โรงเรียนบ้านควนทอง(ประชาอุทิศ)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
 


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจของโรงเรียน

   

                      พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  มีความพร้อมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ผู้เรียนมีสุขภาพดี ประพฤติดีมี        ความรู้คู่คุณธรรม   พัฒนาตนเป็นพลเมืองดี ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล  ส่งเสริมพัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้

  เป้าประสงค์

   

  ๑. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความพร้อมด้านร่างกาย สังคม สติปัญญา อารมณ์ จิตใจ

  ๒. ผู้เรียนมีสุขภาพกาย  สุขภาพจิตที่ดีมีสุนทรียภาพ และลักษณะนิสัยรัก  ศิลปะ  ดนตรี  กีฬา

  ๓. ผู้เรียนมีความเป็นไทย  มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ประเพณี  ศิลปวัฒนธรรมไทย และภูมิปัญญาท้องถิ่น

  ๔. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์

  ๕. ผู้เรียนค้นคว้าหาความรู้ได้ด้วยตนเอง สนใจค้นคว้าทดทองทางวิทยาศาสตร์

  ๖. ผู้เรียนใช้แหล่งเรียนรู้  เทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อการเรียน  เพื่อการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล

  ๗. ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 01:27:10 น. ไม่พบข้อมูล
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายจักรพงษ์ เดชสุข
 • แนะนำบุคลากร

 • นายศุภโชค รอดทับ

 • นางนาตยา สุทธิช่วยสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,536
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านควนทอง(ประชาอุทิศ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 โทรศัพท์: 075845238 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: อุบลพรรณ ผิวงาม โทรศัพท์: 0936390634 อีเมล์: intarat2532@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]