอย่างเท่าเทียม  ทั่วถึง

            ๗.  ครูทุกคนใช้สื่อเทคโนโลยีและการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้

            ๘.  สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อปลูกฝังคุณธรรมความสานึกในความเป็นชาติไทย วิถีประชาธิปไตยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

            ๙.  สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย

            ๑๐.  สถานศึกษาผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานตามระบบประกันคุณภาพภายใน และผ่านเกณฑ์การประเมินการรับรองมาตรฐาน ของสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับดี

            ๑๑.  สถานศึกษาร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ระดมและสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษา

            ๑๒.  ระบบการบริหารงานของสถานศึกษา มีคุณภาพมาตรฐานตามหลักธรรมาภิบาลเป็นที่ยอมรับของผู้รับบริการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 15:58:26 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางจิราภรณ์ สิทธิมาก
 • แนะนำบุคลากรสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,998
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านท่าจันทน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 โทรศัพท์: อีเมล์: bantajunschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางจิราภรณ์ สิทธิมาก โทรศัพท์: 087-8834988 อีเมล์: ๋joy_8834988@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]