โรงเรียนบ้านหนองนนทรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ
  ๑. พัฒนาให้ผู้เรียนให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา การคิดสร้างสรรค์ การสร้างนวัตกรรม
  ๒. พัฒนาบุคลิกภาพของผู้เรียนทางด้านการเรียนและการทำงานร่วมกันเป็นทีม การมีภาวะผู้นำ
  ๓. พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการติดต่อสื่อสาร การใช้เทคโนโลยี การสร้างอาชีพ การเรียนรู้ด้วยตนเอง
  ๔. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม คารวธรรม การยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณี
  ๕. พัฒนาครูในทุกๆด้าน เพื่อยกระดับวิชาชีพครู
  ๖. พัฒนาสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้ปลอดภัย น่าอยู่ เอื้อต่อการเรียนรู้
  เป้าประสงค์
  ๑.นักเรียนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
  ๒.โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน
  ๓.นักเรียนมีความสามารถในการนำเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
  ๔.บุคลากรได้รับการพัฒนาสู่มาตรฐานวิชาชีพ
  ๕.โรงเรียนมีภูมิทัศน์สวยงามและแหล่งเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างหลากหลาย
  ๖.โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากชุมชนในการจัดการศึกษา


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 21:17:17 น.

โรงเรียนบ้านหนองนนทรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 โทรศัพท์: 075476270 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: สุนิตา เขตนคร โทรศัพท์: 0986859620 อีเมล์: suneeta253738@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]