โรงเรียนชุมชนวัดเขาลำปะ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

  1. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา

  2. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

  3. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์

  4. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดี และมีสุนทรียภาพ

  5. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติ สมเหตุสมผล

  6. จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน และะะสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต

  7. ส่งเสริมและพัฒนาให้ครูปฏิบัติงานตามบทบบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ

  8. ส่งเสริมและพัฒนาผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ

  9.ส่งเสริมคณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

  10. ส่งเสริมและพัฒทนาให้สถานศึกษามีการจัดการหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน

  11. ส่งเสริมให้สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริหารที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มตามศักยภาพ

  12. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

  13. ส่งเสริมให้สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

  14. พัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นที่กำหนดขึ้น

  15. จัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฎิรุปการศึกษาเพื่อพัฒนา และส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-03-23 14:39:46 น.

โรงเรียนชุมชนวัดเขาลำปะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 โทรศัพท์: 0819561720 อีเมล์: chumchonwatkhaolampa@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: KANCHANA NUALKAEO โทรศัพท์: 0832521367 อีเมล์: Kanth@windowslive.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]