• พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

            ๑. พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ให้มีประสิทธิภาพ

            ๒. พัฒนาการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีลักษณะอันพึงประสงค์

            ๓. พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียน

            ๔. พัฒนากระบวนการจัดเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

            ๕. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนปฏิบัติตนและดำเนินชีวิตตามวิถีไทย

  เป้าหมาย

            ๑. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่างรอบด้านและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด

            ๒. ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด

            ๓. โรงเรียนมีกระบวนการบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ

            ๔. ครูมีความรู้ และการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

           

  กลยุทธ์

            ๑. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา

            ๒. พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการศึกษา

            ๓. พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-18 13:33:07 น.

โรงเรียนบ้านท่าจันทน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 โทรศัพท์: อีเมล์: bantajunschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: บ้านท่าจันทน์ โรงเรียน โทรศัพท์: อีเมล์: sch754041@pnst4.net
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]